चिंचोळि तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

सुलेपेट होबळि[सम्पादन]

सुलेपेट हॊडॆबीरनळ्ळि रामतीर्थ परदारमोतकपळ्ळि
जट्टूर पोतंगल शिरोळ्ळि हलकोड
हूविनहळ्ळि निडगुंदा कुपनूर भंटनहळ्ळि
पॆंचनपळ्ळि याकापूर गडिकेश्वार कॆरॊळ्ळि
बॆनकनहळ्ळि कोरडंपळ्ळि कर्चखेड बुरगपळ्ळि
छत्रसाल इरगपल्लि गणापूर गरगपळ्ळि
भक्तंपळ्ळि बॆडपळ्ळि संगम (कॆ) रायकोड
भूतपूर चिंतपळ्ळि रुद्नूर कल्लूर (कॆ)
कल्लूर (बि)

कोड्लि होबळि[सम्पादन]

यलगपळ्ळि दस्तापूर गंजगेरा रुस्तंपूर
हूविनभावि ताडपळ्ळि खैरतापूर हुडदहळ्ळि
मॊरनाळ कोड्लि हलजेरा कुड्हळ्ळि
तेगलतिप्पि मोफा पस्तापूर रुम्मनगूड
रटकल् करकमुकळि दोटिकोळ खुदावंदपूर
चिम्माइद्लायि सुंठाण अल्लापूर कंचनाळ
हुलसगूड सेरि नावदगि हॊसळ्ळि
चिंतकुंटा वजीरगांव मुकरंबा कॊरवि

चिंचोळि होबळि[सम्पादन]

अणवार इंद्रपाडहॊसळ्ळि चिंचोळि शादिपूर
सोमलिंगदहळ्ळि चिक्कलिंगदहळ्ळि कलभावि भोगालिंगदळ्ळि
ऐनोळि देगलमडि कॊळ्ळूरु चंद्रंपळ्ळि
फत्तेपूर कुसरंपळ्ळि पोलकपळ्ळि चंदापूर
गंगनपळ्ळि बॊम्मनहळ्ळि नागाइद्लायि पटपळ्ळि
तिरुमलापूर माणिकपूर कुंचावरं पोचावरं
चिंदनूर जिलवरुषा लच्मासागर मॊगदंपूर
शिवरड्डिपल्लि शिवरांपूर वॆंकटापूर अंतावरं
संगापूर मंबापूर मिरियाण कल्लूररोड
धर्मसागर सेरिबिकनळ्ळि लिंगानगर काटनगिड्डा
भोनसपूर दौलतापूर गौडनहळ्ळि नीमाहॊसळ्ळि
बैरंपळ्ळि

ऐनापूर होबळि[सम्पादन]

गॊणगि धुत्तरगा ऐनापूर बॆनकॆपळ्ळि
सलगरबसंतपूर खानापूर भूंयार(कॆ) भूंयार (बि)
चंदनकेरा सासरगांव राणापूर चिम्मनजोड
हसरगुंडगि याल्मामडि नागराळ नरनाळ
गुरंपळ्ळि यतॆबारपूर मरपळ्ळि शिकारमोतकपळ्ळि
यंपळ्ळि तुमकुंटा सालॆबीरनळ्ळि गडिलिंगदळ्ळि
चॆन्नूर कॊटगा पंगरगा चेंगटा
गारंपळ्ळि ताजलापूर

स्वयादिसँ[सम्पादन]