Jump to content

वाशिम जिल्ला

विकिपिडिया नं

वाशिम जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जनसंख्या

[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५०२ जिल्ला वाशिम ६९८ ९८५७४७ ५११७२७ ४७४०२०
२७ ५०२ ३९९५ तालुका मालेगांव ११६ १८९०५१ ९८०३५ ९१०१६
२७ ५०२ ३९९६ तालुका मंगरूलपिर ११९ १४४२२५ ७४९१९ ६९३०६
२७ ५०२ ३९९७ तालुका कारंजा १३३ १४५९१७ ७५०६० ७०८५७
२७ ५०२ ३९९८ तालुका मनोरा ११३ १५६३४४ ८०९३१ ७५४१३
२७ ५०२ ३९९९ तालुका वाशिम १२१ १७६८०१ ९२४९६ ८४३०५
२७ ५०२ ४००० तालुका रिसोड ९६ १७३४०९ ९०२८६ ८३१२३

स्वयादिसँ

[सम्पादन]