रामनगर तालुका

विकिपिडिया नं

कूटगल[सम्पादन]

अंकनहळ्ळि अक्कूरु अरेहळ्ळि अनमानहळ्ळि
इब्बळकळ्ळि कूटगल कूतरबावि क्यासापुर
कॆंपवडेरहळ्ळि कोळमारनकुप्पॆ चिक्कगंगवाडि जालमंगल
यरेहळ्ळि डणायकनपुर तडिकवागिलु ताळवाडि
श्यानुबोगनहळ्ळि दासरहळ्ळि दॊड्डगंगवाडि दॊड्डसूलिकॆरॆ
लक्षीपुर विरूपसंद्र चामनहळ्ळि चौडेश्वरिहळ्ळि
मॆळेहळ्ळि

कसबा[सम्पादन]

अर्चकरहळ्ळि ऐजूरु कॆंजिगरहळ्ळि कॆंपनहळ्ळि
केतोहळ्ळि कॊत्तीपुर कॊत्तीपुर अमानिकॆरॆ केशवपुर
जिक्कसूलिकॆरॆ जीगेनहळ्ळि रामनगरं दारापुर
दॊड्डमण्णुगुड्डॆ बिळगुंब बाळकुळि बसवनपुर
बोळप्पनहळ्ळि बोळप्पनहळ्ळि अमानिकॆरॆ बॊव्मूचनहळ्ळि लक्कसंद्र
वडेरहळ्ळि मायगानहळ्ळि मादापुर हरीसंद्र
हळ्ळिमाळ हागलहळ्ळि सुग्गनहळ्ळि

कैलांच[सम्पादन]

अंकनहळ्ळि अण्णहळ्ळि अच्चलु अच्चलु फारॆस्ट्
अम्मनपुर ऎं.जि.पाळ्य कुंबापुर कुरुबरहळ्ळि
कूनगल्लु कवणापुर कॆ.जि.हॊसहळ्ळि कोटहळ्ळि
कैलांच चिक्कमण्णुगुड्डॆ चिक्केनहळ्ळि जक्कनहळ्ळि
तम्मनाय्कनहळ्ळि तॆंगिनकल्लु तॆंगिनकल्लु ऎस्.ऎफ्. नागोहळ्ळि
नॆलमलॆ बन्निकुप्पॆ बॆण्णहळ्ळि लक्कप्पनहळ्ळि
लक्कोजनहळ्ळि शिड्लकल्लु चन्नमानहळ्ळि विभूतिकॆरॆ
शिवनहळ्ळि हंदिगॊंदि राज्य अरण्य हुणसनहळ्ळि हुलिकॆरॆगुन्नूरु
हॆब्बकोडि हॊसदॊड्डि सब् कॆरॆ

बिडदि[सम्पादन]

अरळाळुसंद्र अब्बनकुप्पॆ आवरगॆरॆ इट्टमडु
उरुगहळ्ळि ऎरेपाळ्य ऐवागिलु कंचुगारनहळ्ळि
कंचुगारनहळ्ळि कावल् कुंबळगूडुस्टेट्‌फारॆस काकरामनहळ्ळि कुरुबरकरेनहळ्ळि
कल्लुगोपहळ्ळि कॆ.जि.गॊल्लरपाळ्य कॆंपय्यनपाळ्य कॆंपद्यापनहळ्ळि
कॆंचनकुप्पॆ कॊडियालकरेनहळ्ळि केतिगानहळ्ळि गाणकल्
गोपहळ्ळि चिक्ककुंटनहळ्ळि रामनहळ्ळि ताळगुप्पॆ
श्यानुमंगल शेषगिरिहळ्ळि हिरेहळ्ळि दॊड्डकुंटनहळ्ळि
बिडिदि भीमेनहळ्ळि बन्निकुप्पॆ बन्निगिरि
बाणंदूरु बळेवीरनहळ्ळि बिल्लकॆंपनहळ्ळि बॆत्तंगॆरॆ
बोरेहळ्ळि बैरमंगल बैचोहळ्ळि लक्ष्मीसागर
मंडलहळ्ळि मंचनाय्कनहळ्ळि वाजरहळ्ळि मुद्दापुरकरेनहळ्ळि
हुल्तार् हॊसदॊड्डि हॆग्गडगॆरॆ हॆज्जाल हॊसूरु

स्वयादिसँ[सम्पादन]