चन्नपट्टण तालुका

विकिपिडिया नं

कसबा[सम्पादन]

अत्तिगुप्पॆ अब्बूरु ऎलॆहॊसहळ्ळि कन्नमंगल
कूड्लूरु कॊत्तनहळ्ळि कोडिपुर कोमनहळ्ळि
किलेचन्नपट्टण गॆंडॆमडु चिक्कमण्णुगुड्डॆ फारॆस्ट् चिक्कमळूरु
चिक्केनहळ्ळि रांपुर तगचगॆरॆ तट्टॆकॆरॆ
तॊरॆहॊसूरु तिम्मसंद्र शुक्रवारपेटॆ दॊड्डनहळ्ळि
दॊड्डमण्णुगुड्डॆफारॆस्ट् देवरहॊसहळ्ळि नागवार नीलकंठनहळ्ळि
नीलसंद्र पट्लु बॊम्मनहळ्ळि ब्रह्मणीपुर
लाळघट्ट वंदारगुप्पॆ मंगळवारपेटॆ मल्लंगॆरॆ
चोळमारनहळ्ळि मैलनायकनहळ्ळि मैलनाथपुर हॊंगनूरु
हॊन्निगनहळ्ळि हॆच्.मॊगेनहळ्ळि संतॆमॊगेनहळ्ळि सणबनहळ्ळि
सुण्णघट्ट

विरुपाक्षिपुर[सम्पादन]

अंकुशनहळ्ळि अक्कूरु अग्रहारवरगेरहळ्ळि अव्वेरहळ्ळि
आंबाडहळ्ळि आरळाळसंद्र इग्गलूरु उज्जनहळ्ळि
ऎलेतोटदहळ्ळि कारॆद्दॊड्डि कारेकॊप्प कृष्णापुर
कल्लापुर कॊंडपुर केतारवडेरहळ्ळि कोडिहॊसहळ्ळि
कोडंबहळ्ळि गर्कहळ्ळि जगदापुर यलियूरु
शानुबोगनहळ्ळि द्यावपट्टण नागपुर नारळापुर
नुण्णूरु नेरळूरु नॆलमाकनहळ्ळि बि.वि.हळ्ळि
भूहळ्ळि बाणंतहळ्ळि बाणगहळ्ळि ब्याडरहळ्ळि
बाचहळ्ळि बुक्कसागर बल्लापट्टण बैजापुर
बैरशॆट्टिहळ्ळि विरूपाक्षिपुर विरूपसंद्र विठलेनहळ्ळि
वड्डरहळ्ळि मंगाडहळ्ळि चागॆरॆदॊड्डि मादापुर
माळगाळु मॆणसिगनहळ्ळि हनियूरु हळेहळ्ळि
हारोकॊप्प हुणसनहळ्ळि हॊन्निगनहळ्ळि हॊसहळ्ळि
सरगूरु सादहळ्ळि सुळ्ळेरि सौदोहळ्ळि
सोगाल सोमनाथपुर सिंगराजिपुर सिद्धापुर

मळूरु[सम्पादन]

अरळापुर अणिगॆरॆ आम्मळ्ळिदॊड्डि ऎं.बि.हळ्ळि
कदरमंगल कन्नसंद्र कुक्कूरु कूरणगॆरॆ
काडुकॊत्तनहळ्ळि काडुकॊत्तनहळ्ळि प्लांटेषन् कौ.दॊड्डि कौडनहळ्ळि
कोलूरु कॆलगॆरॆ गुड्डॆहॊसूरु गौडगॆरॆ
गोविंदहळ्ळि तूबिनकॆरॆ तवुटनहळ्ळि तवुटनहळ्ळि दॊड्डि
तॆंकनहळ्ळि तिम्मसंद्र शॆट्टिहळ्ळि दशवार
दबानुगुंड देवरहळ्ळि नायिदॊळ्ळॆ प्लांटेषन्
ब्याडरहळ्ळि बॆळकॆरॆ बेवूरु बैरनाय्कनहळ्ळि
चक्कलूरु चक्कॆरॆ मंकुंद मत्तिकॆरॆ
मळूरु मळूरुपट्टण मुदिगॆरॆ मुदिगॆरॆ प्लांटेषन्
माकळि माकळि रिलीज् फारेस्ट् माकळि प्लांटेषन् मार्चनहळ्ळि
शीबनहळ्ळि हारोहळ्ळिदॊड्डि हुलुवाडि हॊट्टिगनहॊसहळ्ळि
हॊन्नाय्कनहळ्ळि संकलगॆरॆ सिद्दनहळ्ळि

स्वयादिसँ[सम्पादन]