सकलेशपुर तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
सकलेशपुर तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State कर्नाटक
जिल्ला हासन जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


सकलेशपुर तालुका भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया मैसुर विभागया हासन जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-

  • कसबा
  • बॆळगोडु
  • हॆत्तूरु
  • यसळूरु
  • हानुबाळु

कसबा[सम्पादन]

हालेबेलूरु मळलि रामेनहळ्ळि कब्बिनगद्दॆ
मठसागर मठसागर ऎस्टेट् ईचरवळ्ळि ऎस्टेट् सिद्दापुर
कोगरवळ्ळि कणिगलमनॆ सकलेशपुर हॆब्बसालॆ
हॆन्नलि गाणदहॊळॆ हलसुलिगॆ हसडॆ
मासुवळ्ळि आचंगि बसवनहळ्ळि मागडि
कॊल्लहळ्ळि हॊसूरु ऎस्टेट् कुंबरडि नडहळ्ळि
अरॆकॆरॆ इब्बडि जानेकॆरॆ सुळ्ळक्कि
शांतपुर नल्लुल्लि दोणिगाल् आनेमहल्
कौडहळ्ळि हुल्लहळ्ळि हुल्लहळ्ळिऎस्टेट् दॊड्डसत्तिगाल
चिक्कसत्तिगाल देवीहळ्ळि कल्गणि कुंबरडि ऎस्टेट्
कॆसगनहळ्ळि हळ्ळिबैलु इरगलु ब्याकरवळ्ळि
हरगरवळ्ळि कामेनहळ्ळि बिरडहळ्ळि कॆलगळलॆ
किरेहळ्ळि जन्नापुर कडबनहळ्ळि बैकॆरॆ
दॊड्डनागर क्यानहळ्ळि कॆ.मंचहळ्ळि बुगडहळ्ळि
आलुवळ्ळि कडगरवळ्ळि कडगरवळ्ळिऎस्टेट्

बॆळगोडु[सम्पादन]

बॆळगोडु गोळगॊंडॆ काकनमनॆ कूडनहळ्ळि
ईश्वरहळ्ळि बाळ्ळु बनवासॆ चिक्कनायकनहळ्ळि
हसुगवळ्ळि मॆणसमक्कि जम्मनहळ्ळि राजेंद्रपुर
किरुहुणसॆ बंदीहळ्ळि हॊसकॆरॆ अदरवळ्ळि
हरकनहळ्ळि हळेकॆरॆ हॆग्गोवॆ कॆलवळ्ळि
वडूरु भागॆ यडेहळ्ळि कॆंदनमनॆ
गुलगळलॆ अलुवळ्ळि गंटॆबॊम्मनहळ्ळि मूगलि
हॆब्बनहळ्ळि सुंडहळ्ळि लक्कुंद शिडिगळलॆ
उदेवार कॆसगुलि बाळगोडु मतिगळलॆ
किरुवालॆ हॊसगद्दॆ कुणिगनहळ्ळि

हॆत्तूरु[सम्पादन]

हॆत्तूरु हाड्लहळ्ळि कॊणबनहळ्ळि वळलहळ्ळि
करडिगाल हिरियूरु चिन्नहळ्ळि मर्कहळ्ळि
हिरिदनहळ्ळि हॊसहळ्ळि बॊब्बनहळ्ळि बन्नहळ्ळि
कुरुबत्तूरु यडवरहळ्ळि बॆळ्ळूरु ईचलपुर
निडिगॆरॆ हड्लहळ्ळि उम्मत्तूरु वड्डरहळ्ळि
बॊम्मनकॆरॆ वणगूरु वणगूरु ऎस्टेट् मंकनहळ्ळि
अरणि बिसलॆस्टेट् फारॆस्ट् ब्यागडीहळ्ळि मरगत्तूरु
कुम्तहळ्ळि यरगळ्ळि बॊरनमनॆ जेडिगद्दॆ
यत्तहळ्ळ हॊंगडहळ्ळ यडेकुमरि बट्टॆकुमरि
बाळॆहळ्ळ बाजॆमनॆ ऎस्टेट् कागेनरि फारॆस्ट् बाचिहळ्ळि
अत्तिहळ्ळि अरणि ऎस्टेट्

यसळूरु[सम्पादन]

कॆरोडि कुंब्रहळ्ळि कॊत्नहळ्ळि दॊड्नहळ्ळि
मागलु गौडरबैलु यडेकॆरॆ हॆन्नलि
ऐगूरु ऐगूरुऎस्टेट् चिक्कल्लूरु दॊड्डकल्लूरु
सरगळ्ळि हाड्य अत्तिगनहळ्ळि ईचलबीडु
सुंडहळ्ळि मंजूरु हनसॆ हनसॆऎस्टेट्
दॊड्डकुंदूरु लक्कुंद चिक्कुंदूरु मत्तूरु
उच्चंगि हुलगत्तूरु हुलगत्तूरुऎस्टेट् करगूरु
पालहळ्ळि हळ्ळियूरु कळलॆ कळलॆऎस्टेट्
हॊसकोटॆ हॊसकोटॆऎस्टेट् कौकुडि काड्लूरु
तडकलु चंगडीहळ्ळि मरगळ्ळि संतहळ्ळि
हॆग्गडहळ्ळि हेरूरु नारूरु यसळूरु
तॊंतलापुर गॊद्दु कॊंगहळ्ळि ओडहळ्ळि
हदाल्‌कॆरॆहळ्ळि मागेरि बाणगेरि तंबलगेरि
हॊसूरु

हानुबाळु[सम्पादन]

हानुबाळु अगनि मक्किहळ्ळि बाचनहळ्ळि अवरेकाडुऎस्टे
हुरुडि अच्चरडि बाचनहळ्ळि हंजगोड्नहळ्ळि
हादिगॆ हादिगॆऎस्टेट् मदनापुर क्यामनहळ्ळि
जंबरडि माविनहळ्ळि दब्बॆगद्दॆ माविनकोलु
रक्षदिऎस्टेट् हॆग्गद्दॆ काडुमनॆ काडुमनॆऎस्टेट्
मंजनहळ्ळि ऎस्टेट् देवालदकॆरॆ नीकनहळ्ळि हिरीमंदॆ
कोगरवळ्ळि अच्चनहळ्ळि मरगडि नॆलगळ्ळि
मरगुंद कुमारहळ्ळि हॊडचहळ्ळि मणिबेगतिऎस्टेट्
हंजगोड्नहळ्ळि ऎस्टेट् अगलट्टि

स्वयादिसँ[सम्पादन]