Jump to content

हिन्दू द्यःतेगु धलः

विकिपिडिया नं

मा आखः

[सम्पादन]
नां नां छ्यलातःगु ग्रन्थ टिप्पणी/खँ
अक्रूरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अक्षरं (हिन्दू द्यः) शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अक्षश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अग्नि
अग्निज्वालो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अग्रणीर्ग्रामणीः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अग्राह्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अचलां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अच्युत
अच्युतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अजः (हिन्दू द्यः) श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अजश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अजितश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अजैकपाच्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अजो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अजो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अणुर्बृहत्कृशः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अतिदीप्तो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अतिधूम्रो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अतिवृद्धो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अतीन्द्रः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अतीन्द्रियो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अतुलः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अतुल्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अत्रिरत्र्यानमस्कर्ता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अथर्वशीर्षः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अदिती
अदीनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अधर्षणो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अधृतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अध्यात्माऽनुगतो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अनघो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अनन्तरूपो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अनन्तो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अनादिनिधनो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अनादिर्भूर्भुवो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अनिरुद्धः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अनिरुद्धोऽप्रतिरथः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अनिर्देश्यवपुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अनिर्विण्णः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अनिर्विण्णः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अनिल
अनिवर्ती श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अनुकारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अनुकूलः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अनुत्तमो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अनुराधा
अनेकमूर्तिरव्यक्थ श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अनेकरूपरूपाय श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अपराजितः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अपां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अप्रमेयो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अभिगम्यः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अभिप्रायः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अभिरामः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अभिवाद्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अमरेशो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अमानी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अमूर्तिरनघोऽचिन्त्यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अमृतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अमृतांशूद्भवो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अमृताशोऽमृतवपुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अमृतो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अमृत्युः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अमोघः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अमोघः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अमोघार्थः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अम्भोनिधिरनन्तात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अरुंधती
अरुण
अरौद्रः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अर्को श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अर्चिष्मानर्चितः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अर्जुन
अर्थोऽनर्थो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अविज्ञाता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अव्ययः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अशनी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अशोकस्तारणस्तारः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
असंख्येयोऽप्रमेयात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अहः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
अहश्चरोनक्तंचरस्तिग्ममन्युः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
अहिर्बुध्न्योऽनिलाभश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
आकाश
आकाशनिर्विरूपश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
आचारप्रभवो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
आत्मयोनिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
आदित्य
आदित्यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
आदिदेवो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
आदिमूर्ती
आदिरादिकरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
आदेशः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
आधारनिलयोऽधाता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
आनन्दो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
आप
आपदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
आयुश्चैव शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
आरोहणोऽधिरोहश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
आर्द्रचर्माम्बरावृतः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
आवर्तनो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
आवेदनीय शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
आश्रमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
आश्रमस्थः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
आश्लेष
आषाढश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
इच्छेत्पुरुषः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
इज्यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
इति शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
इतिफलश्रुतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
इतिहासः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
इतीदं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
इदं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
इन्द्रकर्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
इन्द्रियं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
इन्द्रियाणि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
इमं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
इमं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
इष्टोऽविशिष्टः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ईड्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ईशान शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ईशानः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ईश्वरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ईश्वरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
उग्रः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
उग्रतेजा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
उग्रो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
उत्तरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
उत्तारणो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
उत्संगश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
उदग्रो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
उदीर्णः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
उद्भवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
उद्भवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
उद्भित्त्रिविक्रमो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
उन्मत्तवेषप्रच्छन्नः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
उन्मादो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
उपकारः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
उपदेशकरोऽकरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
उपेन्द्रो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
उमापतिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
उमापतिरुमाकान्तो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
उवाच श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
उषंगुश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
उष्णिषी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ऊर्ध्वगः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ऊर्ध्वगात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ऊर्ध्वरेता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ऊर्ध्वरेता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ऊर्ध्वलिंग शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ऊर्ध्वशायी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ऊर्ध्वसंहननो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ऋक्सहस्रामितेक्षणः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ऋतुः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ऋतुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ऋद्धः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ऋषयः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ऋषिभिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
एको श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
एव श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ओजस्तेजोद्युतिधरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
औषधं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नां नां छ्यलातःगु ग्रन्थ टिप्पणी/खँ
कः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ककुभो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कनकः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कनकाङ्गदी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कनिष्ठः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कपर्द्यपि शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कपालवान् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कपिरप्ययः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कपिलः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कपिलः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कपिलाचार्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कपिशः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कपीन्द्रो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कमण्डलुधरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कमलनयनं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
करणं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
करस्थाली शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कर्णिकारमहास्रग्वी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कर्ता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कर्ता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कर्म श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कर्मकालवित् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कला शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कलिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कलिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कलिश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कलिश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कविः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कांचनच्छविः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कान्तः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कान्तो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कापाली शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
काम शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कामः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कामकृत्कान्तः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कामदेवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कामनाशकः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कामपालः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कामप्रदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कामहा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कामानवाप्नुयात्कामी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कामी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कामो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कारणं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कालः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कालकटंकटः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कालनेमिनिहा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कालपूजितः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कालयोगी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कालश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कालो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कालो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कालो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
काष्ठा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
काहलिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
किं (हिन्दू द्यः) श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
किमेकं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कीर्तनीयस्य श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कीर्तितम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कुण्डली श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कुण्डी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कुन्दः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कुन्दरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कुमुदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कुमुदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कुम्भो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कुरुकर्ता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कुरुभूतो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कुरुवासी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कुवलेशयः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कूपस्त्रियुगः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कूलकर्ता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कूलहारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कृतकर्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कृतज्ञः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कृतज्ञो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कृतपुण्यानां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कृतलक्षणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कृताकृतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कृतागमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कृतागमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कृतान्तकृत् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कृतिरात्मवान् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कृष्ण महाभारत, शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र भगवान विष्णुया छम्ह अवतार
कृष्णपिंगलः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कृष्णवर्णः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
कृष्णस्य श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कृष्णो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कृष्णो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
केतुमाली शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
केतुर्ग्रहो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
केशवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
केशवस्य श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
केशिहा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
कैलासगिरिवासी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
क्रतुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्रमः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
क्रमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्रियावस्थो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
क्रोधकृत्कर्ता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्रोधहा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्रोधो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्वचित् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्वचिदाप्नोति श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्षणाः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
क्षपाः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
क्षमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्षमिणां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्षामः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्षामः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्षितीशः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्षेत्रं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्षेत्रज्ञ श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्षेत्रज्ञोऽक्षर श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्षेमकृच्छिवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
क्षोभणॊ श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
खं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
खगः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
खचरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
खड्गी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
खण्डपरशुर्दारुणो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
खली शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गगनसदृशं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गजहा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गणः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गणकर्ता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गणकारश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गणपतिर्दिग्वासाः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गणपती
गण्डली शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गतागतः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गतिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गतिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गदाग्रजः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गदाधरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गन्धधारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गन्धपाली शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गन्धर्वो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गभस्तिनेमिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गभस्तिर्ब्रह्मकृद् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गभीरात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गभीरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गम्भीरघोषो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गम्भीरबलवाहनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गम्भीरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गरुडध्वजः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गवांपतिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गहनो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गहनो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गान्धारश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गिरिरुहो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गिरिसाधनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गुणभृन्निर्गुणो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गुणाकरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गुणाधिकः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गुणौषधः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गुप्तश्चक्रगदाधरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गुरुः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गुरुर्गुरुतमो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गुहः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गुहः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गुहापालः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गुहावासी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गुहो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गुह्यः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गुह्यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गोचरोऽर्दनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गोचर्मवसनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गोपतिर्गोप्ता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गोपतिर्गोप्ता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गोपालिर्गोपतिर्ग्रामो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गोविदाम श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गोविन्दः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गोविन्दो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गोवृषेश्वरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
गोहितो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गौणानि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
गौतमोऽथ शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ग्रहपतिर्वरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
घृताशीरचलश्चलः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
घोरतपा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
घोरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नां नां छ्यलातःगु ग्रन्थ टिप्पणी/खँ
चक्री श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
चक्री श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
चतुरस्त्रो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
चतुरात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
चतुरात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
चतुर्भुजम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
चतुर्मुखो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
चतुर्व्युहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
चन्दनी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
चन्द्रः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
चमूस्तम्भन शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
चराचरात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
चर्मी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
चायुधी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
चार्थमाप्नुयात् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
चीरवासाश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
चेकितानो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
चेदं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
छत्रं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
जंगमस्तथा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
जगतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जगतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जगत् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
जगत् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
जगत्कालस्थालो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
जगदंबा
जगद्वशे श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जगन्नाथस्य श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जगन्नारायणोद्भवम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जङ्गमाजङ्गमं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जटाधरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
जटी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
जटी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
जनजन्मादिर्भीमो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जननो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जनार्दनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जनार्दनात् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जन्ममृत्युजरातिगः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जन्ममृत्युजराव्याधिभयं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जन्मसंसारबन्धनात् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जन्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
जयः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जयन्तः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जलेशयः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
जलोद्भवः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
जाह्नवीधृगुमाधवः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
जितकामो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
जितक्रोधो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जितामित्रः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जितेन्द्रियः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
जीवनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जीवनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
जीवो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
जेता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ज्ञातिप्राधान्यमेव श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ज्ञानं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ज्ञानगम्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ज्ञानमुत्तमम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ज्येष्ठः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ज्योतिरादित्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ज्योतिषामयनं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ज्वाली शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नां नां छ्यलातःगु ग्रन्थ टिप्पणी/खँ
तत्त्वं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
तत्त्वविदेकात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
तत्सदिति श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
तथा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
तपः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
तपःसक्तो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
तपस्वी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
तरंगवित् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
तलस्तालः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
तस्य श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
तानि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ताली शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
तिग्मतेजाः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
तीक्ष्णतापश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
तुम्बवीणो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ते श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
तेजश्च श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
तेजस्तेजस्करो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
तेजो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
तेजोपहारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
तेजोवृषो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
तोरणस्तारणो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
त्रिककुन्मन्त्रः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
त्रिजटी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
त्रिदशस्त्रिकालधृक्कर्मसर्वबन्धविमोचनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
त्रिपदस्त्रिदशाध्याक्षो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
त्रिलोकधृक् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
त्रिलोकशः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
त्रिलोकात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
त्रिलोचनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
त्रिविक्रमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
त्रिविष्टपम् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
त्रिशंकुरजितः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
त्रिसामा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
त्रील्लोकान्व्याप्य श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
त्वमित्रजित् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
दक्षयागापहारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
दक्षिणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दक्षो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दक्षो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दण्डी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
दण्डो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दत्त
दमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दमनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
दमयिता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दम्भो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
दर्पणोऽथ शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
दर्पदो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दर्पहा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दर्भचारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
दशबाहुस्त्वनिमिषो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
दाशार्हः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दिवि शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
दिविस्पृक्सर्वदृग्व्यासो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दिव्यानामशेषेण श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दिशः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दिशो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दीनसाधकः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
दीर्घश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
दुःस्वप्ननाशनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दुरतिक्रमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दुराधर्षः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दुरारिहा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दुरावासो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दुर्गमो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दुर्गाण्यतितरत्याशु श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दुर्गो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दुर्जयो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दुर्धरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दुर्धरोऽथापराजितः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दुर्मर्षणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दुर्लभो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दुर्वासा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
दुर्वासाः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
दुष्कृतिहा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दृढः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दृप्तो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
देव शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
देवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
देवकीनन्दनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
देवतात्माऽऽत्मसंभवः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवतानां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
देवदेवः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवभृद्‌गुरुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
देवर्षिर्देवासुरवरप्रदः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवसिंहो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
देवातिदेवो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवाधिपतिरेव शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवासुरगणाग्रणीः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवासुरगणाध्यक्षो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवासुरगणाश्रयः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवासुरगुरुर्देवो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवासुरनमस्कृतः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवासुरपतिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवासुरपरायणः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवासुरमहामात्रो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवासुरमहेश्वरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवासुरविनिर्माता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवासुरेश्वरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवेन्द्रः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
देवेशो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
देवो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
दैवतं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
दैवतं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
द्युतिधरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
द्युतिमान्बलरूपगुणान्वितः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
द्यौः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
द्रविणप्रदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धनंजयः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धनसमृद्धः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धनुर्धरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धनुर्वेदो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धनेश्वरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धन्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धन्वन्तरिर्धूमकेतुः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
धन्वी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
धन्वी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
धरणीधरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धराधरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धरोत्तमः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धर्मविदुत्तमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धर्मसाधारणो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
धर्मस्य श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धर्माध्यक्षः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धर्मानशेषेण श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धर्मार्थी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धर्मो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धर्मो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धर्षणात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
धातवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धाता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
धाता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धातुरत्तमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धाम श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धुर्यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धूमकेतनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
धृतात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धृतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
धृतिमान् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ध्रुवः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ध्रुवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ध्रुवो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ध्रुवोऽथ शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नक्तं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नक्षत्रविग्रहमतिर्गुणबुद्धिर्लयोऽगमः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नक्षत्रसाधकः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नन्दः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नन्दनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नन्दनो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वर्ह श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नन्दिर्नन्दिकरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नन्दिवर्धनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नन्दी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नन्दीश्वरश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नभः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नभःस्थलः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नम शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नम श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नमस्तस्मै श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नमामि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नरर्षभः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नर्तकः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नवचक्रांगः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नहुषो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नाभिर्नन्दिकरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नामानि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नाम्नां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नाम्नामेतत्प्रकीर्तयेत् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नारसिंहवपुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नाशुभं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नाशुभा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
निग्रहः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निग्रहो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
निजः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नित्यं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नित्यंवर्चस्वी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नित्यनर्तो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नित्यमात्मसहायश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नित्यमाश्रितपूजितः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नित्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निधिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निधिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
निन्दितः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निपाती शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निमित्तं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निमित्तस्थो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निमिषोऽनिमिषः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नियतः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नियन्तानियमोऽयमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नियमाश्रितः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नियमेन्द्रियवर्धनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नियमो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नियमो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
निरवग्रहः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निरामयः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निर्गमः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निर्जीवो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निर्वाणं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निर्वाणं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
निलयश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निवृत्तात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
निवृत्तात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
निवृत्तिश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निवेदनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निशाकरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निशाचरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निशाचरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निशाचारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निशालयः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
निष्ठा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
निहन्ता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नीतिर्ह्यनीतिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नीरजोऽमरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नीलकण्ठ शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नीलमौलिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नीलस्तथांगलुब्धश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नृत्यप्रियो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नेता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नेता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नेयो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नेयोऽनय श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नैकः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नैककर्मकृत् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नैकजोऽग्रजः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नैकमायो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नैकरूपो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नैकश्रृङ्गो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नैकात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नैकात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
नैवोपजायते श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
न्यग्रोधरूपो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
न्यग्रोधो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
न्यायनिर्वपणः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
नां नां छ्यलातःगु ग्रन्थ टिप्पणी/खँ
पक्षः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पक्षरूपश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पक्षी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पट्टिशी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पठेद्य श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पणवी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पण्डितो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पतिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पतिखेचरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पद्मगर्भः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पद्मगर्भो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पद्मनाभं
पद्मनाभं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पद्मनाभः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पद्मनाभो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पद्मनाभोऽमरप्रभुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पद्मनालाग्रः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पद्मनिभेक्षणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पद्मभानोऽरविन्दाक्षः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पद्मी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पयोनिधिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
परं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
परमं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
परमं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
परमस्पष्टस्तुष्टः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
परमा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
परमागतिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
परमात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
परमात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
परमेश्वरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
परमेष्ठी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
परम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
परर्द्धिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
परश्वधायुधो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
परागतिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पराभवम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
परायणम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
परायणम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
परिकल्पते श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
परिकीर्तयेत् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
परिगीतानि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
परिग्रहः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
परिधी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
परोऽपरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पर्जन्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पर्ययो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पर्यवस्थितः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पर्वणि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पवनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पवित्रं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पवित्रं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पवित्रं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पवित्राणां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पशुपतिर्महाकर्ता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पशुपतिर्वातरंहा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पादः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पादभुजो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पापनाशनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पापभयापहम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पार्वती
पावनानि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पावनोऽनलः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पावनोऽनिलः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पाशो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पितरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पिता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पिता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पितामहः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पितामहः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पिनाकधृत् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पिनाकवान् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पुण्डरीकाक्षो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुण्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुण्यकीर्तिरनामयः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुण्यचंचुरी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पुण्यश्रवणकीर्तनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुण्यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुनरेव श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुनरेवाभ्यभाषत श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुनर्वसुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुरन्दरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुराणः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पुरातनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुरुजित्पुरुसत्तमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुरुषः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुरुषः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुरुषः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुरुषोत्तमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुरुषोत्तमम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुरुषोत्तमे श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुष्करः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
पुष्कराक्षं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुष्कराक्षो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुष्कराक्षो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुष्टः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पुष्पहासः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पूतात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पूरयिता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पूर्णः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पृथग्भूतान्यनेकशः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पृथुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
पेशलो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रकाशनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रकाशात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रकाशो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रकीर्तितम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रकृष्टारिर्महाहर्षो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रग्रहो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रजागरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रजाद्वारं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रजापतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रजापतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रजापतिर्विश्वबाहुर्विभागः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रजाबीजं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रजाभवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रजार्थी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रणवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रणवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रतर्दनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रतापनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रतिष्ठितः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रत्ययः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रत्ययो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रथमं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रथितः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रधानधृत् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रधानपुरुषेश्वरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रपितामहः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रभवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रभवाप्ययम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रभविष्णवे श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रभविष्णवे श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रभवोऽव्ययः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रभावः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रभावात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रभुः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रभुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रभुरच्युतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रभुरीश्वरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रभुर्भीमः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रभूतिस्त्रिककुब्धाम श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रमाणं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रमाणं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रमाणं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रमोदनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रयतात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रलयं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रवरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रवृत्तिश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रवेशिनाम् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रशान्तात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रसनात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रसन्नश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रसादश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रसादश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रसादो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रस्कन्दनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रांशुरमोघः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्राग्दक्षिणश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्राग्वंशो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्राणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्राणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्राणदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्राणदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्राणदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्राणदो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्राणधारणः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्राणनिलयः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्राणभृत्प्राणजीवनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्राणिनांपतिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्राणो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्राप्नुयात्किञ्चित्सोऽमुत्रेह श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्राप्नुयात्प्रजाम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्राप्नुयाद्धर्ममर्थार्थी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्राप्नोति श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्राप्नोत्यनुत्तमम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रासानां शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रियः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रियार्होऽर्हः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
प्रीतात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
प्रेतचारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बडवामुखः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बद्धो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
बन्धकर्ता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बन्धनस्त्वसुरेन्द्राणां शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बन्धनात् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
बन्धनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बभ्रुर्विश्वयोनिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
बभ्रू शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बलं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
बलः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बलचारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बलरूपधृत् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बलवच्चक्र शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बलवांश्चोपशान्तश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बलवीरोऽबलो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बलहा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बली शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बहुकर्कशः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बहुधरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बहुधा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बहुप्रदः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बहुप्रसादः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बहुभूतो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बहुमालो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बहुरश्मिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बहुरूपश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बहुलो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बहुविद्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बहुशिरा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
बाणहस्तः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बालाजी
बिन्दुर्विसर्गः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बीजकर्ता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बीजमव्ययम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
बीजवाहनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बीजाध्यक्षो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
बुद्धिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
बृहद्भानुरादिदेवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
बृहद्रूपः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ब्रम्हा
ब्रह्म शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ब्रह्म शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ब्रह्म श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ब्रह्म श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ब्रह्मकृद्‍ब्रह्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ब्रह्मगर्भो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ब्रह्मचारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ब्रह्मज्ञो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ब्रह्मण्यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ब्रह्मदण्डविनिर्माता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ब्रह्मलोकः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ब्रह्मवर्चसः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ब्रह्मविद् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ब्रह्मविद्‍ब्राह्मणो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ब्रह्मविवर्धनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ब्रह्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ब्रह्मी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ब्रह्मी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ब्राह्मणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ब्राह्मणप्रियः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भक्तवत्सलः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भक्तानां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भक्तिमान्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भक्तिसमन्वितः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भगवतो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भगवान श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भगवानुत्थानः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भगवान् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भगहानन्दी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भगहारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भजन्ति श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भयं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भयकृद्भयनाशनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भयान्मुच्येत श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भर्ता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भवः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भवत्यरोगो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भवन्ति श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भवन्त्यादियुगागमे श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भवभयहरं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भवेत् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भस्मगोप्ता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भस्मभूतस्तरुर्गणः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भस्मशयो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भागकरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भागी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भानुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भारभृत्कथितो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भावः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भावनो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भिक्षुरूपश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भिक्षुश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भिषक् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भीतस्तु श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भीमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भीमपराक्रमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भुङ्क्ते श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भुजगशयनं
भुजगशयनं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भुजगोत्तमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भुतानि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूगर्भो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूतकृद्भूतभृद्भावो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूतचारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भूतपतिरहोरात्रमनिन्दितः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भूतभव्यभवत्प्रभुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूतभव्यभवन्नाथः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूतभावनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भूतभावनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भूतभावनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूतमहेश्वरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूतये श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूतवाहनसारथिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भूतात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूतात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूतानां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूतालयो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
भूतावासो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूतिर्विशोकः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूपते श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूभृते श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूरिदक्षिणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूर्भुवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूर्महोदधिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूशयो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भूषणो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भेषजं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भोक्ता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
भ्राजिष्णुर्भोजनं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मकरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मङ्गलं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मङ्गलम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मङ्गलानां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मणिविद्धो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मतिमान् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मदनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मधुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मधुर्मधुकलोचनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मधुसूदनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मध्यमस्तथा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मनुस्त्वष्टा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मनो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मनोजवः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मनोजवस्तीर्थकरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मनोवेगो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मनोहरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मन्त्रः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मन्त्रः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मन्त्रकारो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मन्त्रवित्परमोमन्त्रः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मन्थानो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मरीचिर्दमनो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मर्त्यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महर्द्धिऋद्धो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महर्षिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महर्षिश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महांगश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महांश्चैव शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाकम्बुर्महाग्रीवः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाकर्णो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाकर्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाकर्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाकर्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाकल्पो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाकायो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाकायो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाकायो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाकेतुर्महाधातुर्नैकसानुचरश्चलः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाकोशो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाकोशो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाक्रतुर्महायज्वा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाक्रमो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाक्रोध शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाक्षश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाक्षो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महागर्तो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महागर्भपरायणः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महागर्भश्चन्द्रवक्त्रोऽनिलोऽनलः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महागर्भो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महागीतो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाघोरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाजटः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाजत्रु शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाजिह्वो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाज्वालो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महातपा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महातपाः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महातपाः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महातेजा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महातेजा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महात्मनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महात्मनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महात्मनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महादंष्ट्रो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महादन्तो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महादेवो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महादेवो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाद्रिधृक् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाधनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाधनुः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महानखो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाननः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महानागहनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महानादः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महानासो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महानिधिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महानृत्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महानेत्रो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महान् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महान् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महान् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महान्तको शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महापथः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महापादो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाप्रसादो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाबलः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाबलः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाबलः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाबीजो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाबुद्धिर्महावीर्यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाभागो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाभूतानि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाभूतो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाभोगो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महामखः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महामनाः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महामात्रो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महामायः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महामायो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महामालः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महामुखः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महामुनिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महामूर्धा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महामेघनिवासी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महायज्ञो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महायशाः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महायशाः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महायशाः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महायुधः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महारथः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महारूपो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महारूपो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महारेता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महारोमो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महार्णवनिपानवित् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महार्हः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महालिंगश्चारुलिंगस्तथैव शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महावक्षा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महावराहो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महावेगो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाशक्तिर्महाद्युतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाशनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाश्रृङ्गः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महासेनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महास्वनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाहनुः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाहनुः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाहविः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महाहस्तो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महाह्रदो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महिषासूरमर्दिनी
महीचारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महीधरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महीभर्ता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महेज्यश्च श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महेन्द्रो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महेश
महेश्वरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महेष्वासो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महोत्साहो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महोदधिशयोऽन्तकः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महोरगः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
महोरस्को शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महोष्ठश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
महौषधः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
माता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मात्रा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मात्सर्यं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
माधवो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
माधवो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मानदो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मानवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मान्धाता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मान्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मान्यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मायावी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मार्गो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
माली शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मासः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मित्रस्त्वष्टा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मुकुन्दोऽमितविक्रमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मुक्ततेजाश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मुक्तानां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मुख्योऽमुख्यश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मुच्यते श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मुच्येत श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मुच्येतापन्न श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मुण्डः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मुण्डी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मुण्डो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मुदितोऽर्थोऽजितो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मुनिरात्मनिरालोकः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मुहूर्ताहः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मूर्तिजो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मूर्धगो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मूलं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मृगबाणार्पणोऽनघः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मृगालयः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मृदुरव्ययः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मे श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मेघवर्णं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मेढ्रजो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मेदिनीपतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मेधजो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मेधावी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
मेरुधामा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
मोक्षद्वारं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र

य-ज्ञ

[सम्पादन]
नां नां छ्यलातःगु ग्रन्थ टिप्पणी/खँ
यजुः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
यज्ञ श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यज्ञः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
यज्ञः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
यज्ञपतिर्यज्वा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यज्ञभागवित् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
यज्ञभुग्यज्ञसाधनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यज्ञवाहनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यज्ञसमाहितः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
यज्ञहा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
यज्ञाङ्गो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यज्ञो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
यज्ञो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यत्तत्पदमनुत्तमम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यदुश्रेष्ठः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यशः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
यशः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यश्चापि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यस्मिश्च श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यस्य श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
याति श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यानि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यान्ति श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यान्ति श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
युक्तबाहुश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
युक्तश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
युगकरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
युगक्षये श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
युगरूपो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
युगादिकृद्युगावर्तो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
युगाधिपः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
युगावहः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
युधिशत्रुविनाशनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
युधिष्ठिर श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
युधिष्ठिरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ये श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
योऽव्ययः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
योग श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
योगविदां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
योगाध्यक्षो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
योगिभिर्ध्यानगम्यं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
योगी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
योगी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
योगीशः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
योगो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
योगो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
योज्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
रक्ताङ्गो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
रक्षणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
रणप्रियः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
रतिर्नरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
रत्नगर्भो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
रत्ननाभः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
रत्नप्रभूतो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
रथयोगी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
रलोलश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
रविः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
रविर्विरोचनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
रविलोचनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
राजराजो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
राम
रामो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
रुचिराङ्गदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
रुद्रः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
रुद्रो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
रोगाद्‍ श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
रोगार्तो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
रोहितो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
रौद्ररूपोंऽशुरादित्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लक्ष्मी
लक्ष्मीः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
लक्ष्मीकान्तं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
लक्ष्मीवान्समितिञ्ञयः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
लघुः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लम्बनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लम्बितोष्ठश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ललाटाक्षो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लवणः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लवा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लिंगमाद्यस्तु शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लिंगाध्यक्षः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लोकः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लोककर्ता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लोकचारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लोकधाता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लोकपालस्तथा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लोकपालोऽन्तर्हितात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लोकप्रधानस्य श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
लोकबन्धुर्लोकनाथो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
लोकसारङ्गः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
लोकस्वामी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
लोकहितस्तरुः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लोकाधिष्ठानमद्भुतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
लोकाध्यक्षः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
लोके श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
लोको शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
लोभो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
लोहिताक्षः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
लोहिताक्षो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वंशकरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वंशनादो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वंशवर्धनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वंशो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वकुलश्चन्दनश्छदः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वक्ष्यामि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वज्रहस्तश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वज्री शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वज्री शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वणिजो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वत्सरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वत्सलो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वत्सी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वधः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वनमाली श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वन्दे श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वपुरावर्तमानेभ्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वरदो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वरदो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वरदो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वराहो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वरुणो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वरेण्यः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वर्ततेदं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वर्धकी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वर्धनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वर्धनो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वर्धमानश्च श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वशकरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वशीकरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वश्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वसुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वसुदो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वसुप्रदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वसुप्रदो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वसुरेता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वसुर्वसुमना श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वसुर्वसुमनाः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वसुवेगो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वसुश्रेष्ठो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वह्निरनिलो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वाग्मी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वाचस्पतिरयोनिजः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वाचस्पतिरुदारधीः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वाचस्पत्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वाजसनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वाजसनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वातः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वाप्येकं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वामदेवश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वामनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वामनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वामश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वायुः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वायुरधोक्षजः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वायुरर्यमा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वायुवाहनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वायुवाहनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वायुवाहनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वारुणो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वासवानुजः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वासवोऽमरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वासुदेआत्मकान्याहुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वासुदेवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वासुदेवपरायणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वासुदेवभक्तानामशुभं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वासुदेवस्य श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वासुदेवस्य श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वासुदेवाश्रयो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वासुदेवो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वासुदेवो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वाहिता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विकर्ता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विकुर्वणः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विकृतो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विक्रमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विक्रमी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विक्रम्यूर्जितशासनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विक्षरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विख्यातानि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विख्यातो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विचारवित् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विजयकालवित् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विजयाक्षो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विजयी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विजयो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विजयो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विजितात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विज्ञानमेतत्सर्वं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विदिशो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विद्यते श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विद्याः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विद्वत्तमो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विद्वान् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विधाता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विधाता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विधृतानि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विधेयात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विनतस्तथा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विनयिता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विनयो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विन्दति श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विपणो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विपुलं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विबुधोऽग्रवरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विभागज्ञो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विभुर्भवः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विभुर्वर्णविभावी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विमर्शश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विमुक्तात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विमुक्तो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विमुच्यते श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विमोचनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विरजो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विरजो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विरामः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विरामो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विरूपो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विवस्वान् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विविक्तः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विशाखश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विशाम्पतिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विशारदः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विशालशाखस्ताम्रोष्ठो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विशालाक्षः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विशालो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विशिष्टः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विशुद्धात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विशोधनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विश्रामो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विश्रुतात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विश्वं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विश्वकर्ममतिर्वरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विश्वकर्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विश्वक्षेत्रं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विश्वदक्षिणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विश्वदेवः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विश्वदेवो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विश्वबाहुर्महीधरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विश्वभुगव्ययः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विश्वयोनिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विश्वरूपः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विश्वरूपो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विश्वरेताः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विश्वात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विश्वाधारं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विश्वेश्वरमजं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विश्वो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विषण्णांगो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विषमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विष्कम्भी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विष्णवे श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विष्णवे श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विष्णुं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विष्णुं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विष्णुप्रसादितो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विष्णुर्महद्भूतं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विष्णुर्वषट्‍कारो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विष्णुर्वृषपर्वा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विष्णुश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विष्णू
विष्णोर्नामसहस्त्रं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विष्णोर्व्यासेन श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विष्वक्सेनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विस्तरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विस्तारः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
विस्तारो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
विहायसगतिर्ज्योतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वीतभयः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वीरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वीरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वीरबाहुर्विदारणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वीरहा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वीरहा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वीरहा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वीर्यं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वीर्ये श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वृक्षः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वृक्षकर्णस्थितिर्विभुः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वृक्षकेतुरनलो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वृक्षाकारो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वृक्षो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वृत्तावृत्तकरस्तालो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वृद्धात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वृद्धो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वृषः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वृषकर्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वृषणः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वृषप्रियः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वृषभाक्षो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वृषभो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वृषरूपो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वृषाकपिरमेयात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वृषाकृतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वृषाही श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वृषोदरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वेगवानमिताशनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वेदकारो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वेदवित्‍ श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वेदविदव्यङ्गो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वेदाः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वेदाङ्गो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वेदान्तगो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वेदो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वेद्यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वेधाः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वैकुण्ठः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वैखानः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वैणवी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वैदम्भो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वैद्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वैद्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
वैयासिक्यामानुशासनिके श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वैशम्पायन श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वैश्यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
वैश्रवणस्तथा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
व्यग्रो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
व्यवसायो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
व्यवसायो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
व्यवस्थानः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
व्याघ्रो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
व्यादिशो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
व्यापी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
व्याप्तो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
व्यालः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
व्यालरूपो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
व्यासः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
व्रताधिपः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शंकरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शंकरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शंकरोऽधनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शक्तिमतां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शक्रश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शङ्खभृन्नन्दकी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शतघ्नी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शतघ्नीपाशशक्तिमान् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शतजिह्वः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शतमूर्तिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शतसाहस्त्रयां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शताननः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शतानन्दो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शतावर्तः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शत्रुघ्नो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शत्रुजिच्छत्रुतापनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शत्रुहा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शनिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शब्दसहः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शब्दातिगः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शम्भुरादित्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शरण श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शरण्यः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शरभो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शरीरभूतभृद्बोक्ता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शरीरभृत् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शर्म श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शर्वः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शर्वः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शर्वरीकरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शशबिन्दुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शशी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शान्तनवं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शान्ताकारं
शान्ताकारं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शान्तिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शान्तिदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शान्तो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शार्ङ्गधन्वा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शाश्वतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शाश्वतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शाश्वतस्थिरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शाश्वतो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शास्ता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शास्त्राणि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शिखण्डी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शिखण्डी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शिखी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शिपिविष्टः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शिरसा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शिरोहारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शिल्पादि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शिव
शिवः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शिवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शिशिरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शिष्टकृच्छचिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शिष्टेष्टः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शीलधारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शुक्ल शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शुक्लस्त्रिशुक्लः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शुचिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शुचिरूर्जितः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शुचिर्भूतनिषेवितः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शुचिश्रवाः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शुचिस्तद्गतमानसः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शुद्धात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शुद्धो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शुभाक्षो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शुभाङ्ग श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शुभाङ्गम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शुभाङ्गो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शुभेक्षणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शून्यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शूरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शूरजनेश्वरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शूरसेनो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शृंगप्रियो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शृंगी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शोकनाशनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शोभनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शोभनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
शौरिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
शौरिर्जनेश्वरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्मशानभाक् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
श्मशानवासी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
श्रद्धाभक्तिसमन्वितः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रमणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रियमाप्नोति श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रियावासी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
श्रीकरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीगर्भः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीधरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीनिधिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीनिवासः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीनिवासः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीनिवासः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीपतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीमतां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीमहाभारते श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीमाँल्लोकत्रयाश्रयः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीमानमेयात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीमान् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
श्रीमान् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
श्रीमान्केशवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीमान्न्यायो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीवत्सवक्षाः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीवर्धनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
श्रीवर्धनो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
श्रीविभावनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्त्रनामस्तोत्रम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रीशः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रुतिसागरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रुत्वा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रृङ्गी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रृणु श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रृणुयान्नित्यं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रेयः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रेयः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रेयःप्राप्तुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रेष्ठः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्रेष्ठो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
श्वेतपिंगलः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
षष्ठिभागो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
संकर्षणोऽच्युतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
संक्षेप्ता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
संग्रहः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
संन्यासकृच्छमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
संवत्सरकरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
संवत्सरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
संवत्सरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
संवत्सरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
संवर्तको श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
संवृतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
संस्थानः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
संहितायां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सकलः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सकल्पश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सकामारिर्महादंष्ट्रो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सकिरीटकुण्डलं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सगणो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सचन्द्रार्कनक्षत्रा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सचराचरम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सतां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सतां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्कर्ता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्कृतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्कृतश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सत्कृतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्ता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्त्ववान्सात्त्विकः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्त्वस्थः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्त्व्म श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्पथाचारः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्परायणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्यधर्मपराक्रमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्यधर्मपरायणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्यधर्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्यपराक्रमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्यमेधा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्यव्रतः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सत्यसंधो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सत्रं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सदसत् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सदसत्क्षरमक्षरम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सदसद्व्यक्तमव्यक्तं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सदामर्षी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सदायोगी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सदोत्थाय श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सद्‍गतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सद्भूतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सनातनम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सनात्सनातनतमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सन्तो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सन्धाता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सन्धिमान्सिथरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सन्निवासः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सपीतवस्त्रं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सप्तजिह्वः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सप्तवाहनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सप्तैधाः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सफलोदयः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सभावनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
समः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
समयज्ञो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
समरमर्दनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
समस्तभुतानामादिभुताय श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
समात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
समाम्नायोऽसमाम्नायस्तीर्थदेवो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
समावर्तोऽनिवृत्तात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
समीरणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
समीहनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
समुद्रो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सम्प्रमर्दनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सम्भवो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सम्मितः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सयक्षोरगराक्षसम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सयज्ञारिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सरसीरुहेक्षणम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सरस्वती
सर्गः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्गः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्गो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्पचीरनिवासनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वकरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वकर्मणाम् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वकर्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वकामगुणावहः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वकामदः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वकामदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वकामवरश्चैव शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वकामश्चतुष्पथः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वकालप्रसादश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वगः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वगन्धसुखावहः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वगो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वगोऽमुखः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वचारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वचारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वज्ञः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वज्ञः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वज्ञो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वतश्चक्षुरनीशः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वतूर्यविनोदी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वतोमुखः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वतोमुखः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वदः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वदर्शनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वदर्शी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वदृक्‍ श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वदेवमयो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वदेवमयोऽचिन्त्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वदेवस्तपोमयः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वदेहिनाम् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वधारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वपापविशुद्धात्मा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वपार्श्वमुखस्त्र्यक्षो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वपावनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वपूजितः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वप्रहरणायुध श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वप्रहरणायुधः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वभावकरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वभावनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वभूतहरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वभूतात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वभूतानां शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वयोगाविनिःसृतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वयोगी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वरत्नवित् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वलक्षणलक्षण्यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वलक्षणलक्षितः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वलालसः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वलोककृत् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वलोकप्रजापतिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वलोकैकनाथम् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वलोचनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्ववागिश्वरेश्वरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्ववासः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्ववासी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वविख्यातः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वविग्रह शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वविज्जयी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वविद्भनुर्विष्वक्सेनो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वशः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वशस्त्रभृतां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वशुभंकरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वसहो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वसाधनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वसाधुनिषेवितः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वांगः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वांगः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वांगरूपो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वागमानामाचारः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वाणि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वातोद्यपरिग्रहः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वादरच्युतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वायुधः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वाशयो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वाश्रयः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सर्वासुनिलयोऽनलः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वेश्वरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सर्वेषां शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सवः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सविता शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सविता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सविता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सविताऽमृतः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सशङ्खचक्रं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ससुरासुरगन्धर्वं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सहः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सहः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सहस्त्रं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सहस्त्रं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सहस्त्रजिदनन्तजित् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सहस्त्रपात् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सहस्त्रमूर्धा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सहस्त्रांशुर्विधाता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सहस्त्राक्षः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सहस्त्रार्चिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सहस्रदः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सहस्रपात् शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सहस्रबाहुः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सहस्रमूर्धा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सहस्रहस्तो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सहस्राक्षो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सहायः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सहारवक्षः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सहिष्णुर्गतिसत्तमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सहिष्णुर्जगदादिजः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सांख्यं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सांख्यप्रसादो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
साक्षी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
साक्षी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सात्वतां श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
साधर्जह्नुर्नारायणो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
साध्यर्षिर्वसुरादित्यो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
साम श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सामगः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सामगायनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सामास्य शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सारंगो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सारग्रीवो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सिंहः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सिंहगः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सिंहदंष्ट्रः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सिंहनादः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सिंहवाहनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सिंहशार्दूलरूपश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सिंहो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सिद्धः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सिद्धः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सिद्धभूतार्थोऽचिन्त्यः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सिद्धयोगी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सिद्धसंकल्पः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सिद्धसाधकः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सिद्धार्थः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सिद्धार्थः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सिद्धार्थः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सिद्धार्थकारी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सिद्धार्थश्छन्दोव्याकरणोत्तरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सिद्धार्थो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सिद्धिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सिद्धिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सिद्धिदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सिद्धिसाधनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुखदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुखदो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुखमवाप्नुयात् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुखाजातः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुखानि श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुखासक्तः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुगन्धारो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुघोषः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुच्छत्रो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुतपाः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुतीक्ष्णदशनश्चैव शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुतीर्थः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुदर्शनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुदर्शनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुधन्वा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुनिश्चलः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुन्दरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुन्दो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुपर्णो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुपर्णो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुपर्वणः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुप्रसादः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुबन्धनविमोचनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुबलो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुबान्धवः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुबीजो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुभुजो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुमहास्वनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुमुखः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुमुखः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुमेधा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुयामुनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुयुक्तः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुरगणो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुरभ्युत्तरणो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुराध्यक्षो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुराध्यक्षो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुरानन्दो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुरारिहा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुरारिहा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुरुचिर्हुतभुग्विभुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुरूपश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुरेशं
सुरेशं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुरेशः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुरेश्वरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुर्वणोवर्णो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुलभः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुलोचनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुवक्त्रश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुवर्चसः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुवर्चसी शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुवर्णरेताः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुवर्णश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुवासश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुविज्ञेयः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुवीरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुव्रतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुव्रतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुशारदः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुषाढश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुषेणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सुसंक्षेपो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुसरणो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुसहो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुस्वप्नो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुहृदो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सुह्रत् श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सूक्ष्मः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सूक्ष्मः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सूक्ष्मात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सूर्यः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सूर्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सृगालरूपः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सेतुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सेनाकल्पो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सेनापतिर्विभुः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
सोमः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सोमपोऽमृतपः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
सोमो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्कन्दः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्कन्दधरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्कन्दो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्तवं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्तवप्रियः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्तवमधीयानः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्तव्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्तुतिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्तुवन्नामसहस्त्रेण श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्तोता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्तोत्र श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्तोत्रं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्त्रग्वी श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्त्रष्टा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्त्रष्टा श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्थपतिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्थलकौस्तुभश्रियं श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्थविरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्थविष्ठः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्थविष्ठोऽभूर्धर्मयूपो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्थाणुः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्थाणूर्वरारोहो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्थानदो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्थावरस्थाणुः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्थावराणांपतिश्चैव शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्थिरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्थिरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्थूलो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्नेहनोऽस्नेहनश्चैव शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्पष्टाक्षरो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्मरणमात्रेण श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्याच्छूद्रः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्यात्क्षत्रियो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्रुतस्तथा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्रुवहस्तः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्वक्षः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्वङ्ग श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्वधृतः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्वयंजातो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्वयंभुवः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्वयंभूत शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्वयंश्रेष्ठो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्वयम्भूः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्वर्गद्वारं शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्वर्भानुरमितो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्ववशो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्वस्तरुस्तारः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्वस्तिकृत्स्वस्ति श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्वस्तिदः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्वस्तिदः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्वस्तिभावश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
स्वस्तिभुक्स्वस्तिदक्षिणः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्वाङ्गोऽजितः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्वापनः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्वाभाव्यो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
स्वास्यः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
हंसः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
हनुमान
हयगर्दभिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हरः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हरश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हरसुलोचनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हरिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हरिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हरिः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हरिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
हरिकेशश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हरिणाक्षश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हरिणो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हरिणो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हरिर्यज्ञः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हर्यक्षः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हर्यश्वः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हलायुधः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
हविः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हविः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
हविर्हरिः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
हविस्तथा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हस्तीश्वरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हिमवद्गिरिसंश्रयः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हिरण्यकवचोद्भवः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हिरण्यगर्भः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
हिरण्यगर्भो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
हिरण्यनाभः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
हिरण्यबाहुश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हुतभुग्भोक्ता श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
हुताशनः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हुताशनसहायश्च शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हुतो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हेतुर्दामोदरः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
हेमकरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
हेमाङ्गो श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
हैमो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ह्यचलोपमः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ह्यतन्द्रितः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ह्यदम्भो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ह्यदितिस्तार्क्ष्यः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ह्यनिन्दितः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ह्यनिलोऽनलः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ह्यनौषधः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ह्यन्तरात्मा शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ह्यप्सरोगणसेवितः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ह्यमृतो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ह्यम्बुजालः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ह्यवशः शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ह्यश्वत्थोऽर्थकरो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ह्यश्वो शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र
ह्रषीकेशः श्री विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्र
ह्लादनश्चैव शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत्र

स्वयादिसँ

[सम्पादन]
हिन्दू धर्म
श्रुति: वेद · उपनिषद · श्रुत
स्मृति: इतिहास (रामायण, महाभारत, श्रीमदभागवत गीता) · पुराण · सुत्र · आगम (तन्त्र, यन्त्र) · वेदान्त
विचा:त: अवतार · आत्मा · ब्राह्मन · कोसस · धर्म · कर्म · मोक्ष · माया · इष्ट-देव · मुर्ति · पूनर्जन्म · हलिम · तत्त्व · त्रिमुर्ति · कतुर्थगुरु
दर्शन: मान्यता · प्राचीन हिन्दू धर्म · साँख्य · न्याय · वैशेषिक · योग · मीमांसा · वेदान्त · तन्त्र · भक्ति
परम्परा: ज्योतिष · आयुर्वेद · आरति · भजन · दर्शन · दिक्षा · मन्त्र · पुजा · सत्संग · स्तोत्र · ईहिपा: · यज्ञ
गुरु: शंकर · रामानुज · माधवाचार्य · रामकृष्ण · शारदा देवी · विवेकानन्द · नारायण गुरु · औरोबिन्दो · रमन महार्षि · शिवानन्द · चिन्‍मयानन्‍द · शुब्रमुनियस्वामी · स्वामीनारायण · प्रभुपद · लोकेनाथ
विभाजन: वैष्णभ · शैव · शक्ति · स्मृति · हिन्दू पूनरुत्थान ज्याझ्व
द्य: द्यतेगु नां · हिन्दू बाखं
युग: सत्य युग · त्रेता युग · द्वापर युग · कलि युग
वर्ण: ब्राह्मन · क्षत्रीय · वैश्य · शुद्र · दलित · वर्णाश्रम धर्म