Jump to content

तुमकूरु जिल्ला

विकिपिडिया नं

तुमकूरु जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख।

तालुका

[सम्पादन]
जिल्ला तालुक नगर स्थिति
तुमकूरु
तुमकूरु तालुका M.Corp
चिक्कनायकनहळ्ळि तालुका T.M.C
कुणिगल् तालुका T.M.C
मधुगिरि तालुका T.M.C
शिरा तालुका T.M.C
तिपटूरु तालुका T.M.C
गुब्बि तालुका T.P
कॊरटगॆरॆ तालुका T.P
पावगड तालुका T.P
तुरुवॆकॆरॆ तालुका T.P

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat

जनसंख्या

[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५७१ जिल्ला तुमकूरू जिल्ला २५८२ २०७९९०२ १०४८७१० १०३११९२
२९ ५७१ ५५३२ तालुका चिक्कनायकनहल्लि २२२ १७४६२० ८७०५५ ८७५६५
२९ ५७१ ५५३३ तालुका शिरा २३४ २५६२०४ १२९९२० १२६२८४
२९ ५७१ ५५३४ तालुका पावगडा १४९ २१६७०८ १०९३८१ १०७३२७
२९ ५७१ ५५३५ तालुका मधुगिरि ३०२ २३८७०७ १२००८६ ११८६२१
२९ ५७१ ५५३६ तालुका कोरटगेरे २३५ १५२३२६ ७६७४९ ७५५७७
२९ ५७१ ५५३७ तालुका तुमकूरू ३५७ २९०२५४ १५०२७२ १३९९८२
२९ ५७१ ५५३८ तालुका गुब्बि ३३१ २४४०७२ १२२८७६ १२११९६
२९ ५७१ ५५३९ तालुका तिपटूरू २२५ १६३२०६ ८१३३३ ८१८७३
२९ ५७१ ५५४० तालुका तुरूवेकेरे २३३ १५२१७७ ७५५५३ ७६६२४
२९ ५७१ ५५४१ तालुका कुणिगल २९४ १९१६२८ ९५४८५ ९६१४३

स्वयादिसँ

[सम्पादन]

पिनेया स्वापू

[सम्पादन]