जलगाव जिल्ला

विकिपिडिया नं

जळगाव जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ४९९ जिल्ला जलगांव १४८७ २८८७२०६ १५००५१४ १३८६६९२
२७ ४९९ ३९६० तालुका चोपडा ११२ २४००३२ १२३९७६ ११६०५६
२७ ४९९ ३९६१ तालुका यावल ८९ २०८९३४ १०७३४३ १०१५९१
२७ ४९९ ३९६२ तालुका रावेर ११६ २६४४५९ १३६६६९ १२७७९०
२७ ४९९ ३९६३ तालुका मुक्ताईनगर (एदलाबाद) ८० १६३४४४ ८४५९९ ७८८४५
२७ ४९९ ३९६४ तालुका बोदवड ५१ ९१७९९ ४७५८८ ४४२११
२७ ४९९ ३९६५ तालुका भुसावल ५० ११२७७५ ५८४४३ ५४३३२
२७ ४९९ ३९६६ तालुका जलगांव ८६ २१५८१३ ११२८६६ १०२९४७
२७ ४९९ ३९६७ तालुका एरंडोल ६४ १३५४५० ७०३०४ ६५१४६
२७ ४९९ ३९६८ तालुका धरनगांव ८८ १३८०७२ ७२२३२ ६५८४०
२७ ४९९ ३९६९ तालुका अमलनेर १५३ १९१८५५ ९९०२९ ९२८२६
२७ ४९९ ३९७० तालुका पारोला ११४ १५९१९७ ८३३३५ ७५८६२
२७ ४९९ ३९७१ तालुका भडगांव ५९ १२५६७५ ६५१७६ ६०४९९
२७ ४९९ ३९७२ तालुका चालिसगांव १४२ ३०६६९८ १६०९५६ १४५७४२
२७ ४९९ ३९७३ तालुका पाचोरा १२६ २२९८०८ ११९६३८ ११०१७०
२७ ४९९ ३९७४ तालुका जामनेर १५७ ३०३१९५ १५८३६० १४४८३५

स्वयादिसँ[सम्पादन]