सेडं तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

सेडं होबळि[सम्पादन]

अरॆबॊम्मनळ्ळि कुक्कुंदा बीरनहळ्ळि हुणसनहळ्ळि
कुरकुंटा यडहळ्ळि तॆलकूर मुगनूर
सुरवार बिजनळ्ळि तोटनळ्ळि मीनहाबाळ
संगावि (ऎम् मळखेड (कॆ मळखेड (जॆ समखेड
कॊंकनळ्ळि नीलहळ्ळि हंगनळ्ळि हॊसळ्ळि
काचूर बिब्बळ्ळि तरनळ्ळि यडगा
सटपटनहळ्ळि सेडं लोहाड हय्याळ
हाबाळ (ट) संगावि (ट) नृपतु0ग नगर भीम नगर
राजीव नगर

अडकि होबळि[सम्पादन]

अडकि इर्नापल्लि बॊमदॆपल्लि राजोळ् (कॆ)
मदकल् सोमपल्लि कॊंतनपल्लि बन्नूरु (जि)
गोपनपल्लि लिंगंपल्लि गुंडेपल्लि बटगेरा (बि)
बटगेरा (कॆ) इंजॆपल्लि मादवार काचवार
बॊम्मनळ्ळि चिटकनपल्लि इमडापूर अमरवादि
बीदरचेड रंगवार हाळहनमनह रंजोळ
मल्हाबाद अनंतपूर जिल्लेडपल्लि इंदिरानगर
जवाहरनगर नागसानपल्लि

मुदोळ होबळि[सम्पादन]

कडचर्ला कडताल शंकराजपूर मुधोळ
कदलापूर इटकाल बुरुगपल्लि यानागुंदि
रिब्बनपल्लि खंडॆरायनप नाडेपल्लि शिलारकोट
गजलापूर मोतकपल्लि गाडदन्ना शॆकलातपल्लि
तॊलमामडि गंगरावलप कानागड्डा गंतातिपडंप
नरॆड्लपाड मेदक पाकाल चंदापूर
किष्टापूर कॊंपल्लि (जॆ) शाबाजपूर वॆंकटापूर

कॊड्ल होबळि[सम्पादन]

कॊड्ल गौडनहळ्ळि नामवार मुष्ठळ्ळि
मैलवार हुळगोळ हंदरकि बॆनकनहळ्ळि
सिंधनमड भूतपूर हणमनहळ्ळि अळ्ळॊळ्ळि
कलकंभ ऊडगि दुगनूर देवनूरु
नाचवार बिलकल् कोलकुंदा राघापूर
तुरनूर कोनापूर मदना गुंडळ्ळि (बि)
जाकनपल्लि रुद्रवार मुनकनपल्लि मल्कापल्लि

स्वयादिसँ[सम्पादन]