हिरियूरु तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

होबळि[सम्पादन]

ऐमंगल कसबा जॆ.जि.हळ्ळि धर्मपुर

ऐमंगल[सम्पादन]

आदिराळु ऎं.डि.कोटॆ ऐमंगल कंदिकॆरॆ
करियोबेनहळ्ळि कळविबागि कुंबारघट्ट कुरुडुगेरेनहळ्ळि
गिड्डोबनहळ्ळि गन्नाय्कनहळ्ळि गुडिहळ्ळि गुळगोंडनहळ्ळि
गुयिलाळु गौनहळ्ळि गोगुद्दु गॊल्लहळ्ळि
चिक्कसिद्दव्वनहळ्ळि जोडिपुर टि.सि.हळ्ळि रामजोगिहळ्ळि
यरदकट्टॆ यरबळ्ळि यलकॊरन हळ्ळि ताळवट्टि
तवंदि पालव्वनहळ्ळि भरंपुर बालेनहळ्ळि
बुरुजनरॊप्प बीरेनहळ्ळि वद्दिकॆरॆ मरडिदेविगॆरॆ
मरडिहळ्ळि मद्दनकुंटॆ मल्लप्पनहळ्ळि मेटिकुर्कॆ
हर्तिकोटॆ हुलितॊट्लु हेमदळ सूरगॊंडनहळ्ळि
सलबॊम्मनहळ्ळि सॊंडेकॆरॆ

कसबा[सम्पादन]

आलूरु उडुवळ्ळि उत्तारॆ कंबदहळ्ळि
कत्तॆहॊळॆ कुरुबरहळ्ळि कात्रिकेनहळ्ळि कूनिकॆरॆ
कृष्णांबूदि कसवनहळ्ळि यरकेनागेनहळ्ळि यरचिक्केनहळ्ळि
हिंडसकट्टॆ हिरियूरु दॊड्डघट्ट नंदिहळ्ळि
पट्रेहळ्ळि परमेनहळ्ळि पिट्लालि भर्मगिरि
बब्बूरु बोचापुर लक्कनाळ् लक्कव्वनहळ्ळि
वि.वि.पुर मस्कल् मायसंद्र म्याक्लूरहळ्ळि
मेकेनहळ्ळि हालद्यामेनहळ्ळि हुलुगलकुंटॆ हुच्छव्वनहळ्ळि
सोमेरहळ्ळि

जॆ.जि.हळ्ळि[सम्पादन]

अरिशिनगुंडि आदिवाल आनॆसिद्रि इद्दलनागेनहळ्ळि
उळविनाळ् उप्पळगॆरॆ करियाल काटनाय्कनहळ्ळि
कॆ.आर्.हळ्ळि कॊड्लहळ्ळि किलारदहळ्ळि गंजलगुंटॆ
गौडनहळ्ळि गॊर्लडकु जॆ.जि.हळ्ळि टि.नागेनहळ्ळि
रंगनाथपुर रंगापुर रायबॊम्मनहळ्ळि यळनडु
यल्लदकॆरॆ शेषप्पनहळ्ळि दिंडावर पिलाल्लि
बग्गनडु बग्गनडुकावल् ब्यारमडु बोरनकुंटॆ
लक्केनहळ्ळि लायरदासरहळ्ळि वड्डनहळ्ळि चळ्ळमडु
मादेनहळ्ळि माळगॊंडनहळ्ळि माविनमडु वीरव्वनाग्तिहळ्ळि
ओबळापुर हंदिगनडु हाल् मादेनहळ्ळि समुद्रदहळ्ळि

धर्मपुर[सम्पादन]

अंबलगॆरॆ अप्पसमुद्र अब्बिनहॊळॆ अमानितलावु
इक्कनूरु ईश्वरगॆरॆ उप्पारहळ्ळि ऎण्णिगॆरॆ
कणजनहळ्ळि कुंदलगुर कुरुबरहळ्ळि कोडिहळ्ळि
खंडेनहळ्ळि गूड्नूरहळ्ळि गूळ्य चिल्लहळ्ळि
टि.गॊल्लहळ्ळि टि.ओबेनहळ्ळि रंगेनहळ्ळि यळगॊंडनहळ्ळि
तिम्मालापुर श्रवणगॆरॆ देवरकॊट्ट धर्मपुर
पि.डि.कोटॆ भगवतिकॆरॆ बिदर कॆरॆ ब्याडरहळ्ळि
बॆनकनहळ्ळि शिद्लय्यनकोटॆ मुंगुसवळ्ळि म्यादनहॊळॆ
वॆणुकल्लुगुड्ड हरियब्बॆ हूविनहॊळॆ हलगलद्दि
हॊसकॆरॆ हॊसहळ्ळि संगेनहळ्ळि सक्कर
सूगूरु सालहुणसॆ

स्वयादिसँ[सम्पादन]