Jump to content

जालना जिल्ला

विकिपिडिया नं

जालना जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५१४ जिल्ला जालना ९५८ १५८१६१७ ८१७२७९ ७६४३३८
२७ ५१४ ४१२५ तालुका भोकरदन १५७ २८६८८७ १४८७२२ १३८१६५
२७ ५१४ ४१२६ तालुका जाफराबाद १०० १६३१२० ८४४५० ७८६७०
२७ ५१४ ४१२७ तालुका जालना १४७ २३३४४१ १२१०६९ ११२३७२
२७ ५१४ ४१२८ तालुका बदनापूर ९१ १५३७७२ ७९५०० ७४२७२
२७ ५१४ ४१२९ तालुका अम्बड १३७ २२४१५६ ११५४३४ १०८७२२
२७ ५१४ ४१३० तालुका घनसावंगी ११७ २१११०८ १०८७०५ १०२४०३
२७ ५१४ ४१३१ तालुका परतूर ९५ १४१७०६ ७२७६५ ६८९४१
२७ ५१४ ४१३२ तालुका मंथा ११४ १६७४२७ ८६६३४ ८०७९३

स्वयादिसँ[सम्पादन]