Jump to content

उत्तर कन्नड जिल्ला

विकिपिडिया नं

उत्तर कन्नड जिल्ला भारतया कर्नाटक राज्यया छगू जिल्ला ख।

तालुका[सम्पादन]

जिल्ला तालुक नगर स्थिति
उत्तर कन्नड
कारवार तालुका C.M.C
शिरसि तालुका C.M.C
जोय्डा तालुका T.P
भट्कळ तालुका T.M.C
कुमटा तालुका T.M.C
अंकोला तालुका T.P
हळियाळ तालुका T.P
हॊन्नावर तालुका T.P
मुंडगोडु तालुका T.P
सिद्धापुर तालुका T.P
यल्लापुर तालुका T.P

M.Corp= Municipal Corporation
C.M.C= City Municipal Corporation
T.M.C= Town Municipal Corporation
T.P= Town Panchayat

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५६३ जिल्ला उत्तर कन्नड जिल्ला १२४३ १०१८१८८ ५१४९१० ५०३२७८
२९ ५६३ ५४७८ तालुका कारवार ५० ७३६७१ ३७२७९ ३६३९२
२९ ५६३ ५४७९ तालुका सूपा ११४ ५२०१२ २६१६७ २५८४५
२९ ५६३ ५४८० तालुका हलियाल ११० ९१५६३ ४६६०३ ४४९६०
२९ ५६३ ५४८१ तालुका यल्लापुरा १२४ ५८२१० २९५६३ २८६४७
२९ ५६३ ५४८२ तालुका मुंडगोड ८४ ८३६३८ ४४७०८ ३८९३०
२९ ५६३ ५४८३ तालुका शिरसि २२८ १२४०२६ ६२६८० ६१३४६
२९ ५६३ ५४८४ तालुका अंकोला ७७ ७५३८८ ३८१०३ ३७२८५
२९ ५६३ ५४८५ तालुका कुमटा ११० ११७५६१ ५९३८३ ५८१७८
२९ ५६३ ५४८६ तालुका सिद्दापुरा १९५ ८३११८ ४११६९ ४१९४९
२९ ५६३ ५४८७ तालुका होन्नावरा ९२ १४७१५५ ७३६७० ७३४८५
२९ ५६३ ५४८८ तालुका भटकल ५९ १११८४६ ५५५८५ ५६२६१

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]