Jump to content

वर्धा जिल्ला

विकिपिडिया नं

वर्धा जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जनसंख्या

[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५०४ जिल्ला वर्धा ९७३ ८७७४७४ ४५१८७४ ४२५६००
२७ ५०४ ४०१५ तालुका आष्टी ८४ ७६२७६ ३९३१९ ३६९५७
२७ ५०४ ४०१६ तालुका कारंजा ९५ ९०४६२ ४६२३७ ४४२२५
२७ ५०४ ४०१७ तालुका आर्वी १४६ १०३१५९ ५३२२१ ४९९३८
२७ ५०४ ४०१८ तालुका सेलू १३३ ११६७८९ ५९९७० ५६८१९
२७ ५०४ ४०१९ तालुका वर्धा १०७ १४४८७४ ७४५६४ ७०३१०
२७ ५०४ ४०२० तालुका देवली १०४ १०६६६४ ५४७१७ ५१९४७
२७ ५०४ ४०२१ तालुका हिंगनघाट १३८ १२२२१२ ६३२५८ ५८९५४
२७ ५०४ ४०२२ तालुका समुद्रपूर १६६ ११७०३८ ६०५८८ ५६४५०

स्वयादिसँ

[सम्पादन]