महाराष्ट्रया तालुकातेगु धलः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

धलः

नागपूर जिल्ला[सम्पादन]

नागपूर जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

चंद्रपूर जिल्ला[सम्पादन]

चंद्रपूर जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

भंडारा जिल्ला[सम्पादन]

भंडारा जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

गोंदिया जिल्ला[सम्पादन]

गोंदिया जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

गडचिरोली जिल्ला[सम्पादन]

गडचिरोली जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

अमरावती जिल्ला[सम्पादन]

अमरावती जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

अकोला जिल्ला[सम्पादन]

अकोला जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

वाशिम जिल्ला[सम्पादन]

वाशिम जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

हिंगोली जिल्ला[सम्पादन]

हिंगोली जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

हिंगोली उपविभाग[सम्पादन]

बसमत उपविभाग[सम्पादन]

नांदेड जिल्ला[सम्पादन]

नांदेड जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

वर्धा जिल्ला[सम्पादन]

वर्धा जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

यवतमाळ जिल्ला[सम्पादन]

यवतमाळ जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

बुलढाणा जिल्ला[सम्पादन]

बुलढाणा जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

ठाणे जिल्ला[सम्पादन]

ठाणे जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

मुंबई उपनगर जिल्ला[सम्पादन]

मुंबई उपनगर जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

रायगड जिल्ला[सम्पादन]

रायगड जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

रत्नागिरी जिल्ला[सम्पादन]

रत्नागिरी जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

सिंधुदुर्ग जिल्ला[सम्पादन]

सिंधुदुर्ग जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

नाशिक जिल्ला[सम्पादन]

नाशिक जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

नाशिक उपविभाग[सम्पादन]

मालेगाव उपविभाग[सम्पादन]

निफाड उपविभाग[सम्पादन]

कळवण उपविभाग[सम्पादन]

त्र्यंबकेश्वर उपविभाग[सम्पादन]

दिंडोरी उपविभाग[सम्पादन]

येवला उपविभाग[सम्पादन]

सटाणा उपविभाग[सम्पादन]

अहमदनगर जिल्ला[सम्पादन]

अहमदनगर जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

पुणे जिल्ला[सम्पादन]

पुणे जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

बारामती उपविभाग[सम्पादन]

भोर उपविभाग[सम्पादन]

हवेली उपविभाग[सम्पादन]

खेड उपविभाग[सम्पादन]

मावळ उपविभाग[सम्पादन]

सातारा जिल्ला[सम्पादन]

सातारा जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

सांगली जिल्ला[सम्पादन]

सांगली जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

मिरज उपविभाग[सम्पादन]

विटा उपविभाग[सम्पादन]

वाळवा उपविभाग[सम्पादन]

कोल्हापूर जिल्ला[सम्पादन]

कोल्हापूर जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

नंदुरबार जिल्ला[सम्पादन]

नंदुरबार जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

धुळे जिल्ला[सम्पादन]

धुळे जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जळगाव जिल्ला[सम्पादन]

जळगाव जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

औरंगाबाद जिल्ला[सम्पादन]

औरंगाबाद जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

औरंगाबाद उपविभाग[सम्पादन]

सिल्लोड उपविभाग[सम्पादन]

वैजापूर उपविभाग[सम्पादन]

पैठण उपविभाग[सम्पादन]

कन्नड उपविभाग[सम्पादन]

जालना जिल्ला[सम्पादन]

जालना जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

परभणी जिल्ला[सम्पादन]

परभणी जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

बीड जिल्ला[सम्पादन]

बीड जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

लातूर जिल्ला[सम्पादन]

लातूर जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

उस्मानाबाद जिल्ला[सम्पादन]

उस्मानाबाद जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

सोलापूर जिल्ला[सम्पादन]

सोलापूर जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

सोलापूर उपविभाग[सम्पादन]

पंढरपूर उपविभाग[सम्पादन]

माढा(कुर्डुवाडी) उपविभाग[सम्पादन]

माळशिरस उपविभाग[सम्पादन]

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला कथंया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ४९७ जिल्ला नंदुरबार ९३० १३७२८२१ ६८७६७१ ६८५१५०
२७ ४९७ ३९५० तालुका अक्कलकुवा १८९ २१५९७४ १०८२५१ १०७७२३
२७ ४९७ ३९५१ तालुका अक्रानी १६२ १८९६६१ ९४६९० ९४९७१
२७ ४९७ ३९५२ तालुका तलोदे ९२ १३३२९१ ६६४९३ ६६७९८
२७ ४९७ ३९५३ तालुका शहादे १८२ ३४६३५२ १७४४९९ १७१८५३
२७ ४९७ ३९५४ तालुका नंदुरबार १४९ २५६४०९ १२९२६० १२७१४९
२७ ४९७ ३९५५ तालुका नवापूर १५६ २३११३४ ११४४७८ ११६६५६
२७ ४९८ जिल्ला धुले ६७४ १४७९८२६ ७५८९१६ ७२०९१०
२७ ४९८ ३९५६ तालुका शिरपूर १४५ ३४५२३२ १७६०१२ १६९२२०
२७ ४९८ ३९५७ तालुका सिंदखेडे १४१ २७६३९० १४२४९९ १३३८९१
२७ ४९८ ३९५८ तालुका साक्री २२५ ४३५४५३ २२०८३२ २१४६२१
२७ ४९८ ३९५९ तालुका धुले १६३ ४२२७५१ २१९५७३ २०३१७८
२७ ४९९ जिल्ला जलगांव १४८७ २८८७२०६ १५००५१४ १३८६६९२
२७ ४९९ ३९६० तालुका चोपडा ११२ २४००३२ १२३९७६ ११६०५६
२७ ४९९ ३९६१ तालुका यावल ८९ २०८९३४ १०७३४३ १०१५९१
२७ ४९९ ३९६२ तालुका रावेर ११६ २६४४५९ १३६६६९ १२७७९०
२७ ४९९ ३९६३ तालुका मुक्ताईनगर (एदलाबाद) ८० १६३४४४ ८४५९९ ७८८४५
२७ ४९९ ३९६४ तालुका बोदवड ५१ ९१७९९ ४७५८८ ४४२११
२७ ४९९ ३९६५ तालुका भुसावल ५० ११२७७५ ५८४४३ ५४३३२
२७ ४९९ ३९६६ तालुका जलगांव ८६ २१५८१३ ११२८६६ १०२९४७
२७ ४९९ ३९६७ तालुका एरंडोल ६४ १३५४५० ७०३०४ ६५१४६
२७ ४९९ ३९६८ तालुका धरनगांव ८८ १३८०७२ ७२२३२ ६५८४०
२७ ४९९ ३९६९ तालुका अमलनेर १५३ १९१८५५ ९९०२९ ९२८२६
२७ ४९९ ३९७० तालुका पारोला ११४ १५९१९७ ८३३३५ ७५८६२
२७ ४९९ ३९७१ तालुका भडगांव ५९ १२५६७५ ६५१७६ ६०४९९
२७ ४९९ ३९७२ तालुका चालिसगांव १४२ ३०६६९८ १६०९५६ १४५७४२
२७ ४९९ ३९७३ तालुका पाचोरा १२६ २२९८०८ ११९६३८ ११०१७०
२७ ४९९ ३९७४ तालुका जामनेर १५७ ३०३१९५ १५८३६० १४४८३५
२७ ५०० जिल्ला बुलडाना १३०० २०३७३९८ १०५५२४२ ९८२१५६
२७ ५०० ३९७५ तालुका जलगांव(जामोद) ११० १२८३४७ ६५४५८ ६२८८९
२७ ५०० ३९७६ तालुका संग्रामपूर ९५ १३७०९२ ७०३६९ ६६७२३
२७ ५०० ३९७७ तालुका शेगांव ६७ ९६४४४ ५०१२९ ४६३१५
२७ ५०० ३९७८ तालुका नांदूरा १०२ १३१५९९ ६७८०१ ६३७९८
२७ ५०० ३९७९ तालुका मलकापूर ६६ ११०७९४ ५७३०८ ५३४८६
२७ ५०० ३९८० तालुका मोताला १०९ १६६५९८ ८५९८६ ८०६१२
२७ ५०० ३९८१ तालुका खामगांव १३५ २२६४५३ ११७४७२ १०८९८१
२७ ५०० ३९८२ तालुका मेहकर १३९ २२३०६८ ११५६१२ १०७४५६
२७ ५०० ३९८३ तालुका चिखली १३४ २२७४३२ ११७५२८ १०९९०४
२७ ५०० ३९८४ तालुका बुलडाना ९६ २०६२४४ १०७५१८ ९८७२६
२७ ५०० ३९८५ तालुका देऊलगांव राजा ६० ९४५२३ ४९४३६ ४५०८७
२७ ५०० ३९८६ तालुका सिंदखेड राजा १०४ १५९८६९ ८३४७० ७६३९९
२७ ५०० ३९८७ तालुका लोनार ८३ १२८९३५ ६७१५५ ६१७८०
२७ ५०१ जिल्ला अकोला ८६४ १०९४१६५ ५६३९३३ ५३०२३२
२७ ५०१ ३९८८ तालुका तेल्हारा ९४ १५१३७३ ७७८४८ ७३५२५
२७ ५०१ ३९८९ तालुका अकोट १४८ १६२९०३ ८३६७० ७९२३३
२७ ५०१ ३९९० तालुका बालापूर ८८ १४४८१८ ७४४६२ ७०३५६
२७ ५०१ ३९९१ तालुका अकोला १७४ २३३७१८ १२०६३२ ११३०८६
२७ ५०१ ३९९२ तालुका मुर्तिजापूर १४८ १३४३५५ ६९३८० ६४९७५
२७ ५०१ ३९९३ तालुका पातूर ८६ ११७६३५ ६०७६५ ५६८७०
२७ ५०१ ३९९४ तालुका बार्शिटाकली १२६ १४९३६३ ७७१७६ ७२१८७
२७ ५०२ जिल्ला वाशिम ६९८ ९८५७४७ ५११७२७ ४७४०२०
२७ ५०२ ३९९५ तालुका मालेगांव ११६ १८९०५१ ९८०३५ ९१०१६
२७ ५०२ ३९९६ तालुका मंगरूलपिर ११९ १४४२२५ ७४९१९ ६९३०६
२७ ५०२ ३९९७ तालुका कारंजा १३३ १४५९१७ ७५०६० ७०८५७
२७ ५०२ ३९९८ तालुका मनोरा ११३ १५६३४४ ८०९३१ ७५४१३
२७ ५०२ ३९९९ तालुका वाशिम १२१ १७६८०१ ९२४९६ ८४३०५
२७ ५०२ ४००० तालुका रिसोड ९६ १७३४०९ ९०२८६ ८३१२३
२७ ५०३ जिल्ला अमरावती १६३७ १८५११५८ ९५०६३३ ९००५२५
२७ ५०३ ४००१ तालुका धारनी १५२ १६८९०४ ८५८२३ ८३०८१
२७ ५०३ ४००२ तालुका चिखलदरा १६१ ११३६५७ ५७९३४ ५५७२३
२७ ५०३ ४००३ तालुका अंजनगांव सुर्जी १०५ १०४५२३ ५३६६२ ५०८६१
२७ ५०३ ४००४ तालुका अचलपूर १४० १६७१६८ ८५७५८ ८१४१०
२७ ५०३ ४००५ तालुका चांदूरबाजार १३६ १७७४९९ ९१२०० ८६२९९
२७ ५०३ ४००६ तालुका मोर्शी १०४ १४५१५१ ७४७५२ ७०३९९
२७ ५०३ ४००७ तालुका वरूड १२४ १५७७५४ ८१२७८ ७६४७६
२७ ५०३ ४००८ तालुका तिवसा ७१ १०४७२८ ५३८११ ५०९१७
२७ ५०३ ४००९ तालुका अमरावती १०९ १४१२७० ७३२३४ ६८०३६
२७ ५०३ ४०१० तालुका भातकुली १०९ ११३१०९ ५८०१५ ५५०९४
२७ ५०३ ४०११ तालुका दर्यापूर १३३ १३८५९८ ७१०९० ६७५०८
२७ ५०३ ४०१२ तालुका नांदगांव खान्डेश्वर १३१ १२९८१० ६६६६१ ६३१४९
२७ ५०३ ४०१३ तालुका चांदूर रेलवे ७८ ७७१३१ ३९७४५ ३७३८६
२७ ५०३ ४०१४ तालुका धामनगांव रेलवे ८४ १११८५६ ५७६७० ५४१८६
२७ ५०४ जिल्ला वर्धा ९७३ ८७७४७४ ४५१८७४ ४२५६००
२७ ५०४ ४०१५ तालुका आष्टी ८४ ७६२७६ ३९३१९ ३६९५७
२७ ५०४ ४०१६ तालुका कारंजा ९५ ९०४६२ ४६२३७ ४४२२५
२७ ५०४ ४०१७ तालुका आर्वी १४६ १०३१५९ ५३२२१ ४९९३८
२७ ५०४ ४०१८ तालुका सेलू १३३ ११६७८९ ५९९७० ५६८१९
२७ ५०४ ४०१९ तालुका वर्धा १०७ १४४८७४ ७४५६४ ७०३१०
२७ ५०४ ४०२० तालुका देवली १०४ १०६६६४ ५४७१७ ५१९४७
२७ ५०४ ४०२१ तालुका हिंगनघाट १३८ १२२२१२ ६३२५८ ५८९५४
२७ ५०४ ४०२२ तालुका समुद्रपूर १६६ ११७०३८ ६०५८८ ५६४५०
२७ ५०५ जिल्ला नागपूर १६१७ १४७४८११ ७५८३५७ ७१६४५४
२७ ५०५ ४०२३ तालुका नरखेड १२८ ११८००३ ६०७४२ ५७२६१
२७ ५०५ ४०२४ तालुका काटोल १६३ १२०५४१ ६१८५३ ५८६८८
२७ ५०५ ४०२५ तालुका कलमेश्वर ९७ ८५४५७ ४३९०४ ४१५५३
२७ ५०५ ४०२६ तालुका सावनेर १२३ १२७४३६ ६५९२३ ६१५१३
२७ ५०५ ४०२७ तालुका पारसिवनी १०७ ९५७०९ ४८८९५ ४६८१४
२७ ५०५ ४०२८ तालुका रामटेक १४५ १३१२३४ ६६८०१ ६४४३३
२७ ५०५ ४०२९ तालुका मौदा ११८ १२५१७० ६४६५५ ६०५१५
२७ ५०५ ४०३० तालुका कामटी ७३ ९६०९१ ४९८७७ ४६२१४
२७ ५०५ ४०३१ तालुका नागपूर(ग्रामीन) १३८ १४८४१८ ७६६०६ ७१८१२
२७ ५०५ ४०३२ तालुका नागपूर(शहर)
२७ ५०५ ४०३३ तालुका हिंगना १२६ १२१०४७ ६३४२१ ५७६२६
२७ ५०५ ४०३४ तालुका उमरेड १३९ १००२०९ ५१५९८ ४८६११
२७ ५०५ ४०३५ तालुका कुही १५१ १२३९७७ ६३१०४ ६०८७३
२७ ५०५ ४०३६ तालुका भिवापूर १०९ ८१५१९ ४०९७८ ४०५४१
२७ ५०६ जिल्ला भंडारा ७७१ ९६६५०३ ४८७४८४ ४७९०१९
२७ ५०६ ४०३७ तालुका तुमसर १३५ १७६८८७ ८८८०६ ८८०८१
२७ ५०६ ४०३८ तालुका मोहाडी १०१ १३७५५३ ६९५२७ ६८०२६
२७ ५०६ ४०३९ तालुका भंडारा १३८ १५३५११ ७७९१० ७५६०१
२७ ५०६ ४०४० तालुका साकोली ८५ १२२२४३ ६१९६० ६०२८३
२७ ५०६ ४०४१ तालुका लाखनी ९४ १२०९६९ ६०९२३ ६००४६
२७ ५०६ ४०४२ तालुका पौनी १३५ १३१७६७ ६६३३४ ६५४३३
२७ ५०६ ४०४३ तालुका लाखांदूर ८३ १२३५७३ ६२०२४ ६१५४९
२७ ५०७ जिल्ला गोंदिया ८८३ १०९६५७७ ५४७९३४ ५४८६४३
२७ ५०७ ४०४४ तालुका तिरोरा ११४ १५१०७३ ७६२१६ ७४८५७
२७ ५०७ ४०४५ तालुका गोरेगांव ९४ १२४८९० ६२०२२ ६२८६८
२७ ५०७ ४०४६ तालुका गोंदिया १४६ २५८५७४ १२८५६८ १३०००६
२७ ५०७ ४०४७ तालुका आमगांव ८१ ११२७६० ५६१६९ ५६५९१
२७ ५०७ ४०४८ तालुका सालेकसा ८५ ८५४८२ ४२५९८ ४२८८४
२७ ५०७ ४०४९ तालुका सडक-अर्जुनी १०१ ११५५९४ ५८२०१ ५७३९३
२७ ५०७ ४०५० तालुका अर्जुनी मोरगांव १३८ १४८२६५ ७४७०३ ७३५६२
२७ ५०७ ४०५१ तालुका देवरी १२४ ९९९३९ ४९४५७ ५०४८२
२७ ५०८ जिल्ला गडचिरोली १५०९ ९५४९०९ ४८१२९० ४७३६१९
२७ ५०८ ४०५२ तालुका देसाईगंज(वडसा) ३० ५४८२६ २७६२६ २७२००
२७ ५०८ ४०५३ तालुका आरमोरी ९१ ९७०९७ ४८८८७ ४८२१०
२७ ५०८ ४०५४ तालुका कुरखेडा ११९ ७८६४३ ३९७८४ ३८८५९
२७ ५०८ ४०५५ तालुका कोरची १२५ ४२८११ २१०८७ २१७२४
२७ ५०८ ४०५६ तालुका धानोरा २१९ ८२६९८ ४१५२९ ४११६९
२७ ५०८ ४०५७ तालुका गडचिरोली १०६ ९१८११ ४६७०५ ४५१०६
२७ ५०८ ४०५८ तालुका चामोर्शी १८५ १७३४८६ ८७८७३ ८५६१३
२७ ५०८ ४०५९ तालुका मुलचेरा ६७ ४५७८७ २३४३८ २२३४९
२७ ५०८ ४०६० तालुका एटापल्ली १८६ ८१७१३ ४०९५९ ४०७५४
२७ ५०८ ४०६१ तालुका भामरागड ११० ३६३२५ १८३१९ १८००६
२७ ५०८ ४०६२ तालुका अहेरी १५७ १०२३८३ ५१३१७ ५१०६६
२७ ५०८ ४०६३ तालुका सिरोंचा ११४ ६७३२९ ३३७६६ ३३५६३
२७ ५०९ जिल्ला चंद्रपूर १४६३ १४२८९२९ ७२६१०६ ७०२८२३
२७ ५०९ ४०६४ तालुका वरोरा १४८ १२५००८ ६४११६ ६०८९२
२७ ५०९ ४०६५ तालुका चिमूर १७६ १६९५४७ ८५८९८ ८३६४९
२७ ५०९ ४०६६ तालुका नागभीड ११२ १३३०२० ६६८८६ ६६१३४
२७ ५०९ ४०६७ तालुका ब्रम्हपूरी ११० १३०१४० ६५६२८ ६४५१२
२७ ५०९ ४०६८ तालुका सावली ९४ १०७९३७ ५४२९१ ५३६४६
२७ ५०९ ४०६९ तालुका सिंदेवाही ९४ ११०४४० ५५७८४ ५४६५६
२७ ५०९ ४०७० तालुका भद्रावती ११५ ८४३०९ ४३३५८ ४०९५१
२७ ५०९ ४०७१ तालुका चंद्रपूर ८३ ७९९३६ ४१२६८ ३८६६८
२७ ५०९ ४०७२ तालुका मूल ८० ८९१६२ ४४५९४ ४४५६८
२७ ५०९ ४०७३ तालुका पोंभूर्ना ५८ ५०७८१ २५६४८ २५१३३
२७ ५०९ ४०७४ तालुका बल्लारपूर २८ ३१८५४ १६७४१ १५११३
२७ ५०९ ४०७५ तालुका कोरपना ९८ ८४३०२ ४३४२७ ४०८७५
२७ ५०९ ४०७६ तालुका जिवती ८३ ६१८२० ३१४८३ ३०३३७
२७ ५०९ ४०७७ तालुका राजूरा ९६ ९९४७५ ५०९७१ ४८५०४
२७ ५०९ ४०७८ तालुका गोंडपिपरी ८८ ७११९८ ३६०१३ ३५१८५
२७ ५१० जिल्ला यवतमाल १८५३ २१७४१९५ १११५१४८ १०५९०४७
२७ ५१० ४०७९ तालुका नेर ८८ ९०९३० ४६६४५ ४४२८५
२७ ५१० ४०८० तालुका बाभुलगांव १०७ ८८१७३ ४५१२० ४३०५३
२७ ५१० ४०८१ तालुका कलंब १२६ १०३०२४ ५२४६१ ५०५६३
२७ ५१० ४०८२ तालुका यवतमाल १२५ १४५३४७ ७४२७९ ७१०६८
२७ ५१० ४०८३ तालुका दारव्हा १२९ १५७००९ ८०५९५ ७६४१४
२७ ५१० ४०८४ तालुका दिग्रस ७७ १०९३५५ ५६६२६ ५२७२९
२७ ५१० ४०८५ तालुका पुसद १७७ २५८१९१ १३३४२७ १२४७६४
२७ ५१० ४०८६ तालुका उमरखेड १२८ २११८९९ १०८९४० १०२९५९
२७ ५१० ४०८७ तालुका महागांव ११२ १९०२५२ ९८०८८ ९२१६४
२७ ५१० ४०८८ तालुका आर्नी १०५ १६१८३३ ८२७४५ ७९०८८
२७ ५१० ४०८९ तालुका घाटंजी १०५ ११७२९४ ६०१३१ ५७१६३
२७ ५१० ४०९० तालुका केलापूर १२५ १२५६८९ ६३६०८ ६२०८१
२७ ५१० ४०९१ तालुका रालेगांव ११० ११२२०३ ५७३८४ ५४८१९
२७ ५१० ४०९२ तालुका मारेगांव ९५ ७८७१३ ४००९९ ३८६१४
२७ ५१० ४०९३ तालुका झरी-जामनी १०४ ८०१४७ ४०३६४ ३९७८३
२७ ५१० ४०९४ तालुका वनी १४० १४४१३६ ७४६३६ ६९५००
२७ ५११ जिल्ला नांदेड १५४१ २४४७३९४ १२५८१६० ११८९२३४
२७ ५११ ४०९५ तालुका माहूर ८८ ९९९४० ५१४६५ ४८४७५
२७ ५११ ४०९६ तालुका किनवट १७८ २०७७३२ १०५५६६ १०२१६६
२७ ५११ ४०९७ तालुका हिमायतनगर ७० १०९७२७ ५६३३२ ५३३९५
२७ ५११ ४०९८ तालुका हदगांव १४८ २३२५५३ १२००८१ ११२४७२
२७ ५११ ४०९९ तालुका अर्धापूर ५२ १०९३३२ ५६५९२ ५२७४०
२७ ५११ ४१०० तालुका नांदेड ८३ १३७२२९ ७१४१३ ६५८१६
२७ ५११ ४१०१ तालुका मुदखेड ५१ ९२१७९ ४७२३४ ४४९४५
२७ ५११ ४१०२ तालुका भोकर ८० १०५४१४ ५३९६३ ५१४५१
२७ ५११ ४१०३ तालुका उमरी ६५ ८५५१८ ४३६४० ४१८७८
२७ ५११ ४१०४ तालुका धर्माबाद ५१ ६३०३५ ३१७३३ ३१३०२
२७ ५११ ४१०५ तालुका बिलोली ८३ १४०४७६ ७१८१३ ६८६६३
२७ ५११ ४१०६ तालुका नायगांव(खैरगांव) ८७ १८२८६८ ९३९१३ ८८९५५
२७ ५११ ४१०७ तालुका लोहा १२३ २१७७६० ११२३८३ १०५३७७
२७ ५११ ४१०८ तालुका कंधार १२५ २२४०२७ ११५९०५ १०८१२२
२७ ५११ ४१०९ तालुका मुखेड १५१ २६६२३५ १३७६१३ १२८६२२
२७ ५११ ४११० तालुका देगलुर १०६ १७३३६९ ८८५१४ ८४८५५
२७ ५१२ जिल्ला हिंगोली ६७५ ९९८६१२ ५१४४३० ४८४१८२
२७ ५१२ ४१११ तालुका सेनगांव १२८ २०४१२२ १०५८१० ९८३१२
२७ ५१२ ४११२ तालुका हिंगोली १४० १८४४४३ ९४९७० ८९४७३
२७ ५१२ ४११३ तालुका औंढा (नागनाथ) ११८ १८११४८ ९३०९४ ८८०५४
२७ ५१२ ४११४ तालुका कलमनुरी १४२ २०६७७५ १०६५३९ १००२३६
२७ ५१२ ४११५ तालुका बसमथ १४७ २२२१२४ ११४०१७ १०८१०७
२७ ५१३ जिल्ला परभणी ८३० १२६६२८० ६५१८८६ ६१४३९४
२७ ५१३ ४११६ तालुका सेलू ९३ १२२२५९ ६२५०५ ५९७५४
२७ ५१३ ४११७ तालुका जिंतूर १६६ २३८४६५ १२२२६६ ११६१९९
२७ ५१३ ४११८ तालुका परभनी १२८ २३०६४० ११८७६५ १११८७५
२७ ५१३ ४११९ तालुका मानवत ५४ ८४३२९ ४३२२३ ४११०६
२७ ५१३ ४१२० तालुका पाथरी ५६ १०२१९३ ५२४५७ ४९७३६
२७ ५१३ ४१२१ तालुका सोनपेठ ५७ ७३८१७ ३८१३० ३५६८७
२७ ५१३ ४१२२ तालुका गंगाखेड १०५ १५२९७६ ७९३०१ ७३६७५
२७ ५१३ ४१२३ तालुका पालम ८१ ११५३८२ ५९७३७ ५५६४५
२७ ५१३ ४१२४ तालुका पूर्ना ९० १४६२१९ ७५५०२ ७०७१७
२७ ५१४ जिल्ला जालना ९५८ १५८१६१७ ८१७२७९ ७६४३३८
२७ ५१४ ४१२५ तालुका भोकरदन १५७ २८६८८७ १४८७२२ १३८१६५
२७ ५१४ ४१२६ तालुका जाफराबाद १०० १६३१२० ८४४५० ७८६७०
२७ ५१४ ४१२७ तालुका जालना १४७ २३३४४१ १२१०६९ ११२३७२
२७ ५१४ ४१२८ तालुका बदनापूर ९१ १५३७७२ ७९५०० ७४२७२
२७ ५१४ ४१२९ तालुका अम्बड १३७ २२४१५६ ११५४३४ १०८७२२
२७ ५१४ ४१३० तालुका घनसावंगी ११७ २१११०८ १०८७०५ १०२४०३
२७ ५१४ ४१३१ तालुका परतूर ९५ १४१७०६ ७२७६५ ६८९४१
२७ ५१४ ४१३२ तालुका मंथा ११४ १६७४२७ ८६६३४ ८०७९३
२७ ५१५ जिल्ला औरंगाबाद १३१४ २०८१११२ १०८१८२५ ९९९२८७
२७ ५१५ ४१३३ तालुका कन्नड २०९ ३००२६० १५६४९६ १४३७६४
२७ ५१५ ४१३४ तालुका सोयेगांव ७८ ११३०८७ ५८८९६ ५४१९१
२७ ५१५ ४१३५ तालुका सिल्लोड १२७ ३०१७३३ १५६९४९ १४४७८४
२७ ५१५ ४१३६ तालुका फुलंब्री ९२ १६१०१२ ८३५९१ ७७४२१
२७ ५१५ ४१३७ तालुका औरंगाबाद १७३ २८१२६८ १४७९१९ १३३३४९
२७ ५१५ ४१३८ तालुका खुलदाबाद ७४ १०२५७९ ५३११३ ४९४६६
२७ ५१५ ४१३९ तालुका वैजापूर १६५ २७००७५ १३९५८३ १३०४९२
२७ ५१५ ४१४० तालुका गंगापूर २१२ २५६१६८ १३२९१४ १२३२५४
२७ ५१५ ४१४१ तालुका पैठन १८४ २९४९३० १५२३६४ १४२५६६
२७ ५१६ जिल्ला नाशिक १९१९ ३५०९८१४ १८०४७१२ १७०५१०२
२७ ५१६ ४१४२ तालुका सुरगाना १९० १६९५५३ ८४६६७ ८४८८६
२७ ५१६ ४१४३ तालुका कलवन १५२ २०८३६२ १०६१३० १०२२३२
२७ ५१६ ४१४४ तालुका देवला ५० १४४५२२ ७५३०६ ६९२१६
२७ ५१६ ४१४५ तालुका बागलान १६९ ३३६७३४ १७३६२३ १६३१११
२७ ५१६ ४१४६ तालुका मालेगांव १४३ ३६८१३७ १९१२६७ १७६८७०
२७ ५१६ ४१४७ तालुका नांदगांव १०० १८५१८६ ९६५६१ ८८६२५
२७ ५१६ ४१४८ तालुका चांदवड १११ २१०५०८ १०८८१४ १०१६९४
२७ ५१६ ४१४९ तालुका दिंडोरी १५७ ३१५७०९ १६१५०० १५४२०९
२७ ५१६ ४१५० तालुका पेठ १४५ ११९८३८ ६०२९२ ५९५४६
२७ ५१६ ४१५१ तालुका त्रिंबकेश्वर १२५ १५६३६७ ७९१२८ ७७२३९
२७ ५१६ ४१५२ तालुका नासिक ७३ १७५९४८ ९०८८९ ८५०५९
२७ ५१६ ४१५३ तालुका इगतपूरी ११७ १९७६८६ १००४६६ ९७२२०
२७ ५१६ ४१५४ तालुका सिन्नर १२९ २८१०९१ १४५३६८ १३५७२३
२७ ५१६ ४१५५ तालुका निफाड १३४ ४१८८५३ २१६२९३ २०२५६०
२७ ५१६ ४१५६ तालुका येवला १२४ २२१३२० ११४४०८ १०६९१२
२७ ५१७ जिल्ला थाने १७०४ २५४५४७० १३००१३६ १२४५३३४
२७ ५१७ ४१५७ तालुका तलासरी ४६ १५४८१८ ७६४१७ ७८४०१
२७ ५१७ ४१५८ तालुका डहानू १७३ ३३८१६२ १६६९९१ १७११७१
२७ ५१७ ४१५९ तालुका विक्रमगड ९३ १३१६३४ ६५४०९ ६६२२५
२७ ५१७ ४१६० तालुका जव्हार १०८ १२८१४७ ६३२०६ ६४९४१
२७ ५१७ ४१६१ तालुका मोखाडा ५९ ८३४५३ ४१६९१ ४१७६२
२७ ५१७ ४१६२ तालुका वाडा १६८ १५४४१६ ७९४९५ ७४९२१
२७ ५१७ ४१६३ तालुका पालघर २०० ३२४७८६ १६५१४९ १५९६३७
२७ ५१७ ४१६४ तालुका वसई ५० ११३२६२ ५७५६२ ५५७००
२७ ५१७ ४१६५ तालुका थाने १४ १५६२३ ८२३० ७३९३
२७ ५१७ ४१६६ तालुका भिवंडी २१० २७७६४६ १४६९४६ १३०७००
२७ ५१७ ४१६७ तालुका शहापूर २२१ २४३३९३ १२३७२१ ११९६७२
२७ ५१७ ४१६८ तालुका कल्यान ८५ २८३१९२ १५२२७४ १३०९१८
२७ ५१७ ४१६९ तालुका उल्हासनगर
२७ ५१७ ४१७० तालुका अंबरनाथ ७१ १२५०११ ६५८०४ ५९२०७
२७ ५१७ ४१७१ तालुका मुरबाड २०६ १७१९२७ ८७२४१ ८४६८६
२७ ५१८ जिल्ला मुंबई उपनगर
२७ ५१९ जिल्ला मुंबई
२७ ५२० जिल्ला रायगड १८६० १६६४००५ ८३६९९६ ८२७००९
२७ ५२० ४१७२ तालुका उरन ५३ ९०८२८ ४६५३१ ४४२९७
२७ ५२० ४१७३ तालुका पनवेल १५७ २५२४७७ १३३२३० ११९२४७
२७ ५२० ४१७४ तालुका कर्जत १७६ १५९५६६ ८११३२ ७८४३४
२७ ५२० ४१७५ तालुका खालापूर १२० १११५०० ५८७२१ ५२७७९
२७ ५२० ४१७६ तालुका पेन १५१ १४८८२४ ७५७०० ७३१२४
२७ ५२० ४१७७ तालुका अलिबाग १९३ १९४४८१ ९७८९० ९६५९१
२७ ५२० ४१७८ तालुका मुरूड ७२ ६१९९१ ३०४०१ ३१५९०
२७ ५२० ४१७९ तालुका रोहा १६७ ११९७७५ ६०९९३ ५८७८२
२७ ५२० ४१८० तालुका सुधागड ९७ ५३२०४ २६८५० २६३५४
२७ ५२० ४१८१ तालुका मानगांव १८५ १४१०७८ ६९५३७ ७१५४१
२७ ५२० ४१८२ तालुका तला ६३ ४०६१९ १९२४४ २१३७५
२७ ५२० ४१८३ तालुका श्रीवर्धन ७८ ६०९५२ २७७७४ ३३१७८
२७ ५२० ४१८४ तालुका म्हसला ८१ ५०२३५ २२८९९ २७३३६
२७ ५२० ४१८५ तालुका महाड १८१ १३८९५५ ६७४९० ७१४६५
२७ ५२० ४१८६ तालुका पोलादपूर ८६ ३९५२० १८६०४ २०९१६
२७ ५२१ जिल्ला पुने १८५२ ३६७८२२६ १९०३४४० १७७४७८६
२७ ५२१ ४१८७ तालुका जुन्नर १८१ ३७३९८७ १८९२९४ १८४६९३
२७ ५२१ ४१८८ तालुका आंबेगांव १४३ २१७०९६ १०९५८३ १०७५१३
२७ ५२१ ४१८९ तालुका शिरूर ११५ ३२१६४४ १६७५२६ १५४११८
२७ ५२१ ४१९० तालुका खेड १८५ ३२०७८२ १६७०४५ १५३७३७
२७ ५२१ ४१९१ तालुका मावल १८१ २१९७८४ ११५१३७ १०४६४७
२७ ५२१ ४१९२ तालुका मुलशी १४३ १४५३७३ ७६०३२ ६९३४१
२७ ५२१ ४१९३ तालुका हवेली ११८ ६११६३१ ३२२७६० २८८८७१
२७ ५२१ ४१९४ तालुका पुने २९९६५ १६३०९ १३६५६
२७ ५२१ ४१९५ तालुका दौंड १०२ ३२४१८३ १६७७१७ १५६४६६
२७ ५२१ ४१९६ तालुका पुरंदर १०७ १७८०९५ ९०६३८ ८७४५७
२७ ५२१ ४१९७ तालुका वेल्हे १२४ ५४५१६ २७५०४ २७०१२
२७ ५२१ ४१९८ तालुका भोर १९४ १६७६६३ ८४९०२ ८२७६१
२७ ५२१ ४१९९ तालुका बारामती ११६ ३५५८३९ १८३४४४ १७२३९५
२७ ५२१ ४२०० तालुका इंदापूर १४२ ३५७६६८ १८५५४९ १७२११९
२७ ५२२ जिल्ला अहमदनगर १५८१ ३६३०५४२ १८७२९०७ १७५७६३५
२७ ५२२ ४२०१ तालुका अकोला १९० २८१९०४ १४२६४२ १३९२६२
२७ ५२२ ४२०२ तालुका संगमनेर १७० ४००२७५ २०६१४६ १९४१२९
२७ ५२२ ४२०३ तालुका कोपरगांव ८० २३७१७९ १२२५१६ ११४६६३
२७ ५२२ ४२०४ तालुका राहता ५८ २६२१४६ १३४९७८ १२७१६८
२७ ५२२ ४२०५ तालुका श्रीरामपूर ५५ १९८२१८ १०१६६८ ९६५५०
२७ ५२२ ४२०६ तालुका नेवासा १२९ ३५७८२९ १८५००१ १७२८२८
२७ ५२२ ४२०७ तालुका शेवगांव ११२ २४५७१४ १२५८३७ ११९८७७
२७ ५२२ ४२०८ तालुका पाथर्डी १३४ २३०८९८ ११९८१७ १११०८१
२७ ५२२ ४२०९ तालुका नगर १०६ २५५८६२ १३२६६१ १२३२०१
२७ ५२२ ४२१० तालुका राहुरी ९६ २५३०१३ १३०८२८ १२२१८५
२७ ५२२ ४२११ तालुका पारनेर १३१ २७४१६७ १४०२६७ १३३९००
२७ ५२२ ४२१२ तालुका श्रीगोंदा ११४ २८४८४१ १४८२९६ १३६५४५
२७ ५२२ ४२१३ तालुका कर्जत १२० २२४१३३ ११७१७७ १०६९५६
२७ ५२२ ४२१४ तालुका जामखेड ८६ १२४३६३ ६५०७३ ५९२९०
२७ ५२३ जिल्ला बिड १३५७ २०७०७५१ १०८२९७८ ९८७७७३
२७ ५२३ ४२१५ तालुका आष्टी १७६ २३१६३५ १२०४५९ ११११७६
२७ ५२३ ४२१६ तालुका पाटोदा १०५ १२५०८१ ६५८५४ ५९२२७
२७ ५२३ ४२१७ तालुका शिरूर (कासार) ९४ १२८५८३ ६७६२६ ६०९५७
२७ ५२३ ४२१८ तालुका गेवराई १९३ ३०५०४८ १५९०४४ १४६००४
२७ ५२३ ४२१९ तालुका मांजलेगांव १२१ २०५७२८ १०७२९१ ९८४३७
२७ ५२३ ४२२० तालुका वडवनी ४५ ८७६८५ ४५८६६ ४१८१९
२७ ५२३ ४२२१ तालुका बिड २२४ २७७९५५ १४६२५६ १३१६९९
२७ ५२३ ४२२२ तालुका कैज १२१ २१३१२८ १११९९९ १०११२९
२७ ५२३ ४२२३ तालुका धारूर ६७ १०१६९३ ५३२८५ ४८४०८
२७ ५२३ ४२२४ तालुका परली १०५ १९६२३३ १०२४४६ ९३७८७
२७ ५२३ ४२२५ तालुका आंबेजोगाई १०६ १९७९८२ १०२८५२ ९५१३०
२७ ५२४ जिल्ला लातूर ९२८ १८२९२१६ ९४९७०७ ८७९५०९
२७ ५२४ ४२२६ तालुका लातूर १२० २८६७११ १५०७०४ १३६००७
२७ ५२४ ४२२७ तालुका रेनापूर ७९ १४२१८७ ७४०२३ ६८१६४
२७ ५२४ ४२२८ तालुका अहमदपूर १२३ १९२२३२ ९९९२१ ९२३११
२७ ५२४ ४२२९ तालुका जलकोट ४७ ८७२०१ ४५०५८ ४२१४३
२७ ५२४ ४२३० तालुका चाकूर ८३ १७७९५६ ९२२६२ ८५६९४
२७ ५२४ ४२३१ तालुका शिरूर-अनंतपाल ४८ ८३५२८ ४२९०४ ४०६२४
२७ ५२४ ४२३२ तालुका औसा १२६ २७३४५३ १४२२४४ १३१२०९
२७ ५२४ ४२३३ तालुका निलंगा १५२ २८९०८३ १४९२३० १३९८५३
२७ ५२४ ४२३४ तालुका देवनी ५३ ९७५९८ ५०१५० ४७४४८
२७ ५२४ ४२३५ तालुका उदगिर ९७ १९९२६७ १०३२११ ९६०५६
२७ ५२५ जिल्ला उस्मानाबाद ७२८ १३७६५१९ ७१६२३७ ६६०२८२
२७ ५२५ ४२३६ तालुका परांडा ९५ १२१३९० ६४०२३ ५७३६७
२७ ५२५ ४२३७ तालुका भूम ९५ ११८१८४ ६२१०० ५६०८४
२७ ५२५ ४२३८ तालुका वाशी ५४ ९२१५० ४८०७६ ४४०७४
२७ ५२५ ४२३९ तालुका कलंब ९४ १९१९७४ १००२३८ ९१७३६
२७ ५२५ ४२४० तालुका उस्मानाबाद १२४ २९३९११ १५२९७६ १४०९३५
२७ ५२५ ४२४१ तालुका तुलजापूर १२३ २२६५२७ ११७७९३ १०८७३४
२७ ५२५ ४२४२ तालुका लोहारा ४७ ११६७१२ ६०२५८ ५६४५४
२७ ५२५ ४२४३ तालुका उमरगा ९६ २१५६७१ ११०७७३ १०४८९८
२७ ५२६ जिल्ला सोलापूर ११४३ २९१८६६५ १५१८३४३ १४००३२२
२७ ५२६ ४२४४ तालुका करमाला १२२ २३१२९० १२०७९५ ११०४९५
२७ ५२६ ४२४५ तालुका माढा ११६ ३०१५६४ १५७९४७ १४३६१७
२७ ५२६ ४२४६ तालुका बार्शी १३७ २५३९८९ १३२९७६ १२१०१३
२७ ५२६ ४२४७ तालुका सोलापूर उत्तर ४० १०५७९४ ५५२६७ ५०५२७
२७ ५२६ ४२४८ तालुका मोहोल १०२ २७६९२० १४४२९९ १३२६२१
२७ ५२६ ४२४९ तालुका पंढरपूर १०० ३४३४४५ १७९७१४ १६३७३१
२७ ५२६ ४२५० तालुका मालशिरस ११४ ४२१२४४ २१८७९३ २०२४५१
२७ ५२६ ४२५१ तालुका सांगोले १०२ २८८५२४ १४९०३४ १३९४९०
२७ ५२६ ४२५२ तालुका मंगलवेढे ८१ १८४१०८ ९६०४५ ८८०६३
२७ ५२६ ४२५३ तालुका सोलापूर दक्षिन ९१ २६०८९७ १३४२०६ १२६६९१
२७ ५२६ ४२५४ तालुका अक्कलकोट १३८ २५०८९० १२९२६७ १२१६२३
२७ ५२७ जिल्ला सातारा १७१९ २४३३३६३ १२१९७४९ १२१३६१४
२७ ५२७ ४२५५ तालुका महाबलेश्वर ११० ४४५४३ २२२९१ २२२५२
२७ ५२७ ४२५६ तालुका वाई १२६ १६३४५३ ८१३१३ ८२१४०
२७ ५२७ ४२५७ तालुका खंडाला ६५ ११८६९५ ६१००५ ५७६९०
२७ ५२७ ४२५८ तालुका फलटन १२५ २८२४९५ १४५८५५ १३६६४०
२७ ५२७ ४२५९ तालुका मान १०४ २०१५१४ १०२०१७ ९९४९७
२७ ५२७ ४२६० तालुका खटाव १३९ २७५२७४ १३६८०२ १३८४७२
२७ ५२७ ४२६१ तालुका कोरेगांव १३८ २१५१७७ १०७३४३ १०७८३४
२७ ५२७ ४२६२ तालुका सातारा २०५ २८९८२५ १४५४५४ १४४३७१
२७ ५२७ ४२६३ तालुका जावली १५३ १०१८२८ ४९१८१ ५२६४७
२७ ५२७ ४२६४ तालुका पाटन ३३८ २८५७३० १३८११२ १४७६१८
२७ ५२७ ४२६५ तालुका कराड २१६ ४५४८२९ २३०३७६ २२४४५३
२७ ५२८ जिल्ला रत्नागिरि १५३१ १३५१३४६ ६३०२१३ ७२११३३
२७ ५२८ ४२६६ तालुका मंडनगड १०९ ६२१२३ २७९९० ३४१३३
२७ ५२८ ४२६७ तालुका दापोली १७२ १४४०८४ ६५६५६ ७८४२८
२७ ५२८ ४२६८ तालुका खेड २१५ १६४७२३ ७८३३४ ८६३८९
२७ ५२८ ४२६९ तालुका चिपलुन १६४ २११५८६ १००९९७ ११०५८९
२७ ५२८ ४२७० तालुका गुहागर १२१ १२१५८८ ५३८७३ ६७७१५
२७ ५२८ ४२७१ तालुका रत्नागिरि १९६ २१२८५० १०२८४७ ११०००३
२७ ५२८ ४२७२ तालुका संगमेश्वर १९७ १८५६५४ ८६५४९ ९९१०५
२७ ५२८ ४२७३ तालुका लांजा १२१ ९२६०९ ४२८१२ ४९७९७
२७ ५२८ ४२७४ तालुका राजापूर २३६ १५६१२९ ७११५५ ८४९७४
२७ ५२९ जिल्ला सिंधुदुर्ग ७४० ७४२६४५ ३६३२६८ ३७९३७७
२७ ५२९ ४२७५ तालुका देवगड ९८ १२०९०९ ५८९३८ ६१९७१
२७ ५२९ ४२७६ तालुका वैभववाडी ५९ ४३८४५ २०५६३ २३२८२
२७ ५२९ ४२७७ तालुका कनकवली १०५ ११०८८६ ५३८३५ ५७०५१
२७ ५२९ ४२७८ तालुका मालवन १३४ ९३१५९ ४५३४७ ४७८१२
२७ ५२९ ४२७९ तालुका वेंगुर्ला ८३ ७३४०९ ३६०३९ ३७३७०
२७ ५२९ ४२८० तालुका कुडाल १२४ १३९६०९ ६९०८८ ७०५२१
२७ ५२९ ४२८१ तालुका सावंतवाडी ८२ १११९२४ ५५२१६ ५६७०८
२७ ५२९ ४२८२ तालुका दोडामार्ग ५५ ४८९०४ २४२४२ २४६६२
२७ ५३० जिल्ला कोल्हापूर ११९५ २६४५९९२ १३४८८१५ १२९७१७७
२७ ५३० ४२८३ तालुका शाहुवाडी १३३ १८०३२२ ८९१७० ९११५२
२७ ५३० ४२८४ तालुका पन्हाला १२९ २५१६०३ १३१४७२ १२०१३१
२७ ५३० ४२८५ तालुका हातकनंगले ५८ ४०७२२८ २१०२७७ १९६९५१
२७ ५३० ४२८६ तालुका शिरोल ५४ ३२०१३३ १६४२२३ १५५९१०
२७ ५३० ४२८७ तालुका करवीर १२१ ३८२००४ १९९८३२ १८२१७२
२७ ५३० ४२८८ तालुका बावडा ४५ ३५७७२ १८४६७ १७३०५
२७ ५३० ४२८९ तालुका राधानगरी ११४ १९९७१३ १०३१९० ९६५२३
२७ ५३० ४२९० तालुका कागल ८४ २३००७२ ११७९४७ ११२१२५
२७ ५३० ४२९१ तालुका भुदरगड ११४ १५०३६८ ७५८२४ ७४५४४
२७ ५३० ४२९२ तालुका आजरा ९७ १०३००८ ४८५६८ ५४४४०
२७ ५३० ४२९३ तालुका गडहिंग्लज ९० १९८५४९ ९७१०९ १०१४४०
२७ ५३० ४२९४ तालुका चंदगड १५६ १८७२२० ९२७३६ ९४४८४
२७ ५३१ जिल्ला सांगली ७२५ २१०२७८६ १०७११२४ १०३१६६२
२७ ५३१ ४२९५ तालुका शिराला ९५ १६२९११ ८०८३८ ८२०७३
२७ ५३१ ४२९६ तालुका वालवा ९६ ३५१५०६ १८१५५४ १६९९५२
२७ ५३१ ४२९७ तालुका पलूस ३५ १६४९०९ ८५२९८ ७९६११
२७ ५३१ ४२९८ तालुका कडेगांव ५६ १४३०१९ ७१७६८ ७१२५१
२७ ५३१ ४२९९ तालुका खानापूर ६६ १२१९२५ ५९९३१ ६१९९४
२७ ५३१ ४३०० तालुका आटपाडी ६० १३८४५५ ६९४१० ६९०४५
२७ ५३१ ४३०१ तालुका तासगांव ६८ २१३४५६ १०८६८७ १०४७६९
२७ ५३१ ४३०२ तालुका मिरज ६४ ३२५९५४ १६७७६७ १५८१८७
२७ ५३१ ४३०३ तालुका कवठेमहांकाल ६० १५२३२७ ७७६१५ ७४७१२
२७ ५३१ ४३०४ तालुका जत १२५ ३२८३२४ १६८२५६ १६००६८

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]