Jump to content

चिक्कमगलूरु जिल्ला

विकिपिडिया नं

चिक्कमगलूरु जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख।

तालुका

[सम्पादन]
जिल्ला तालुक नगर स्थिति
चिक्कमगळूरु
चिक्कमगळूरु तालुका C.M.C
कडूरु तालुका T.M.C
कॊप्प तालुका T.P
मूडिगॆरॆ तालुका T.P
नरसिंहराजपुर तालुका T.P
शृंगेरि तालुका T.P
तरिकॆरॆ तालुका T.P

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat

जनसंख्या

[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५७० जिल्ला चिक्कमगलूरू जिल्ला १०२२ ८९८४५३ ४४७५४५ ४५०९०८
२९ ५७० ५५२५ तालुका श्रृंगेरि ४८ ३२६१७ १६०४४ १६५७३
२९ ५७० ५५२६ तालुका कोप्पा ८० ७९८८९ ३९२८७ ४०६०२
२९ ५७० ५५२७ तालुका नरसिंहराजपुरा ५७ ५८६३२ २८७१२ २९९२०
२९ ५७० ५५२८ तालुका तरिकेरे २१३ १८९३३८ ९४९६९ ९४३६९
२९ ५७० ५५२९ तालुका कडूरू २७२ २३४७९४ ११८१५० ११६६४४
२९ ५७० ५५३० तालुका चिक्कमगलूरू २१३ १८६९६७ ९३२१९ ९३७४८
२९ ५७० ५५३१ तालुका मूडिगेरे १३९ ११६२१६ ५७१६४ ५९०५२

स्वयादिसँ

[सम्पादन]