रोहतास जिल्ला

विकिपिडिया नं

रोहतास जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २३४ जिल्ला रोहतास १७१७ २५३२१५३ १३१८२७६ १२१३८७७
१० २३४ १४५७ तहसील कोचस १४८ १७००२५ ८८७२६ ८१२९९
१० २३४ १४५८ तहसील दिनारा १८१ २२५४६८ ११७०७३ १०८३९५
१० २३४ १४५९ तहसील दावथ ६० ८९५६५ ४६०७६ ४३४८९
१० २३४ १४६० तहसील सूर्यापुरा ४० ५७५२९ २९९९४ २७५३५
१० २३४ १४६१ तहसील बिक्रमगंज ८० ११५१०० ६०२४३ ५४८५७
१० २३४ १४६२ तहसील काराकट १२८ २०९२८४ १०९००७ १००२७७
१० २३४ १४६३ तहसील नासरीगंज ५० ११५११७ ५९५९० ५५५२७
१० २३४ १४६४ तहसील राजपुर ३६ ७५२१३ ३९२८० ३५९३३
१० २३४ १४६५ तहसील संझौली ४१ ६२६२१ ३२६९२ २९९२९
१० २३४ १४६६ तहसील नोखा ८१ १४६०२५ ७६१७९ ६९८४६
१० २३४ १४६७ तहसील करगहर १९८ २२५०८२ ११७९४९ १०७१३३
१० २३४ १४६८ तहसील चेनारी १११ ११९६४२ ६२३४० ५७३०२
१० २३४ १४६९ तहसील नौहटटा ६५ ९४०६५ ४९१०३ ४४९६२
१० २३४ १४७० तहसील शिवसागर १५३ १७६०८० ९१२६८ ८४८१२
१० २३४ १४७१ तहसील सासाराम १४४ २१०८७५ १०९८५७ १०१०१८
१० २३४ १४७२ तहसील अकोढ़ी गोला ५३ १२०१४५ ६२६३४ ५७५११
१० २३४ १४७३ तहसील डेहरी ५८ १३७७८३ ७१५९३ ६६१९०
१० २३४ १४७४ तहसील तिलौथू ५७ १००९८९ ५२७८० ४८२०९
१० २३४ १४७५ तहसील रोहतास ३३ ८१५४५ ४१८९२ ३९६५३

स्वयादिसँ[सम्पादन]