Jump to content

नालन्दा जिल्ला

विकिपिडिया नं

नालन्दा जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाय् प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालयया अवशेष दु।

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११या जनगणना सूचं कथं थ्व जिल्लाया जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २२९ जिल्ला नालन्दा १००३ २४१९७५९ १२५७७२८ ११६२०३१
१० २२९ १३७८ तहसील कराय परसुराय ४५ ७३९५१ ३८३०५ ३५६४६
१० २२९ १३७९ तहसील नगर नौसा ४४ ९४४६७ ४९३१९ ४५१४८
१० २२९ १३८० तहसील हरनौत ६६ १७६१४० ९२४९१ ८३६४९
१० २२९ १३८१ तहसील चण्डी ६६ १५२१५६ ७९१२४ ७३०३२
१० २२९ १३८२ तहसील रहुई ६१ १४४०४० ७३९२६ ७०११४
१० २२९ १३८३ तहसील बिन्द २९ ६१९८४ ३१७१४ ३०२७०
१० २२९ १३८४ तहसील सरमेरा २९ ९७०८३ ५०५८३ ४६५००
१० २२९ १३८५ तहसील अस्थावां ५९ १६३९३८ ८४५३२ ७९४०६
१० २२९ १३८६ तहसील बिहार ७२ १९७२२१ १०२४५३ ९४७६८
१० २२९ १३८७ तहसील नूरसराय ६० १७२३५१ ८९५६० ८२७९१
१० २२९ १३८८ तहसील थरथरी ३० ६८३९३ ३५७८५ ३२६०८
१० २२९ १३८९ तहसील परबलपुर २३ ७०३१६ ३६६८६ ३३६३०
१० २२९ १३९० तहसील हिलसा ५७ १४६२५७ ७६१७२ ७००८५
१० २२९ १३९१ तहसील एकंगरसराय ८८ १६४५४२ ८५८५९ ७८६८३
१० २२९ १३९२ तहसील इस्लामपुर ९१ १९६६९६ १०२५७८ ९४११८
१० २२९ १३९३ तहसील बेन ३२ ८७३८७ ४५५४९ ४१८३८
१० २२९ १३९४ तहसील राजगीर ४९ ८८५९६ ४६१८४ ४२४१२
१० २२९ १३९५ तहसील सिलाव ४८ १२५५७५ ६५२५६ ६०३१९
१० २२९ १३९६ तहसील गिरियक ४० ९६८४५ ५०१२४ ४६७२१
१० २२९ १३९७ तहसील कतरीसराय १४ ४१८२१ २१५२८ २०२९३

स्वयादिसँ[सम्पादन]