पालघर तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
अंबाडी
अक्करपट्टी
अल्याळी
आंबेदे
आंभाण
आंबातपाडा
आकेगव्हाण
आकोली
आगरवाडी
आलेवाडी
आवंढाणी
उंंबरपाडा तर्फे मनोर
उंबरपाडा नंदाडे
उच्छेळी
उचावली
उसरणी
उनभाट
उमरोळी
एडवण
ऐंबुर ऐरंबी
कोंढाण
कोकणेर
कोसबाड
कोरे
कोलवडे
कोळगाव
केळवे रोड
केळवा
कपासे
कर्दळ
करळगाव
करवाळे
कमारे
कल्लाळंे
कांद्रेभुरे
कांदरवन
कांबळगाव
काटकर (बोईसर)
काटाळे
किराट
कुंभवली
कुकडे
कुडण
कुडे
कुरगांव
खटाळी
खडकोना
खडकोली
खैरे
खैरा (बोईसर)
खरशेत
खानिवडे
खारेकुरण
खार्डी
खारमेंद्री
खामलोली
खारवडश्री
खुटल
खुताड
गोवाडे
गांजे
गारगाव
गिरनोळी
गिराळे
गुंदले
गुंदवली
गुंदावे
घाटीम
घिवली
चटाळे
चरीखूर्द
चहाडे
चिंचारे
चिल्हार
जलसार
जलसारंग
जानसई
जायशेत
झांझरोळी
टेंभोेडे
टोकराळे
टेण
टेभिखोडावे
टाकवहाळ
डोंगरे
सोनावे
सोमटा
सफाळे
सरतोडी
सरावली (सफाळे)
सरावली (बोईसर)
साखरे
सागावे
सातिवली
साये
सालगाव
सालवड
सावरखंंड
सावरे
सावराई (तारापुर)
ढेकाळे
धनसार
देवखोप
नंडोरे
नगावे
नगावे तर्फे मनोर
नगावेपाडा
नेटाळी
नेवाळे
नेवाळे (नविन)
नवघर
नवली
नवी देलवाडी
नांदगाव तर्फे तारापुर
नांदगाव तर्फे मनोर
नागझरी
नानीवली
नावझे
निहे
दहिसर तर्फे तारापूर
दहिसर तर्फे मनोर
दहिवाले
दांडी
दांडी (बोईसर)
दांडाखाडी
तांदूळवाडी
तिघरे
दातिवरे
दापोली
दामखिंड
तामसई
दारशेत
तारापुर
धुकटण
दुर्वेस
पंचाळी
बंदर
बंदाठे
पडघे
बोईसर
बोईसर (नविन)
पोचाडे
बोट
बेटेगाव
पेणंद
पोफरण
बोरशेती
पथराळी
पोळे
परनाळी
बहाडोली
बांधण
पास्थळ
भादवे
पारगांव
पामटेंभी
बिरवाडी
पालघर
बऱ्हाणपुर
मेंढवण
रोठे
मनोर
मोरेकुरण
मथाणे
मधूकरनगर
महागाव
मांजुर्ली
मांडे
माकणे
माकुणसार
मिठागर
मासवण
मान
राणिशिगांव
मायखोप
रामबाग
रावते
माहिम
मुंडवाळी
मुरबे
लोवरे
लालठाणे
लालोंडे
वसरे
वसरोली
वेंगणी
वेढी
वैती
शेलवाली
वेळगाव
वेहलोली
वेवूर
वरई
वरखूंटी
वांदिवली
वाकडी
विकासवाडी
शिगाव
वाडा
वाढिव
शिरगाव
वारांगडे
विराथन खुर्द
विराथन बुद्रुक
शिलटे
हालोली
विळंगी
वावे
वाळवे