मोलकाल्मूरु तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

होबळि[सम्पादन]

कसबा देवसमुद्र

कसबा[सम्पादन]

अरविनदिड्डि अडविमल्लापुर अमकुंदि ऐनहळ्ळि
काटनाय्कनहळ्ळि कमारकावलु कॊंड्लहळ्ळि कोनसागर
गुंड्लूरु गुड्डदहळ्ळि चिक्कुंति चिक्केरहळ्ळि
चिक्कोबनहळ्ळि रंगय्यनदुर्ग रायपुर यरपोतजोगिहळ्ळि
यर्रेनहळ्ळि यरॆजेनहळ्ळि तळवारहळ्ळि तुप्पदक्कनहळ्ळि
तुमकूर्लहळ्ळि हिरॆकॆरॆहळ्ळि दुप्टि दॊणेतम्मेनहळ्ळि
नागसमुद्र नेत्रनहळ्ळि नेर्लहळ्ळि पुरबोरनहळ्ळि
बि.जि.कॆरॆ भट्रहळ्ळि बोम्मलिंगनहळ्ळि बैरपुर
मठदजोगिहळ्ळि महिमनहट्टि मुत्तिगारहळ्ळि मर्लहळ्ळि
मारम्मनहळ्ळि ओबळापुर मॊगलहळ्ळि मॊळकाल्मुरु
हानगल् सूरम्मनहळ्ळि सोमेनहळ्ळि

देवसमुद्र[सम्पादन]

उर्थाळ् ऎन्.आर्.कॊंडापुर करडिहळ्ळि कणकुप्पॆ
कृष्णराजापुर कॆरॆकूंडपुर कॆळगिनकणिवॆ कोनपुर
गौरसमुद्र चिक्कनहळ्ळि चिनवालदगुड्ड जंबलमल्कि
जालिपॆंटॆ जाहगीरबुड्डेनहळ्ळि जिल्लदगुंदि रांपुर
राजापुर रामसागर यर्रेनहळ्ळि तम्मेनहळ्ळि
तिम्मलापुर दडगूरु देवसमुद्र पक्कुर्ति
पॆन्नम्मनहळ्ळि बांड्रावि बसापुर बॊम्मक्कनहळ्ळि
बॊम्मदेवरहळ्ळि शिरॆकॊळ विठलपुर वडेरहळ्ळि
मुरुडि मल्लेहरवु माचेनहळ्ळि वीरपुर
ओबळापुर वॆंकटपुर मेलिनकणिवॆ हेरूरु
हॊसनागलापुर हॊसहळ्ळि संजीवरायनकोटॆ संतेगुड्ड
स्वामिकॆरॆ सिद्दापुर

स्वयादिसँ[सम्पादन]