बादामि तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
बादामि तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State कर्नाटक
जिल्ला बागलकोट जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


बादामि तालुका भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया बेलगावि विभागया बागलकोट जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-

  • कॆरूर
  • कुळगेरि
  • बादामि

कॆरूर[सम्पादन]

कॆरूर कैनकट्टि शीपरमट्टि जंगवाड
हॊसकोटि हवळकोड बॆळ्ळिखिंडि यंडिगेरि
हनमनेरि (इ) काडरकॊप्प सागनूर फकीरबूदिहाळ
हनमनेरि (स) यंकंचि मणॆनागर गुब्बेरकॊप्प
हुल्लिकेरि (इ) हलकुर्कि सूळीकेरि नरेनूर
माळगि यरगॊप्प(इ) अनवाल कलबंदकेरि
चिंचलकट्टि कगलगॊंब कॆरकलमट्टि हूलगेरि
जलगेरि बंदगेरि नीरबूदिहाळ गंगनबूदिहाळ
करडिगुड्ड ऎस् ऎ मत्तिकट्टि कडपट्टि अगसनकॊप्प

कुळगेरि[सम्पादन]

कुळगेरि लखमापूर बॆळवलकॊप्प कित्तलि
कळस गोवनकॊप्प उगलवाट हळगेरि
मुष्टिगेरि करडिगुड्ड ऎस् ऎन् नीलगुंद हॆब्बळ्ळि
सुळ्ळ हालिगेरि र तिम्मापूर नीरलकेरि
मल्लापुर ऎस् ऎल् ममटगेरि तप्पसकट्टि कल्लापुर ऎस् कॆ
हनमसागर सोमनकॊप्प चिर्लकॊप्प आलूर ऎस् कॆ
बीरनूर खनापुर ऎस् कॆ तिम्मापुर ऎस् ऎन् तळकवाड
हागनूर कर्लकॊप्प नरसापूर बंकनेरि
वडवट्टि काकनूर चिम्मनकट्टि मुमरड्डिकॊप्प
मुत्तलगेरि आलदकट्टि

बादामि[सम्पादन]

बादामि नीरलगि जकनूर ख्याड
कातरकि तमिनाळ चूळचगुड्ड नागराळ ऎस्.बि.
चिक्कनसबि हिरेनसबि बेलूर जालिहाळ
डाणकशिरूर मण्णीरि हॊसूर गुड्डदमल्लापूर
नसगुन्नि अनंतगिरि नंदिकेश्वर नॆलवगि
बि.ऎन् जालिहाळ पट्टदकल्ल बाचिनगुड्ड कुटकनकेरि
कॆंदूर अडगल्ल हिरेमुच्चळगुड्ड चिक्कमुच्चळगुड्ड
मंगळूर शिरबडगि गोनाळ गोवणकि
नविलहॊळॆ यरगॊप्प ऎस् बि कब्बलगेरि बूदिहाळ
बेडरबूदिहाळ


स्वयादिसँ[सम्पादन]