Jump to content

हासन जिल्ला

विकिपिडिया नं

हासन जिल्ला कर्नाटकया छगू जिल्ला ख।

मण्डल

[सम्पादन]
जिल्ला तालुक नगर स्थिति
हासन
हासन तालुका C.M.C
अरसिकॆरॆ तालुका C.M.C
चॆन्नरायपट्टण तालुका T.M.C
हॊळॆनरसिपुर तालुका T.M.C
सकलेशपुर तालुका T.M.C
आलूरु तालुका T.P
अरकलगूडु तालुका T.P
बेलूरु तालुका T.P

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat

जनसंख्या

[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५७४ जिल्ला हासन जिल्ला २४१८ १३९९६५८ ६९५५८३ ७०४०७५
२९ ५७४ ५५५३ तालुका सकलेशपुरा २२१ १०५२८१ ५१५६८ ५३७१३
२९ ५७४ ५५५४ तालुका बेलूरू ३५६ १६१९७४ ८०१७९ ८१७९५
२९ ५७४ ५५५५ तालुका अरसीकेरे ३६६ २६२१२३ १३०७७२ १३१३५१
२९ ५७४ ५५५६ तालुका हासन ३५९ २१८६८२ १०८७३३ १०९९४९
२९ ५७४ ५५५७ तालुका आलूरू २५१ ७८७१४ ३८९५४ ३९७६०
२९ ५७४ ५५५८ तालुका अरकलगूडु २७९ १८७७७५ ९३८२९ ९३९४६
२९ ५७४ ५५५९ तालुका होले नरसीपुरा २११ १५२२१३ ७६६६४ ७५५४९
२९ ५७४ ५५६० तालुका चन्नरायपट्टणा ३७५ २३२८९६ ११४८८४ ११८०१२

स्वयादिसँ

[सम्पादन]