विदिशा जिल्ला

विकिपिडिया नं
विदिशा जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

विदिशा जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

तहसील[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४४३ जिल्ला विदिशा १५३६ १११९२५७ ५९१९६२ ५२७२९५
२३ ४४३ ३५७० तहसील लटेरी १८३ १२४७९३ ६६१७७ ५८६१६
२३ ४४३ ३५७१ तहसील सिरोंज २७५ १८२१२० ९६९६३ ८५१५७
२३ ४४३ ३५७२ तहसील कुरवाई २०६ १४३४२२ ७५७०७ ६७७१५
२३ ४४३ ३५७३ तहसील बासौदा १७६ १३०५६२ ६९१२९ ६१४३३
२३ ४४३ ३५७४ तहसील त्योंदा ९९ ६९१३६ ३६५८० ३२५५६
२३ ४४३ ३५७५ तहसील नटेरन ८२ ८२७१८ ४३५७९ ३९१३९
२३ ४४३ ३५७६ तहसील शमशाबाद ९६ ९७१६९ ५१३९७ ४५७७२
२३ ४४३ ३५७७ तहसील ग्यारसपुर ११७ ६९१०७ ३६४९५ ३२६१२
२३ ४४३ ३५७८ तहसील गुलाबगंज ७५ ५४१६४ २८३९४ २५७७०
२३ ४४३ ३५७९ तहसील विदिशा २२७ १६६०६६ ८७५४१ ७८५२५

स्वयादिसँ[सम्पादन]