हुनगुंद तालुका

विकिपिडिया नं
हुनगुंद तालुका
Coordinates
देय्  India
State कर्नाटक
जिल्ला बागलकोट जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


हुनगुंद तालुका भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया बेलगावि विभागया बागलकोट जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-

  • अमीनगड
  • हुनगुंद
  • करडि

अमीनगड[सम्पादन]

कळ्ळिगुड्ड कुणिबॆंचि वडगेरि इलाळ
दम्मूर गुडूर S.C. मुरडि गाणदाळ
अमीनगड ऐहॊळॆ निंबलगुंदि कमतगि
कडिवालकल्लापूर यरनाय्कनाळ सुरुळिकल्ल बसरिकट्टि
हीरेमागि मादापूर बूदिहाळ इनां चिकनाळ
भीमनगड उपनाळ .S.C. सूळेभावि रक्कसगि
गॊर्जनाळ केलूर मूगनूर बसवनाळ
बूदिहाळ S.K. अंब्लिकॊप्प तळ्ळिकेरि रामथाळ
हूविनहळ्ळि मुळ्ळूर बेविनाळ चीलापूर
क्यादिगेरि बॆनकनवारि शिद्दनकॊळ्ळ

हुनगुंद[सम्पादन]

गंजीहाळ हिरॆमळगांवि चिक्कमळगांवि वीरापूर
चिक्कबादवाडगि हिरेबादवाडगि मेदिनापूर बेविनमट्टि
हिरेयरनकेरि चिक्कमागि खैरवाडगि पापथनाळ
बन्निहट्टि चिक्कयरनकेरि हॊन्नरहळ्ळि हडगलि
बॆळगल्ल चित्तरगि तिम्मापूर किरसूर
इद्दलगि बिसनाळकॊप्प यडहळ्ळि नागूर
चित्तवाडगि हूवनूर नंदनूर वरगोडदिन्नि
खजगल्ल कॆंगलकडपट्टि संगम चवडकमलदिन्नि
वळकलदिन्नि बिसलदिन्नि तुरडगि कटगूर
हुनगुंद हुलगिनाळ कल्लगोनाळ गंगूर

करडि[सम्पादन]

कॊण्णूर पालथि बॆनकनडोणि हेमवाडगि
बिंजवाडगि घट्टिगनूर वडेयरगोनाळ लोळसर
कमलदिन्नि इंदवार रामवाडगि हगेदाळ
बेकमलदिन्नि अमरावति अमरवाडगि इस्लांपूर
चिन्नापूर S.K दासबाळ कॆसरपॆंटि बूदिहाळ S.K.
तूरमरि तारिवाळ कमदत्त कोडिहाळ
कंबळिहाळ कडिवालइनां रेवडिहाळ चिंतकमलदिन्नि
जालकमलदिन्नि मन्मथनाळ धन्नूर अडिहाळ
ऎम्मॆट्टि हुल्लळ्ळि पोचापूर चामलापूर
कॊप्प.S.M. अनपकट्टि कौजगनूर मरोळ
हावरगि करडि

स्वयादिसँ[सम्पादन]