बेलूरु तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
बेलूरु तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State कर्नाटक
जिल्ला हासन जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


बेलूरु तालुका भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया मैसुर विभागया हासन जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-

  • कसबा
  • बिक्कोडु
  • मादीहळ्ळि
  • हळेबीडु
  • अरेहळ्ळि

कसबा[सम्पादन]

बि.हॊसहळ्ळि हॆच्.हॊसहळ्ळि दॊड्डमेदूरु ऎन्.हॊसहळ्ळि
कर्किहळ्ळि कॆळेहळ्ळि नॆट्टकॆरॆ डणायकनहळ्ळि
ऐ.हुणसेकॆरॆ सिंगापुर मंचनायकनहळ्ळि मुत्तुगन्नॆ
आडुवळ्ळि गब्बलगोडु बंटेनहळ्ळि जॆ.सूरापुर
चिक्कब्याडिगॆरॆ हनुमिडि गोविनहळ्ळि नारायणपुर
रायपुर संशॆट्टिहळ्ळि शॆट्टिगॆरॆ बेलूरु
सन्यासिहळ्ळि बिट्रवळ्ळि कॆरलूरु मल्लापुर
माविनकॆरॆ रणघट्ट निट्टूरु हिरीकॊलॆ
प्रसादीहळ्ळि चामदेवनहळ्ळि कळ्ळेरि उत्पातनहळ्ळि
चिक्कोलॆ चन्नपुर काचीहळ्ळि मरूरु
सोमनहळ्ळि गॆंडेहळ्ळि बिंडेनहळ्ळि बिरणगोडु
बळगुप्पॆ कुंबारहळ्ळि तलगोडु मंडलमनॆ
चटकि कुडुमनहळ्ळि ऎ.निडगोडु अंगजनहळ्ळि
अग्गडलु अगसरहळ्ळि ऎं.हुणसेकॆरॆ वागिनकॆरॆ
चिक्कमेदूरु ऐरवळ्ळि मुंडघट्ट बळ्ळोरु
चिन्नेनहळ्ळि बॆण्णॆनमनॆ ऎस्.सूरापुर मगेहळ्ळि
गूट्रवळ्ळि ऎस्.बॊम्मडिहळ्ळि देवालापुर माडगोडु
अत्तलगॆरॆ(बे) मेलनहळ्ळि कब्बिनमनॆ कल्लहळ्ळि
ऎस्.शंबुगनहळ्ळि ऎन्.निडगोडु बॆण्णूरु हनिकॆ
कॊडनहळ्ळि कॊरटीकॆरॆ चन्नापुर सोंपुर
कनाय्कनहळ्ळि मुदिगॆरॆ यकशॆट्टिहळ्ळि हॊन्नेनहळ्ळि
कूड्लूरु सुग्गलूरु दॊड्डब्याडिगॆरॆ हॊन्नेनहळ्ळिकावल्
करगड यमसंधि लक्ष्मिपुर माळेनहळ्ळि
शिरघट्ट गॊल्लेनहळ्ळि शॆट्टिहळ्ळि

बिक्कोडु[सम्पादन]

राजनहळ्ळि मूड्लगॆरॆ गुम्मनहळ्ळि इंटितॊळलु
बिळिगुलि अंदूरु हॊसहळ्ळि माळेगॆरॆ
हॆम्मडिगनहळ्ळि कोगिलमनॆ पुर नीलिनहळ्ळि
कोडिहळ्ळि लक्केनहळ्ळि चट्निहळ्ळि सोमनहळ्ळि
चौडनहळ्ळि वडेरहळ्ळि कॆरलूरु बक्करवळ्ळि
हिरिवाटॆ जगबोरनहळ्ळि मळवळ्ळि होन्नेमनॆ
हुस्कूरु मधघट्ट तगरॆ मादवळ्ळि
बाळिगनहळ्ळि अरकरवळ्ळि शिंगरवळ्ळि बोळेनहळ्ळि
वॆंकटपेटॆ बिक्कोडु बंदवळ्ळि हॊन्नवळ्ळि
किरुगडलु खरडगोडु चंदापुर हॊळलु
जोकनहळ्ळि मॊगसावर इरकरवळ्ळि दॊड्डीहळ्ळि
मल्लरहॊसहळ्ळि चळ्ळेनहळ्ळि चिक्कबिक्कोडु जिनिगनहळ्ळि
हॆद्दरवळ्ळि कौरि काळनमठ कृष्णापुर
मत्तावर अंकिहळ्ळि बॊम्मडिहळ्ळि महळ
कॊडगनहळ्ळि गिण्णनमनॆ मूव्वाल डणायकनहळ्ळि
ऎडेहळ्ळि कुशावर मल्लिगनूरु कॆसगोडु
निडुमनहळ्ळि चंदनहळ्ळि लक्कुंद मुगळवळ्ळि
पडुवळलु

मादीहळ्ळि[सम्पादन]

हगरॆ मादीहळ्ळि बसवापुर केशवापुर
शिवयोगिपुर अंगडिहळ्ळि सोलॆदेवरहळ्ळि मुदिबॆट्टकावलु
सवासीहळ्ळि पंडितनहळ्ळि शिवपुरकावलु हॊलबगॆरॆ
सिद्दापुर सिद्दनहळ्ळि मल्लापुर कल्याणपुर
अडविबंटेनहळ्ळि शिवपुर बॆट्टदालूरु अंदलॆ
रामचंद्रपुर मुगळवळ्ळि पुर हाड्लगॆरॆ
कल्लुशॆट्टिहळ्ळि हारोहळ्ळि गॊरूरु वीरापुर
बॊम्मेनहळ्ळि चिल्कूरु सि.हॊसहळ्ळि बल्लेनहळ्ळि
रामेनहळ्ळि लक्ष्मीपुर तिम्मनहळ्ळि हॊन्नेनहळ्ळि
इब्बीडु अज्जेनहळ्ळि अम्मनगुडिकावलु सोमेनहळ्ळि
इ.हॊसहळ्ळि तॆंडेगॆरॆ अडगूरु क्यातनकॆरॆ
उमादेविहळ्ळि आलदहळ्ळि दासगोडनहळ्ळि ऐचनहळ्ळि
कोडिहळ्ळि तिरुमलनहळ्ळि मायगोडनहळ्ळि देवरहळ्ळि
कुमरिहळ्ळि इळेनहळ्ळि रामदेवरहळ्ळिकावल् काशीपुर
हुलुगुंडि हंद्राळु हीरगुप्पॆ हाल्तॊरॆ
हनिकॆ चोमनहळ्ळि तॆंडेकॆरॆ तट्टेगॆरॆ
कॊनायकनहळ्ळि मूळेनहळ्ळि हगरॆकावल्

हळेबीडु[सम्पादन]

कोडिहळ्ळि हळेबीडु जॊगीहळ्ळि घट्टदहळ्ळि
गोणिसोमनहळ्ळि हुलिकॆरॆ राजगॆरॆ कट्टेसोमनहळ्ळि
सिद्दापुर हॆब्बाळु कल्लहळ्ळि गॆद्लहळ्ळि
शिवाल्दहळ्ळि तिम्मनहळ्ळि जोगिहळ्ळि कल्लहळ्ळिकावलु
अप्पिहळ्ळि कॊंड्लि ऐदळ्ळकावलु-1 कनकेनहळ्ळि
हॊसहळ्ळि अत्तिगुड्डहळ्ळिकावलु मॊटीहळ्ळि बाळेहळ्ळि
शिवनेनहळ्ळि कब्बिगरहळ्ळि चट्नहळ्ळि राजनशिरियूरु
कल्लहळ्ळिकावलु-2 अप्पगोड्नहळ्ळि हुल्लेनहळ्ळि हक्किहळ्ळि
कल्लुशॆट्टिहळ्ळि तिप्पनहळ्ळि साणेनहळ्ळि गंगूरु
ऐदळ्ळ ब्लाक्-3 मिनुगनहळ्ळि मारेनहळ्ळि हिरेहळ्ळि
सूरनायकनहळ्ळि यलहंक देविहळ्ळि मल्लिकार्जुनपुर
चिक्कम्मनहळ्ळि क्यातलापुर पॊन्नाथपुर चन्नेनहळ्ळि
वीरदेवनहळ्ळि चिक्कनहळ्ळि चीलना य्कनहळ्ळि हरुबीहळ्ळि
तट्टेहळ्ळि कॊमार्नहळ्ळि वड्डरहळ्ळि गिरिकल्लहळ्ळि
चटचट्नहळ्ळि मतिघट्ट कळ्ळिबोरॆकावलु ऐदळ्ळ-2
हुवेनहळ्ळि मायगोड्नहळ्ळि जोडि साणेनहळ्ळि करीकट्टेहळ्ळि
सोंपुर कोडिहळ्ळि-1

अरेहळ्ळि[सम्पादन]

मालहळ्ळि हॆग्गडिहळ्ळि बाळगुलि मल्लापुर
बॊम्मेनहळ्ळि सुळ्ळक्कि कुंबारहळ्ळि हॊसमनॆ
सुरकोडु वाटेहळ्ळि हंजिहळ्ळि बॆळ्ळॊट्टॆ
गंगावर गुर्गिहळ्ळि कानहळ्ळि नार्वॆपेटॆ
हिरिगर्जॆ ब्यादनॆ कणगुप्पॆ कडेगर्जे
चीकनहळ्ळि दब्बॆ तॊळलु अनुघट्ट
कंदावर अडगॆंचनहळ्ळि शॆट्टिहळ्ळि हुनुगनहळ्ळि
मैलहळ्ळि कुप्पगोडु लिंगापुर मुरहळ्ळि
हुलुकोडु बळादकल्लु शिरगुर नार्वॆ
सोमनहळ्ळि उद्दमनहळ्ळि सुळगळलॆ कणदूरु
कित्तावर चुंचनहळ्ळि मरूरु कोर्लगॆद्दॆ
साणेनहळ्ळि मदापुर अरेहळ्ळि नविलहळ्ळि
मत्तिहळ्ळि हॆग्गद्दॆ बूवनहळ्ळि वाजरहळ्ळि
मद्वापुर दोलनमनॆ बिळगवळ्ळि आलूरु
हिरिहसडॆ चुंगनहळ्ळि मळलकेश्वि बॆट्टदकेश्वि
नागेनहळ्ळि मालूरु बक्करवळ्ळि मॆणसिनमनॆ
कॊनेर्लु ईचलहळ्ळि गॊरवनहळ्ळि तुंबदेवनहळ्ळि
मुत्तुगदाळु हॊसहळ्ळि मुद्दनहळ्ळि कीतूरु
बाणसवळ्ळि मरवत्ति देवरकेश्वि उत्तोळलु
दॊड्डसालावर चिक्कहसडॆ मडेनहळ्ळि मलसावर
कोगोडु बॆळ्ळावर हिरीगद्दॆ चिक्कसालावर
अरळकट्टॆ उंबळगोडु नंदगोडनहळ्ळि कोटिगनहळ्ळि

स्वयादिसँ[सम्पादन]