बागलकोट तालुका

विकिपिडिया नं
बागलकोट तालुका
Coordinates
देय्  India
State कर्नाटक
जिल्ला बागलकोट जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


बागलकोट तालुका भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया बेलगावि विभागया बागलकोट जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-

  • बागलकोट
  • कलादगि
  • सीतिमनि

बागलकोट[सम्पादन]

बागलकोट मल्लापूर बोडनायक संगापूर
किरसूर भगवति हळ्ळूर बेवूर
भैरमट्टि चवडापूर इंगळगि बॆनकट्टि
शिरूर नीरलकेरि मुचखंडि बेविनमट्टि
हॊन्नाकट्टि मन्निकट्टि शीगिकेरि मडपलजीवि
कड्लिमट्टि

कलादगि[सम्पादन]

कलादगि अंकलगि उदगट्टि शारदाळ
हिरेसंशि चिक्कसंशि देवनाळ सॊकनादगि
छब्बि यडहळ्ळि आनदिन्नि बन्निदिन्नि
केसनूर हॊनरळ्ळि सोरकॊप्प नक्करगुंदि
सिंदगि कदांपूर साळगुंदि मुरनाळ
वीरापूर गद्दनकेरि सीमिकेरि तुळसिगेरि
चिक्कशिल्लिकेरि हिरेशिल्लिकेरि कळसकॊप्प गोविंदकॊप
खज्जिडोणॆ अंडमुरनाळ सिद्नाळ यंकंचि

सीतिमनि[सम्पादन]

सीतिमनि मनहळ्ळि हॊसूर नागसंपगि
बॊम्मणगि नागराळ डोमनाळ चिक्कम्यागेरि
मंकणॆ हिरेम्यागेर हंडरगल्ल नायनेगलि
सुतगुंडार मुदविनकॊप चिटगिनकॊप्प देवलापूर
रांपूर तिम्मापूर बिल् कॆरूर अचनूर
लवळेश्वर मुगळॊळ्ळि संगॊंदि जड्रामकुंटि
बॆण्णूर शिरगुप्पि तळगिहाळ इलाळ
चिक्कहॊद्लूर हिरेहॊद्लूर चिक्कमूरमटि हिरेमूरम
मुत्तत्ति चिक्कगुळबाळ हिरेगुळबाळ मास्तिहाळ
आलूर

स्वयादिसँ[सम्पादन]