हिंगोली जिल्ला

विकिपिडिया नं

हिंगोली जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

हिंगोली उपविभाग[सम्पादन]

बसमत उपविभाग[सम्पादन]

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५१२ जिल्ला हिंगोली ६७५ ९९८६१२ ५१४४३० ४८४१८२
२७ ५१२ ४१११ तालुका सेनगांव १२८ २०४१२२ १०५८१० ९८३१२
२७ ५१२ ४११२ तालुका हिंगोली १४० १८४४४३ ९४९७० ८९४७३
२७ ५१२ ४११३ तालुका औंढा (नागनाथ) ११८ १८११४८ ९३०९४ ८८०५४
२७ ५१२ ४११४ तालुका कलमनुरी १४२ २०६७७५ १०६५३९ १००२३६
२७ ५१२ ४११५ तालुका बसमथ १४७ २२२१२४ ११४०१७ १०८१०७

स्वयादिसँ[सम्पादन]