जेवर्गि तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

होबळि[सम्पादन]

आंदोल जेवर्गि नॆलोगि

आंदोल[सम्पादन]

अंदोला इब्याहिंपूर(डि) कट्टिसंगावि कॊडचि
कोनहळ्ळि(डि) खाद्यापूर गंवार गुडूर(ऎस्.ऎ)
चिगरहळ्ळि जै नापूर राजवाळ रामपूर
यनगुंटि याळवार नरिबोळ पडगदहळ्ळि
बिरियाळ(बि) बिर्याळ(कॆ) बुटनाळ लखणापूर
विरटनाळ(डि) चन्नूर मदरि मूरडगि(ऎस्.ऎ)
मुदबाळ(कॆ) मुदबाळ(बि) मल्ला(कॆ) मल्ला(बि)
वर्चनळ्ळि हंचिनाळ(बारि) हॊन्नाळ

जेवर्गि[सम्पादन]

अवराद कूडि कल्लहंगरगा कॊटनूर
कॊळकॊर कोबाळ कॆल्लूर गवनळ्ळि
जनिवार जेवर्गि(कॆ) जेवर्गि(बि) रद्देवाडिगि
र्यावनूर रासणगि शकापूर हिप्परगा कोना
नीरलकोड बणमि मंद्रवाड मावनूर
हंदनूर हंचनाळ (सुलेखान) हरनूर हरवाळ
हॆग्गिनाळ सॊन्न

नॆलोगि[सम्पादन]

अंकलगा इटगा कुरनळ्ळि कूडलगि
कल्लूर(कॆ) कल्लूर(बि) गुडूर(ऎस्‌ऎन्) गुल्लिहाळ(डि)
जालिहाळ(डि) जेरटगि रंजणगि यंकंचि
यातनूर देसणगि नारायणपूर हिप्परगा(ऎस्.ऎन्)
नेदलगि नॆलोगि भोस्गा(कॆ) भोस्गा(बि)
बदनिहाळ बळुंडगि ब्याड्राळ(डि) बिल्लाड
बेलूर मंदेवाल मयूर मूलहळ्ळि(डि)
माहूर मोगनइटगा हंचिनाळ(ऎस्.ऎन्) हरनाळ(कॆ)
हुल्लूर सिद्नाळ

स्वयादिसँ[सम्पादन]