Jump to content

गोपालगञ्ज जिल्ला

विकिपिडिया नं

गोपालगञ्ज जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २१७ जिल्ला गोपालगंज १३९५ २३९९२०७ ११८४९६७ १२१४२४०
१० २१७ १२१५ तहसील कटैया १०१ ११०६३७ ५२३३८ ५८२९९
१० २१७ १२१६ तहसील बिजयपुर १२५ १३३०३८ ६३८४१ ६९१९७
१० २१७ १२१७ तहसील भोरे १५४ १७८१९९ ८६३२६ ९१८७३
१० २१७ १२१८ तहसील पचदिउरी ९४ ९९९३३ ४८९२४ ५१००९
१० २१७ १२१९ तहसील कुचायकोट २१६ ३३२०४१ १६५६५१ १६६३९०
१० २१७ १२२० तहसील फुलवरिया** ९९ १३०८०१ ६४९५२ ६५८४९
१० २१७ १२२१ तहसील हथुआ १०३ २१४६४८ १०६८७५ १०७७७३
१० २१७ १२२२ तहसील उचकागांव ७५ १५१४३७ ७४४४६ ७६९९१
१० २१७ १२२३ तहसील थावे ४९ ११६१०६ ५९०१४ ५७०९२
१० २१७ १२२४ तहसील गोपालगंज ६० १५२१८८ ७६९८० ७५२०८
१० २१७ १२२५ तहसील मांझा १०४ १९९४५२ ९७२८५ १०२१६७
१० २१७ १२२६ तहसील बरौली ७५ २२१९९९ १०९७४२ ११२२५७
१० २१७ १२२७ तहसील सिधवलिया ४८ १४१५६३ ७०६३३ ७०९३०
१० २१७ १२२८ तहसील बैकुण्ठपुर ९२ २१७१६५ १०७९६० १०९२०५

स्वयादिसँ[सम्पादन]