आष्टी तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

आष्टी तालुका भारतया महाराष्ट्र राज्यया बीड जिल्लाया छगू तालुका ख।

गां[सम्पादन]

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु [१]-

 • ंनांदा
 • अंभोरा
 • आंधळेवाडी
 • आनंदवाडी
 • आरणविहिरा
 • आष्टी
 • आष्टा (हरीनारायण )
 • इमनगाव
 • उंदरखेल
 • औरगपुर
 • क-हेवडगाव
 • क-हेवाडी
 • कंुभेफळ
 • कडा
 • कोयाळ
 • केरुळ
 • केळ
 • केळसांगवी
 • कोहिनी
 • करंजी
 • कासारी
 • कानडी खुर्द
 • कानडी बुदुक
 • किन्ही
 • कापसी
 • कारखेल ( बु )
 • कारखेल [खुर्द]
 • खडकत
 • खडकवाडी
 • खरडगवहाण
 • खलाटवाडी
 • खाकाळवाडी
 • खानापुर
 • खिळद
 • खुंंंटेफळ ( वाटेफळ )
 • खुटेफळ पुडी
 • गंगादेवी
 • गणगेवाडी
 • गहुखेल
 • गांधनवाडी
 • घोगडेवाडी
 • घाटापिंपरी
 • चिंचोली
 • चिंचेवाडी
 • चिंचपुर
 • चिंचाळा
 • चिखली
 • जळगांव
 • जामगाव
 • टाकळशिंग
 • टाकळी आमिया
 • ठोबळसागवी
 • डोंगरगण
 • डोईठाण
 • सोलेवाडी
 • सोलापुरवाडी
 • सराटेवडगांव
 • सांगवी आष्टी
 • सांगवी पाटण
 • साकत
 • साबलखेड
 • सालेवडगांव
 • सावरगाव घाट
 • सुंबेवाडी
 • सुरुडी
 • सुलेमान ( देवळा )
 • देउळगावघाट
 • दैठणा
 • देसुर
 • धनगरवाडी (डोईठाण )
 • धनगरवाडी (पिंपळा)
 • दौलावडगाव
 • देवळाली
 • देवीगव्हाण
 • देविनिमगाव
 • नांदुर
 • नागतळा
 • निमगाव चोभा
 • निमगाव बोडखा
 • तवलवाडी
 • तागडखेल
 • दादेगाव
 • धानोरा
 • धानोरा
 • धामनगाव
 • धिर्डी
 • पोखरी
 • भोजेवाडी
 • फत्तेवडगाव
 • बोरोडी
 • भोरवाडी
 • बोरुडवाडी
 • बेलगाव
 • ब्रम्हगांव
 • बळेवाडी
 • पिंंपरी घुमरी
 • पांगरा
 • पांगुळगव्हाण
 • पांडेगव्हाण
 • बांदखेल
 • पांढरी
 • पिंपरखेड
 • पिंपरी घाटा
 • पिंपळगाव घाट
 • पिंपळसुट्टी
 • पिंपळा
 • पाटसरा
 • पाटण
 • बीडसांगवी
 • भातोडी
 • पिप्री आष्टी
 • पिपळगाव दानी
 • बिरंगळवाडी
 • पारगाव जोगेश्वरी
 • पारोडी
 • बाळेवाडी
 • भाळवणी
 • बावी
 • पुडी
 • मंगरुळ
 • येताळवाडी
 • मोरेवाडी
 • मोराळा
 • म्हसोबाचीवाडी
 • मराठवाडी
 • महिंदा
 • महाजनवाडी
 • मांडवा
 • राघापुर
 • मातकुळी
 • मातावळी
 • राळेसंागवी
 • रुईनालकोल
 • रुटी
 • मुर्शदपुर
 • लोणी
 • लमानतंाडा (वाघळुज )
 • लिंबोडी
 • लाटेवाडी
 • वंजारवाडी
 • वटणवाडी
 • शेकापूर
 • शेडाळा
 • वनवेवाडी (मोराळा )
 • वनवेवाडी (मातावळी)
 • हनुमंतगांव
 • शेरी (खुर्द )
 • शेरीबुद्रुक
 • वेलतुरी
 • हाकेवाडी
 • वाकी
 • हिगणी
 • वाघळुज
 • हाजीपुर
 • हातोला
 • हातोळण
 • शिदेवाडी
 • शिरापुर
 • शिराळ
 • हिवरा
 • वाहीरा
 • वाळुंज

लिधंसा[सम्पादन]