पश्चिम चम्पारण जिल्ला

विकिपिडिया नं

पश्चिम चम्पारण जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० राज्य बिहार ३९०७३ ९२३४१४३६ ४८०७३८५० ४४२६७५८६
१० २०३ जिल्ला पश्चिम चम्पारण जिल्ला १३६५ ३५४१८७७ १८५३८०९ १६८८०६८
१० २०३ १०१३ तहसील सिधाव १५९ ३०९८७४ १६०२२७ १४९६४७
१० २०३ १०१४ तहसील रामनगर १२५ २००६९१ १०४०१९ ९६६७२
१० २०३ १०१५ तहसील गौनाहा १५६ २०८१६९ १०८३१८ ९९८५१
१० २०३ १०१६ तहसील मैनाटाड़ ९३ १९०७४४ ९९५९३ ९११५१
१० २०३ १०१७ तहसील नरकटियागंज १४८ ३२८३३५ १७१२५८ १५७०७७
१० २०३ १०१८ तहसील लौरिया ९३ २३०१६२ १२०४०२ १०९७६०
१० २०३ १०१९ तहसील बगहा १२१ २८५३६६ १४९८४१ १३५५२५
१० २०३ १०२० तहसील पिपरासी ३८५९२ २०३२१ १८२७१
१० २०३ १०२१ तहसील मधुबनी २१ ८९६०८ ४६८७९ ४२७२९
१० २०३ १०२२ तहसील भितहा २१ ६६२०३ ३४६५९ ३१५४४
१० २०३ १०२३ तहसील ठकराहन १० ५२७६६ २७७८३ २४९८३
१० २०३ १०२४ तहसील जोगापट्टी १०२ २४३५१६ १२८१९३ ११५३२३
१० २०३ १०२५ तहसील चनपटिया ७१ २७०६५३ १४२११३ १२८५४०
१० २०३ १०२६ तहसील सिकटा ६० १८९४९६ ९९८१५ ८९६८१
१० २०३ १०२७ तहसील मझौलिया ७५ ३२९३४७ १७२२९६ १५७०५१
१० २०३ १०२८ तहसील बेतिया १४ ७५५४५ ३९५८८ ३५९५७
१० २०३ १०२९ तहसील बैरिया ५१ १९९२३५ १०५४७३ ९३७६२
१० २०३ १०३० तहसील नौतन ४२ २३३५७५ १२३०३१ ११०५४४

स्वयादिसँ[सम्पादन]