Jump to content

कर्नाटकया तालुकातेगु धलः

विकिपिडिया नं

कर्नाटकया तालुका कर्नाटक राज्यय जिल्लाया विभाजित भाग ख। थ्व राज्यया ३० जिल्लाय् २२० तालूक दु।

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayatजिल्ला तालुक नगर स्थिति
बागलकोट
बागलकोट तालुका C.M.C
जमखंडि तालुका T.M.C
मुधोळ तालुका T.M.C
बादामि तालुका T.P
बीळगि तालुका T.P
हुनगुंद तालुका T.P
रबकवि - बनहट्टि तालुका T.P
इळकल्ल तालुका C.M.C
गुळेदगुड्ड तालुका T.P
बॆंगळूरु ग्रामांतर
दॊड्डबळ्ळापुर तालुका T.M.C
देवनहळ्ळि तालुका T.M.C
हॊसकोटॆ तालुका T.M.C
नॆलमंगल तालुका T.P
रामनगर
रामनगर तालुका C.M.C
चन्नपट्टण तालुका C.M.C
कनकपुर तालुका T.M.C
मागडि तालुका T.M.C
बॆंगळूरु नगर
बॆंगळूरु महानगर M.Corp
आनॆकल् तालुका T.M.C
यलहंक तालुका T.M.C
बॆंगळूरु उत्तर T.P
बॆंगळूरु दक्षिण T.P
उत्तरहळ्ळि तालुका T.P
बॆळगावि
बॆळगावि तालुका M.Corp
अथणि तालुका T.M.C
बैलहॊंगल तालुका T.M.C
चिक्कोडि तालुका T.M.C
गोकाक तालुका C.M.C
मूडलगि तालुका T.M.C
हुक्केरि तालुका T.P
खानापुर तालुका T.P
रायभाग तालुका T.P
कागवाड तालुका T.P
रामदुर्ग तालुका T.M.C
सवदत्ति तालुका T.M.C
निप्पाणि तालुका C.M.C
कित्तूर तालुका T.P
बळ्ळारि
बळ्ळारि तालुका M.Corp
हॊसपेटॆ तालुका C.M.C
कंप्लि तालुका T.M.C
हूविन हडगलि तालुका T.P
कूड्लिगि तालुका T.P
संडूरु तालुका T.P
शिरुगुप्प तालुका T.P
कुरुगोड तालुका T.P
कॊट्टूर तालुका T.P
बीदर
बीदर तालुका C.M.C
बसवकल्याण तालुका T.M.C
बाल्कि तालुका T.M.C
हुम्नाबाद तालुका T.M.C
औराद तालुका T.P
चिटगुप्प तालुका T.P
हुलसूर तालुका T.P
कमलानगर तालुका T.P
बिजापुर
बिजापुर तालुका M.Corp
इंडि तालुका T.M.C
मुद्देबिहाळ तालुका T.M.C
सिंदगि तालुका T.M.C
बसवन बागेवाडि तालुका T.M.C
ताळिकोटि तालुका T.M.C
बबलेश्वर तालुका T.P
कॊल्हार तालुका T.P
निडगुंदि तालुका T.P
देवर हिप्परगि तालुका T.P
चडचण तालुका T.P
तिकोटा तालुका T.P
चामराजनगर
चामराजनगर तालुका C.M.C
गुंड्लुपेटॆ तालुका T.M.C
कॊळ्ळॆगाल तालुका T.M.C
यळंदूरु तालुका T.P
हनूर तालुका T.P
चिक्कमगळूरु
चिक्कमगळूरु तालुका C.M.C
कडूरु तालुका T.M.C
कॊप्प तालुका T.P
मूडिगॆरॆ तालुका T.P
नरसिंहराजपुर तालुका T.P
शृंगेरि तालुका T.P
तरिकॆरॆ तालुका T.P
चित्रदुर्ग
चित्रदुर्ग तालुका C.M.C
चळ्ळकॆरॆ तालुका T.M.C
हिरियूरु तालुका T.M.C
हॊळल्कॆरॆ तालुका T.P
हॊसदुर्ग तालुका T.P
मॊळकाल्मूरु तालुका T.P
दक्षिण कन्नड
मंगळूरु तालुका M.Corp
पुत्तूरु तालुका T.M.C
बंट्वाळ तालुका T.P
बॆळ्तंगडि तालुका T.P
सुळ्य तालुका T.P
मूडबिदिरॆ तालुका T.P
कडब तालुका T.P
दावणगॆरॆ
दावणगॆरॆ तालुका M.Corp
हरिहर तालुका C.M.C
चन्नगिरि तालुका T.P
हरप्पनहळ्ळि तालुका T.P
हॊन्नाळ्ळि तालुका T.P
जगळूरु तालुका T.P
न्यामति तालुका T.P
धारवाड
धारवाड तालुका M.Corp
हुब्बळ्ळि तालुका M.Corp
कलघटगि तालुका T.P
कुंदगोळ तालुका T.P
नवलगुंद तालुका T.P
अळ्नावर तालुका T.P
अण्णीगेरि तालुका T.P
हुब्बळ्ळि नगर तालुका M.Corp
गदग
गदग-बॆटगेरि तालुका C.M.C
नरगुंद तालुका T.M.C
मुंडरगि तालुका T.P
रोण तालुका T.P
शिरहट्टि तालुका T.P
गजेंद्रगड तालुका T.P
लक्ष्मेश्वर तालुका T.P
गुल्बर्ग
गुल्बर्ग तालुका M.Corp
आळंद तालुका T.M.C
सेडं तालुका T.M.C
अफजल्पुर तालुका T.P
चिंचोळि तालुका T.P
चित्तापुर तालुका T.P
जेवर्गि तालुका T.P
काळगि तालुका T.P
यड्रामि तालुका T.P
शहाबाद तालुका T.P
कमलापुर तालुका T.P
यादगिरि
यादगिरि तालुका C.M.C
शहापुर तालुका T.M.C
शोरापुर तालुका T.M.C
हुणसगि तालुका T.M.C
वडगेरा तालुका T.M.C
गुरुमट्कल तालुका T.M.C
हासन
हासन तालुका C.M.C
अरसिकॆरॆ तालुका C.M.C
चॆन्नरायपट्टण तालुका T.M.C
हॊळॆनरसिपुर तालुका T.M.C
सकलेशपुर तालुका T.M.C
आलूरु तालुका T.P
अरकलगूडु तालुका T.P
बेलूरु तालुका T.P
हावेरि
हावेरि तालुका नगरसभॆ
राणिबॆन्नूरु तालुका C.M.C
ब्याडगि तालुका T.M.C
हानगल्ल तालुका T.M.C
सवणूर तालुका T.M.C
हिरेकेरूरु तालुका T.P
शिग्गांव तालुका T.P
कॊडगु
मडिकेरि तालुका C.M.C
सोमवारपेटॆ तालुका T.P
विराजपेटॆ तालुका T.P
कोलार
कोलार तालुका C.M.C
बंगारपेटॆ तालुका T.M.C
मालूरु तालुका T.M.C
मुळबागिलु तालुका T.M.C
श्रीनिवासपुर तालुका T.P
चिक्कबळ्ळापुर
चिक्कबळ्ळापुर तालुका C.M.C
चिंतामणि तालुका C.M.C
गौरिबिदनूरु तालुका T.M.C
शिड्लघट्ट तालुका T.M.C
बागेपल्लि तालुका T.P
गुडिबंडॆ तालुका T.P
कॊप्पळ
कॊप्पळ तालुका C.M.C
गंगावति तालुका T.M.C
कुष्टगि तालुका T.P
यलबर्गा तालुका T.P
कूकनूर तालुका T.P
कारटगि तालुका T.P
कनकगिरि तालुका T.P
मंड्य
मंड्य तालुका C.M.C
मद्दूरु तालुका C.M.C
मळवळ्ळि तालुका T.M.C
श्रीरंगपट्टण तालुका T.M.C
कृष्णराज पेटॆ तालुका T.P
नागमंगल तालुका T.P
पांडवपुर तालुका T.P
मैसूरु
मैसूरु तालुका M.Corp
हुणसूरु तालुका T.M.C
कृष्णराजनगर तालुका T.M.C
नंजनगूडु तालुका T.M.C
हॆग्गडदेवनकोटॆ तालुका T.P
पिरियापट्टण तालुका T.P
टि.नरसीपुर तालुका T.P
रायचूरु
रायचूरु तालुका C.M.C
मान्वि तालुका T.M.C
सिंधनूरु तालुका T.M.C
देवदुर्ग तालुका T.P
लिंगसूगूरु तालुका T.P
मस्कि तालुका T.P
शिरवार तालुका T.P
शिवमॊग्ग
शिवमॊग्ग तालुका M.Corp
तुमकूरु तालुका C.M.C
सागर तालुका C.M.C
हॊसनगर तालुका T.P
शिकारिपुर तालुका T.P
सॊरब तालुका T.P
तीर्थहळ्ळि तालुका T.P
तुमकूरु
तुमकूरु तालुका M.Corp
चिक्कनायकनहळ्ळि तालुका T.M.C
कुणिगल् तालुका T.M.C
मधुगिरि तालुका T.M.C
शिरा तालुका T.M.C
तिपटूरु तालुका T.M.C
गुब्बि तालुका T.P
कॊरटगॆरॆ तालुका T.P
पावगड तालुका T.P
तुरुवॆकॆरॆ तालुका T.P
उडुपि
उडुपि तालुका C.M.C
कार्कळ तालुका T.M.C
कुंदापुर तालुका T.M.C
ब्रह्मावर तालुका T.M.C
बैंदूरु तालुका T.M.C
उत्तर कन्नड
कारवार तालुका C.M.C
शिरसि तालुका C.M.C
जोय्डा तालुका T.P
भट्कळ तालुका T.M.C
कुमटा तालुका T.M.C
अंकोला तालुका T.P
हळियाळ तालुका T.P
हॊन्नावर तालुका T.P
मुंडगोडु तालुका T.P
सिद्धापुर तालुका T.P
यल्लापुर तालुका T.P

ग्रामीण जनसंख्या

[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं कर्नाटकया जिल्लावर तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५५५ जिल्ला बेलगांव जिल्ला १२६३ ३५६८४६६ १८११०९४ १७५७३७२
२९ ५५५ ५४३३ तालुका चिक्कोडि १३२ ५०३८३८ २५७२४० २४६५९८
२९ ५५५ ५४३४ तालुका अथणि १०९ ४७७९९० २४४५३३ २३३४५७
२९ ५५५ ५४३५ तालुका रायबाग ५९ ३६३५९९ १८५७८४ १७७८१५
२९ ५५५ ५४३६ तालुका गोकाक १३१ ४७६४४८ २३९६२२ २३६८२६
२९ ५५५ ५४३७ तालुका हुक्केरि १२३ ३४१६४५ १७१५६० १७००८५
२९ ५५५ ५४३८ तालुका बेलगांव १२० ३१३५११ १५९२९४ १५४२१७
२९ ५५५ ५४३९ तालुका खानापुर २१७ २२३९८७ ११३४०४ ११०५८३
२९ ५५५ ५४४० तालुका संपगाँव १३२ ३३२००७ १६७९३४ १६४०७३
२९ ५५५ ५४४१ तालुका परसगड १२५ ३११७१४ १५८१६३ १५३५५१
२९ ५५५ ५४४२ तालुका रामदुर्गा ११५ २२३७२७ ११३५६० ११०१६७
२९ ५५६ जिल्ला बागलकोटे जिल्ला ६१३ १२९१९०६ ६५०२६७ ६४१६३९
२९ ५५६ ५४४३ तालुका जमखंडि ७१ २९८१४६ १५१०५९ १४७०८७
२९ ५५६ ५४४४ तालुका बिलगि ६३ १४२५०२ ७१३४२ ७११६०
२९ ५५६ ५४४५ तालुका मुधोल ७८ २३३७१६ ११६८९६ ११६८२०
२९ ५५६ ५४४६ तालुका बादामि १४९ २४६८०४ १२४६४९ १२२१५५
२९ ५५६ ५४४७ तालुका बागलकोटे ९४ १७३१८१ ८६८४२ ८६३३९
२९ ५५६ ५४४८ तालुका हुनगुन्द १५८ १९७५५७ ९९४७९ ९८०७८
२९ ५५७ जिल्ला बिजापुर जिल्ला ६७९ १६७५३५३ ८५७५६२ ८१७७९१
२९ ५५७ ५४४९ तालुका बिजापुर १३० ३९३६४८ २०२००२ १९१६४६
२९ ५५७ ५४५० तालुका इंडि १२९ ३८२९५२ १९८१३२ १८४८२०
२९ ५५७ ५४५१ तालुका सिन्दगि १४९ ३५८४४९ १८३८५५ १७४५९४
२९ ५५७ ५४५२ तालुका बसवना बागेवाडि १२३ ३१५५२३ १६०२४२ १५५२८१
२९ ५५७ ५४५३ तालुका मुद्देबिहाल १४८ २२४७८१ ११३३३१ १११४५०
२९ ५५८ जिल्ला बीदर जिल्ला ५९५ १२७७३४८ ६५१२५० ६२६०९८
२९ ५५८ ५४५४ तालुका बसवकल्याण ११२ २७५५३० १४०१०७ १३५४२३
२९ ५५८ ५४५५ तालुका भाल्कि १३० २३७०१७ १२०८६२ ११६१५५
२९ ५५८ ५४५६ तालुका औराद १४८ २४८२९९ १२६९२४ १२१३७५
२९ ५५८ ५४५७ तालुका बीदर १२३ २५३९२१ १२९६२५ १२४२९६
२९ ५५८ ५४५८ तालुका हुम्नाबाद ८२ २६२५८१ १३३७३२ १२८८४९
२९ ५५९ जिल्ला रायचूरू जिल्ला ८१५ १४३८४६४ ७१७९७२ ७२०४९२
२९ ५५९ ५४५९ तालुका लिंगसुगूरू १८५ २९७७४३ १५००२९ १४७७१४
२९ ५५९ ५४६० तालुका देवदुर्गा १७३ २५१६७७ १२५५३९ १२६१३८
२९ ५५९ ५४६१ तालुका रायचूरू १४५ २४७४७६ १२३२६७ १२४२०९
२९ ५५९ ५४६२ तालुका मान्वि १६५ ३२४२०५ १६०९०२ १६३३०३
२९ ५५९ ५४६३ तालुका सिन्धनूरू १४७ ३१७३६३ १५८२३५ १५९१२८
२९ ५६० जिल्ला कोप्पल जिल्ला ५९५ ११५६२१६ ५८२९५८ ५७३२५८
२९ ५६० ५४६४ तालुका यलबर्गा १३८ २५२६२८ १२७६७३ १२४९५५
२९ ५६० ५४६५ तालुका कुष्ठगि १६५ २५९९१४ १३१७३४ १२८१८०
२९ ५६० ५४६६ तालुका गंगावति १४८ ३४५२६३ १७२३९७ १७२८६६
२९ ५६० ५४६७ तालुका कोप्पल १४४ २९८४११ १५११५४ १४७२५७
२९ ५६१ जिल्ला गदग जिल्ला ३२२ ६८५२६१ ३४७५८५ ३३७६७६
२९ ५६१ ५४६८ तालुका नरगुन्द ३२ ६४३३२ ३२९२३ ३१४०९
२९ ५६१ ५४६९ तालुका रोण ९३ १९१७६३ ९६५०४ ९५२५९
२९ ५६१ ५४७० तालुका गदग ६० १७५८८३ ८९१३३ ८६७५०
२९ ५६१ ५४७१ तालुका शिरहट्टि ८३ १४६३०५ ७४६८२ ७१६२३
२९ ५६१ ५४७२ तालुका मुंडरगि ५४ १०६९७८ ५४३४३ ५२६३५
२९ ५६२ जिल्ला धारवाड़ जिल्ला ३६१ ७९७४८४ ४०९४१६ ३८८०६८
२९ ५६२ ५४७३ तालुका धारवाड़ ११० २३२७६५ ११९५४४ ११३२२१
२९ ५६२ ५४७४ तालुका नवलगुंद ५७ १३७३२८ ७०३०४ ६७०२४
२९ ५६२ ५४७५ तालुका हुब्बल्लि ५० १४२८०७ ७२९८० ६९८२७
२९ ५६२ ५४७६ तालुका कलघटगि ८७ १३७७४२ ७१२०५ ६६५३७
२९ ५६२ ५४७७ तालुका कुन्दगोल ५७ १४६८४२ ७५३८३ ७१४५९
२९ ५६३ जिल्ला उत्तर कन्नड जिल्ला १२४३ १०१८१८८ ५१४९१० ५०३२७८
२९ ५६३ ५४७८ तालुका कारवार ५० ७३६७१ ३७२७९ ३६३९२
२९ ५६३ ५४७९ तालुका सूपा ११४ ५२०१२ २६१६७ २५८४५
२९ ५६३ ५४८० तालुका हलियाल ११० ९१५६३ ४६६०३ ४४९६०
२९ ५६३ ५४८१ तालुका यल्लापुरा १२४ ५८२१० २९५६३ २८६४७
२९ ५६३ ५४८२ तालुका मुंडगोड ८४ ८३६३८ ४४७०८ ३८९३०
२९ ५६३ ५४८३ तालुका शिरसि २२८ १२४०२६ ६२६८० ६१३४६
२९ ५६३ ५४८४ तालुका अंकोला ७७ ७५३८८ ३८१०३ ३७२८५
२९ ५६३ ५४८५ तालुका कुमटा ११० ११७५६१ ५९३८३ ५८१७८
२९ ५६३ ५४८६ तालुका सिद्दापुरा १९५ ८३११८ ४११६९ ४१९४९
२९ ५६३ ५४८७ तालुका होन्नावरा ९२ १४७१५५ ७३६७० ७३४८५
२९ ५६३ ५४८८ तालुका भटकल ५९ १११८४६ ५५५८५ ५६२६१
२९ ५६४ जिल्ला हावेरि जिल्ला ६९६ १२४२१६७ ६३८४५० ६०३७१७
२९ ५६४ ५४८९ तालुका शिग्गाँव ९१ १३७१७४ ७०७०३ ६६४७१
२९ ५६४ ५४९० तालुका सवणूरू ६५ १२०९५४ ६२३९६ ५८५५८
२९ ५६४ ५४९१ तालुका हानगल १५४ २३२२९६ ११८८६३ ११३४३३
२९ ५६४ ५४९२ तालुका हावेरि ९० २१३२६० १०९८४१ १०३४१९
२९ ५६४ ५४९३ तालुका ब्याडगि ६४ १११०१० ५७०१३ ५३९९७
२९ ५६४ ५४९४ तालुका हिरेकेरुरू १२६ २११९२४ १०८५५१ १०३३७३
२९ ५६४ ५४९५ तालुका राणिबेन्नूरू १०६ २१५५४९ १११०८३ १०४४६६
२९ ५६५ जिल्ला बल्लारी जिल्ला ५२२ १५३२३५६ ७७४०९३ ७५८२६३
२९ ५६५ ५४९६ तालुका हडगल्लि ५६ १६७२५२ ८४८१९ ८२४३३
२९ ५६५ ५४९७ तालुका हगरिबोम्मनहल्लि ५३ १८८२३८ ९५३३७ ९२९०१
२९ ५६५ ५४९८ तालुका होसपेटे ६७ १८८९६५ ९४६७३ ९४२९२
२९ ५६५ ५४९९ तालुका सिरुगुप्पा ८४ १९०३८८ ९४९४९ ९५४३९
२९ ५६५ ५५०० तालुका बल्लारी ९७ ३६०४८४ १८१५९५ १७८८८९
२९ ५६५ ५५०१ तालुका संडूरू ७६ १८१०९७ ९१९३६ ८९१६१
२९ ५६५ ५५०२ तालुका कूडलिगि ८९ २५५९३२ १३०७८४ १२५१४८
२९ ५६६ जिल्ला चित्रदुर्गा जिल्ला ९४८ १३२९९२३ ६७५५७३ ६५४३५०
२९ ५६६ ५५०३ तालुका मोलकाल्मूरु ७८ १२५४८७ ६४०९५ ६१३९२
२९ ५६६ ५५०४ तालुका चल्लकेरे १८२ ३१०५९० १५८३४३ १५२२४७
२९ ५६६ ५५०५ तालुका चित्रदुर्गा १७३ २७२१४२ १३८५३२ १३३६१०
२९ ५६६ ५५०६ तालुका होलल्केरे १६३ १८५२४१ ९३९६४ ९१२७७
२९ ५६६ ५५०७ तालुका होसदुर्गा २०१ २०६७४६ १०४६०५ १०२१४१
२९ ५६६ ५५०८ तालुका हिरियूरू १५१ २२९७१७ ११६०३४ ११३६८३
२९ ५६७ जिल्ला दावणगेरे जिल्ला ८०० १३१६४८७ ६६८२६७ ६४८२२०
२९ ५६७ ५५०९ तालुका हरिहरा ७६ १६३६६८ ८३३०६ ८०३६२
२९ ५६७ ५५१० तालुका हरपनहल्लि ७९ २५४९६४ १३०३९८ १२४५६६
२९ ५६७ ५५११ तालुका जगलूरू १३५ १५४५६५ ७८२८८ ७६२७७
२९ ५६७ ५५१२ तालुका दावणगेरे १५४ २४७००८ १२४९८३ १२२०२५
२९ ५६७ ५५१३ तालुका होन्नालि १५४ २१५२७८ १०९२६५ १०६०१३
२९ ५६७ ५५१४ तालुका चन्नगिरि २०२ २८१००४ १४२०२७ १३८९७७
२९ ५६८ जिल्ला शिमोगा जिल्ला १४४४ ११२९०२६ ५६५८२१ ५६३२०५
२९ ५६८ ५५१५ तालुका सागरा २३० १४०९२२ ६९७९८ ७११२४
२९ ५६८ ५५१६ तालुका सोरबा २८१ १८९४७७ ९५५०७ ९३९७०
२९ ५६८ ५५१७ तालुका शिकारिपुरा १५५ १८५३५० ९३९४९ ९१४०१
२९ ५६८ ५५१८ तालुका होसनगरा २०२ ११२३८१ ५५६७० ५६७११
२९ ५६८ ५५१९ तालुका तीर्थहल्लि २४५ १२७४७८ ६२७८९ ६४६८९
२९ ५६८ ५५२० तालुका शिमोगा १९६ १८४६७४ ९३२४४ ९१४३०
२९ ५६८ ५५२१ तालुका भद्रावति १३५ १८८७४४ ९४८६४ ९३८८०
२९ ५६९ जिल्ला उडुपी जिल्ला २३३ ८४३३०० ३९८८४७ ४४४४५३
२९ ५६९ ५५२२ तालुका कुन्दापुरा ९८ ३५७७९८ १६७८५९ १८९९३९
२९ ५६९ ५५२३ तालुका उडुपी ८६ ३०२०९२ १४३३०७ १५८७८५
२९ ५६९ ५५२४ तालुका कार्कल ४९ १८३४१० ८७६८१ ९५७२९
२९ ५७० जिल्ला चिक्कमगलूरू जिल्ला १०२२ ८९८४५३ ४४७५४५ ४५०९०८
२९ ५७० ५५२५ तालुका श्रृंगेरि ४८ ३२६१७ १६०४४ १६५७३
२९ ५७० ५५२६ तालुका कोप्पा ८० ७९८८९ ३९२८७ ४०६०२
२९ ५७० ५५२७ तालुका नरसिंहराजपुरा ५७ ५८६३२ २८७१२ २९९२०
२९ ५७० ५५२८ तालुका तरिकेरे २१३ १८९३३८ ९४९६९ ९४३६९
२९ ५७० ५५२९ तालुका कडूरू २७२ २३४७९४ ११८१५० ११६६४४
२९ ५७० ५५३० तालुका चिक्कमगलूरू २१३ १८६९६७ ९३२१९ ९३७४८
२९ ५७० ५५३१ तालुका मूडिगेरे १३९ ११६२१६ ५७१६४ ५९०५२
२९ ५७१ जिल्ला तुमकूरू जिल्ला २५८२ २०७९९०२ १०४८७१० १०३११९२
२९ ५७१ ५५३२ तालुका चिक्कनायकनहल्लि २२२ १७४६२० ८७०५५ ८७५६५
२९ ५७१ ५५३३ तालुका शिरा २३४ २५६२०४ १२९९२० १२६२८४
२९ ५७१ ५५३४ तालुका पावगडा १४९ २१६७०८ १०९३८१ १०७३२७
२९ ५७१ ५५३५ तालुका मधुगिरि ३०२ २३८७०७ १२००८६ ११८६२१
२९ ५७१ ५५३६ तालुका कोरटगेरे २३५ १५२३२६ ७६७४९ ७५५७७
२९ ५७१ ५५३७ तालुका तुमकूरू ३५७ २९०२५४ १५०२७२ १३९९८२
२९ ५७१ ५५३८ तालुका गुब्बि ३३१ २४४०७२ १२२८७६ १२११९६
२९ ५७१ ५५३९ तालुका तिपटूरू २२५ १६३२०६ ८१३३३ ८१८७३
२९ ५७१ ५५४० तालुका तुरूवेकेरे २३३ १५२१७७ ७५५५३ ७६६२४
२९ ५७१ ५५४१ तालुका कुणिगल २९४ १९१६२८ ९५४८५ ९६१४३
२९ ५७२ जिल्ला बेंगलूरू जिल्ला ५६२ ८७१६०७ ४६४२५६ ४०७३५१
२९ ५७२ ५५४२ तालुका बेंगलूरू उत्तर १८९ २७०१९५ १४१६७५ १२८५२०
२९ ५७२ ५५४३ तालुका बेंगलूरू दक्षिण ९७ १५४५२३ ८१०४३ ७३४८०
२९ ५७२ ५५४४ तालुका बेंगलूरू पूर्व ५५ ९४४६४ ४९४८५ ४४९७९
२९ ५७२ ५५४५ तालुका आनेकल्लु २२१ ३५२४२५ १९२०५३ १६०३७२
२९ ५७३ जिल्ला मंड्या जिल्ला १३६८ १४९७४०७ ७५१२४३ ७४६१६४
२९ ५७३ ५५४६ तालुका कृष्णराजपेटे २९९ २३४५३३ ११७२५९ ११७२७४
२९ ५७३ ५५४७ तालुका नागमंगला ३४५ १७०१२१ ८४७९८ ८५३२३
२९ ५७३ ५५४८ तालुका पांडवपुरा १४० १६२९५३ ८१८६६ ८१०८७
२९ ५७३ ५५४९ तालुका श्रीरंगपट्टणा ९० १४६०५६ ७३१५१ ७२९०५
२९ ५७३ ५५५० तालुका मंड्या १७५ २७७७९५ १३९९४५ १३७८५०
२९ ५७३ ५५५१ तालुका मद्दूरू १५२ २६०२८५ १३०३१६ १२९९६९
२९ ५७३ ५५५२ तालुका मलवल्लि १६७ २४५६६४ १२३९०८ १२१७५६
२९ ५७४ जिल्ला हासन जिल्ला २४१८ १३९९६५८ ६९५५८३ ७०४०७५
२९ ५७४ ५५५३ तालुका सकलेशपुरा २२१ १०५२८१ ५१५६८ ५३७१३
२९ ५७४ ५५५४ तालुका बेलूरू ३५६ १६१९७४ ८०१७९ ८१७९५
२९ ५७४ ५५५५ तालुका अरसीकेरे ३६६ २६२१२३ १३०७७२ १३१३५१
२९ ५७४ ५५५६ तालुका हासन ३५९ २१८६८२ १०८७३३ १०९९४९
२९ ५७४ ५५५७ तालुका आलूरू २५१ ७८७१४ ३८९५४ ३९७६०
२९ ५७४ ५५५८ तालुका अरकलगूडु २७९ १८७७७५ ९३८२९ ९३९४६
२९ ५७४ ५५५९ तालुका होले नरसीपुरा २११ १५२२१३ ७६६६४ ७५५४९
२९ ५७४ ५५६० तालुका चन्नरायपट्टणा ३७५ २३२८९६ ११४८८४ ११८०१२
२९ ५७५ जिल्ला दक्षिण कन्नड जिल्ला ३३१ १०९३५६३ ५४१४८४ ५५२०७९
२९ ५७५ ५५६१ तालुका मंगलूरू ७४ २१००३३ १०२६१३ १०७४२०
२९ ५७५ ५५६२ तालुका बंटवाल ७२ २७९४८२ १३८९५९ १४०५२३
२९ ५७५ ५५६३ तालुका बेल्तंगडि ७९ २५१८०२ १२४६७२ १२७१३०
२९ ५७५ ५५६४ तालुका पुत्तूरू ६६ २२६९७७ ११२८१२ ११४१६५
२९ ५७५ ५५६५ तालुका सुल्या ४० १२५२६९ ६२४२८ ६२८४१
२९ ५७६ जिल्ला कोडगु जिल्ला २९१ ४७३५३१ २३४१६१ २३९३७०
२९ ५७६ ५५६६ तालुका मडिकेरी ६७ ११३२०२ ५६५४३ ५६६५९
२९ ५७६ ५५६७ तालुका सोमवारपेटे १३० १८४४५० ९०७८३ ९३६६७
२९ ५७६ ५५६८ तालुका विराजपेटे ९४ १७५८७९ ८६८३५ ८९०४४
२९ ५७७ जिल्ला मैसूरू जिल्ला ११९९ १७५५७१४ ८८७५०० ८६८२१४
२९ ५७७ ५५६९ तालुका पिरियापट्टणा १९६ २२६३९१ ११६४७१ १०९९२०
२९ ५७७ ५५७० तालुका हुणसूरू १९५ २३२०९८ ११७५१६ ११४५८२
२९ ५७७ ५५७१ तालुका कृष्णराजनगरा १५४ २१६८५२ १०८६३९ १०८२१३
२९ ५७७ ५५७२ तालुका मैसूरू १२३ २६७५४१ १३६२९४ १३१२४७
२९ ५७७ ५५७३ तालुका हेग्गडदेवनकोटे २४१ २३७९६८ ११९९२९ ११८०३९
२९ ५७७ ५५७४ तालुका नंजनगूडु १७० ३३४३२४ १६८०३० १६६२९४
२९ ५७७ ५५७५ तालुका तिरुमकूडलु-नरसीपुरा १२० २४०५४० १२०६२१ ११९९१९
२९ ५७८ जिल्ला चामराजनगर जिल्ला ४२८ ८४५८१७ ४२४८८४ ४२०९३३
२९ ५७८ ५५७६ तालुका गुंड्लुपेटे १३६ १९४९६५ ९७०९४ ९७८७१
२९ ५७८ ५५७७ तालुका चामराजनगरा १७९ २८७९२४ १४३७७२ १४४१५२
२९ ५७८ ५५७८ तालुका यलंदूर २८ ७३२९० ३६७८७ ३६५०३
२९ ५७८ ५५७९ तालुका कोल्लेगाला ८५ २८९६३८ १४७२३१ १४२४०७
२९ ५७९ जिल्ला गुलबर्गा जिल्ला ८७१ १७३०७७५ ८७७१४४ ८५३६३१
२९ ५७९ ५५८० तालुका अलन्द १३४ २९९८३६ १५४१६७ १४५६६९
२९ ५७९ ५५८१ तालुका अफ़जलपुर ९१ १९३२५१ ९९१६५ ९४०८६
२९ ५७९ ५५८२ तालुका गुलबर्गा १३५ २८६६८३ १४६४९९ १४०१८४
२९ ५७९ ५५८३ तालुका चिंचोलि १३४ २३३३९० ११६८९६ ११६४९४
२९ ५७९ ५५८४ तालुका सेडम १०९ १७२७५९ ८५५७८ ८७१८१
२९ ५७९ ५५८५ तालुका चितापुर १२२ २७३६३९ १३६९२० १३६७१९
२९ ५७९ ५५८६ तालुका जेवर्गि १४६ २७१२१७ १३७९१९ १३३२९८
२९ ५८० जिल्ला यादगिर जिल्ला ४८७ ९५३५९४ ४७९०७८ ४७४५१६
२९ ५८० ५५८७ तालुका शोरापुर १९३ ३६०८९३ १८२४०३ १७८४९०
२९ ५८० ५५८८ तालुका शाहपुर १४२ २९४६८२ १४८२४५ १४६४३७
२९ ५८० ५५८९ तालुका यादगिर १५२ २९८०१९ १४८४३० १४९५८९
२९ ५८१ जिल्ला कोलार जिल्ला १६०८ १०५६३२८ ५३५४३१ ५२०८९७
२९ ५८१ ५५९० तालुका श्रीनिवासपुर २९२ १७५५११ ८८४६७ ८७०४४
२९ ५८१ ५५९१ तालुका कोलार ३३१ २४६९४८ १२५२१९ १२१७२९
२९ ५८१ ५५९२ तालुका मालूरू ३१४ १९६८७० १००७०६ ९६१६४
२९ ५८१ ५५९३ तालुका बंगरापेटे ३५६ २३५३४० ११९४२८ ११५९१२
२९ ५८१ ५५९४ तालुका मुलबागिलु ३१५ २०१६५९ १०१६११ १०००४८
२९ ५८२ जिल्ला चिक्कबल्लापुरा जिल्ला १३२४ ९७३९८५ ४९४४६३ ४७९५२२
२९ ५८२ ५५९५ तालुका गौरिबिदनूरू २१९ २४३१२२ १२३०६१ १२००६१
२९ ५८२ ५५९६ तालुका चिक्कबल्लापुरा २२२ १४८८८४ ७६७२५ ७२१५९
२९ ५८२ ५५९७ तालुका गुडिबंडा ८६ ४६३९१ २३४६३ २२९२८
२९ ५८२ ५५९८ तालुका बागेपल्लि २११ १५०५७६ ७६०६२ ७४५१४
२९ ५८२ ५५९९ तालुका शिड्लघट्टा २४५ १६३०१० ८२८७२ ८०१३८
२९ ५८२ ५६०० तालुका चिंतामणि ३४१ २२२००२ ११२२८० १०९७२२
२९ ५८३ जिल्ला बेंगलूरू ग्रामीण जिल्ला ९५७ ७२२१७९ ३७१३६९ ३५०८१०
२९ ५८३ ५६०१ तालुका नेलमंगला २३१ १६३०९० ८३२४२ ७९८४८
२९ ५८३ ५६०२ तालुका दोड्डबल्लापुरा २७० १९८५४६ १०१२९१ ९७२५५
२९ ५८३ ५६०३ तालुका देवनहल्लि १९३ १४६७०५ ७५७९८ ७०९०७
२९ ५८३ ५६०४ तालुका होसकोटे २६३ २१३८३८ १११०३८ १०२८००
२९ ५८४ जिल्ला रामनगरा जिल्ला ८२० ८१४८७७ ४१२४३८ ४०२४३९
२९ ५८४ ५६०५ तालुका मागडि २७२ १६७१२२ ८४२१६ ८२९०६
२९ ५८४ ५६०६ तालुका रामनगरा १३२ १६१५३० ८२८५२ ७८६७८
२९ ५८४ ५६०७ तालुका चन्नपट्टणा १३४ १८९३६२ ९४३१० ९५०५२
२९ ५८४ ५६०८ तालुका कनकपुरा २८२ २९६८६३ १५१०६० १४५८०३

स्वयादिसँ

[सम्पादन]

लिधंसा

[सम्पादन]