शहापूर तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
अंंदाड
अंबर्जे
अंबिवली तर्फे शेरे
अघई
अजनुप
अस्नोली
अर्जुनली
अल्याणी
आंंंबिवली (सो )
आंंबिवली (तर्फे दहीगाव)
आंबेखोर
आटगांव
आसनगांव
आदिवली
आपटे
आष्टे
आवरे
आवाळे
उंभ्रई
उंब्रावणे
उंबरखांड
कसारा खुर्द
कसारा बुद्रुक
कोठारे
कोथळे
कोशिंबडे
कराडे
कळंंभे
कळगाव
कवडास
कळभोंडे
कळमगाव
कांबे
कांबारे
कासगाव
कानडी
किन्हवली
कानवे
कानविंदे
कातबाव
काष्टी
कुकंांंंंंंंंभे
कुडशेत
कुल्हे
खोस्ते
खोर
खैरे
खर्डी
खरांगण
खरीड
खराडे
खरिवली (स.)
खरीवली (सो)
खातीवली
खुटघर
खुटाडी
गेगांव
गोठेघर
गोलभण
गांडुळवाड
गुंडे
घोसई
घाणेपाडा
चोंढे खुर्द
चोंढे बुद्रुक
चेरपोली
चेरवली
चरीव
चिंचवली
चांदे
चांदरोटी
चिखलगाव
चिल्हार
जरंडी
जांभे
जांभुळवाड
जुनवणी
टेंभे
टेंभरे (खुर्द )
टेंभरे बुद्रुक
टेंभुर्लि
टहारपुर
ठिळे
ठुणे खुर्द
ठुणे बुद्रुक
डोळखांब
डेहणे
डिंभंे
सोगाव
सरळांबे
साकडबांव
साकुर्ली
साखरोळी
साजिवली
साठगाव
साने
सापगाव
सारंगपुरी
सारमाळ
सावरोली खुर्द
सावरोली सो
सावरोली बु.
सुसरवाडी
धसई
नडगाव (लेनाड)
नडगाव सो
नेवरे
नेहरोली
नांदगाव
नांदगाव (सो )
नांदवल
नारायणगाव
तलवाडे
दळखण
दहिगांव
दहागाव
दहिवली
दहिवली तर्फे कोरकडा
दांड
ढाकणे
ढाढरे
दापूर
धामणी
तुते
दुधर
बेंडेकोण
पेंढरघोळ
पेंढरी
बेडिसगाव
पोफोडी
बोरशेती (खुर्द)
बोरशेती (बुद्रुक)
भोरांडे
बेलवड
बेलवली
बेलवली(सो)
परटोली
बलवंंडी
पळसोली (सो)
पळशिण
पिंगळवाडी
पिंपळपाडा
भाकरी
भागदळ
पाटोळ
भातसई
भिनार
बाबरे
बाभळे
बामणे
बिरवाडी
पाल्हेरी
पाली
बावघर
भावसे
पिवळी
पाषाणे
फुगाळे
पुणधे
मढ
मोखावणे
रोडवहाल
मोहीली
मळेगाव
मांजरे
रास
मासवणे
मानेखिंड
रानविहीर
रातांधळे
मामनोली
मालद
माळ
माहुली
मुगंंंाव
मुसई
लेनाड खुर्द
लेनाड बुद्रूक
लवले
लिगायते
लाहे
शंंेई
शेंडे
शेंद्रुण बुद्रुक
वेडवहाळ
शेद्रुण खुर्द
शेणवंे
हेदवली
शेरे
शेलवली (बांगर)
शेलवली (खंडोबाची )
वेहलोंडे
वेहलोळी
वेहळोली (ख्ुर्द )
वेहळोली बूद्रुक
वेळुक
वरस्कोळ
शहापूर
हिंगलोद
वांद्रे
वाघिवली
वाचकोले
विठोबाचे गांव
वासिंद
वाफे
शिरगाव
शिरोळ
शिरवंजे
शिलोत्तर
वालशेत
शिळ
हाळ
हिव
वावेघर
शिवनंेरी
विहीगाव
शिवाजीनगर
वाशाळा खुर्द
वाशाळा बुद्रुक