परभणी जिल्ला

विकिपिडिया नं

परभणी जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५१३ जिल्ला परभणी ८३० १२६६२८० ६५१८८६ ६१४३९४
२७ ५१३ ४११६ तालुका सेलू ९३ १२२२५९ ६२५०५ ५९७५४
२७ ५१३ ४११७ तालुका जिंतूर १६६ २३८४६५ १२२२६६ ११६१९९
२७ ५१३ ४११८ तालुका परभनी १२८ २३०६४० ११८७६५ १११८७५
२७ ५१३ ४११९ तालुका मानवत ५४ ८४३२९ ४३२२३ ४११०६
२७ ५१३ ४१२० तालुका पाथरी ५६ १०२१९३ ५२४५७ ४९७३६
२७ ५१३ ४१२१ तालुका सोनपेठ ५७ ७३८१७ ३८१३० ३५६८७
२७ ५१३ ४१२२ तालुका गंगाखेड १०५ १५२९७६ ७९३०१ ७३६७५
२७ ५१३ ४१२३ तालुका पालम ८१ ११५३८२ ५९७३७ ५५६४५
२७ ५१३ ४१२४ तालुका पूर्ना ९० १४६२१९ ७५५०२ ७०७१७

स्वयादिसँ[सम्पादन]