नंदुरबार जिल्ला

विकिपिडिया नं

नंदुरबार जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ४९७ जिल्ला नंदुरबार ९३० १३७२८२१ ६८७६७१ ६८५१५०
२७ ४९७ ३९५० तालुका अक्कलकुवा १८९ २१५९७४ १०८२५१ १०७७२३
२७ ४९७ ३९५१ तालुका अक्रानी १६२ १८९६६१ ९४६९० ९४९७१
२७ ४९७ ३९५२ तालुका तलोदे ९२ १३३२९१ ६६४९३ ६६७९८
२७ ४९७ ३९५३ तालुका शहादे १८२ ३४६३५२ १७४४९९ १७१८५३
२७ ४९७ ३९५४ तालुका नंदुरबार १४९ २५६४०९ १२९२६० १२७१४९
२७ ४९७ ३९५५ तालुका नवापूर १५६ २३११३४ ११४४७८ ११६६५६

स्वयादिसँ[सम्पादन]