Jump to content

औरंगाबाद जिल्ला, महाराष्ट्र

विकिपिडिया नं

विभाजन[सम्पादन]

औरंगाबाद जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

औरंगाबाद उपविभाग[सम्पादन]

सिल्लोड उपविभाग[सम्पादन]

वैजापूर उपविभाग[सम्पादन]

पैठण उपविभाग[सम्पादन]

कन्नड उपविभाग[सम्पादन]


भूगोल[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया खुसि थ्व कथं दु-

जिल्ला खुसि
औरंगाबाद जिल्ला कौम खुसि, खेलना खुसि, गोदावरी खुसि, चंदन नाला, तापी खुसि, नागद खुसि, पूर्णा खुसि, बुधना खुसि, शिवना खुसि

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५१५ जिल्ला औरंगाबाद १३१४ २०८१११२ १०८१८२५ ९९९२८७
२७ ५१५ ४१३३ तालुका कन्नड २०९ ३००२६० १५६४९६ १४३७६४
२७ ५१५ ४१३४ तालुका सोयेगांव ७८ ११३०८७ ५८८९६ ५४१९१
२७ ५१५ ४१३५ तालुका सिल्लोड १२७ ३०१७३३ १५६९४९ १४४७८४
२७ ५१५ ४१३६ तालुका फुलंब्री ९२ १६१०१२ ८३५९१ ७७४२१
२७ ५१५ ४१३७ तालुका औरंगाबाद १७३ २८१२६८ १४७९१९ १३३३४९
२७ ५१५ ४१३८ तालुका खुलदाबाद ७४ १०२५७९ ५३११३ ४९४६६
२७ ५१५ ४१३९ तालुका वैजापूर १६५ २७००७५ १३९५८३ १३०४९२
२७ ५१५ ४१४० तालुका गंगापूर २१२ २५६१६८ १३२९१४ १२३२५४
२७ ५१५ ४१४१ तालुका पैठन १८४ २९४९३० १५२३६४ १४२५६६

स्वयादिसँ[सम्पादन]