बेङ्गलूरु पूर्व तालुका

विकिपिडिया नं

होबळि[सम्पादन]

कॆ.आर्.पुर1 कॆ.आर्.पुर2 कॆ.आर्.पुर3 बिदरहळ्ळि1
बिदरहळ्ळि2 वर्तूरु1 वर्तूरु2

कॆ.आर्.पुर1[सम्पादन]

कृष्णराजपुर कौदेनहळ्ळि देवसंद्र बि.नारायणपुर
बिन्नमंगल.म.का बाणसवाडि बसवनपुर बॆन्निगानहळ्ळि
बैयप्पनहळ्ळि बैयप्पनहळ्ळि.म.का विजनापुर महदेवपुर
शीगेहळ्ळि चेळकॆरॆ सण्णतम्मनहळ्ळि

कॆ.आर्.पुर2[सम्पादन]

अमानि बैरतिखानॆ क्यालसनहळ्ळि कल्कॆरॆ कॆ.नारायणपुर
कॆ.चॆन्नसंद्र कॊत्तनूरु गॆद्दलहळ्ळि राचेनहळ्ळि
दासरहळ्ळि थणिसंद्र नगरेश्वर नागेनहळ्ळि हॊरमावु
हॊरमावुअगर

कॆ.आर्.पुर3[सम्पादन]

आर्.नारायणपुर कुंदलहळ्ळि कॊडिगेहळ्ळि चिन्नप्पनहळ्ळि
नागॊंडनहळ्ळि नल्लूरहळ्ळि पट्टंदूरु अग्रहार वैट् फील्ड्
हगदूरु हूडि सादरमंगल सॊण्णेनहळ्ळि

बिदरहळ्ळि1[सम्पादन]

कन्नमंगल कुंबेन अग्रहार काटंनल्लूरु काडुगोडि
कॊडिगेहळ्ळि कोनदासपुर खाजिसॊण्णेनहळ्ळि गॊरविगॆरॆ
चिक्कबनहळ्ळि रघुवनहळ्ळि निंबेकायिपुर दॊड्डबनहळ्ळि
दॊम्मसंद्र बंडापुर बिदरॆ अग्रहार बॆंडिगानहळ्ळि
बॆळत्तूरु बॊम्मेनहळ्ळि लगुमेनहळ्ळि चन्नसंद्र
शीगेहळ्ळि हंचरहळ्ळि हुस्कूरु

बिदरहळ्ळि2[सम्पादन]

अणगलपुर आदूरु आवलहळ्ळि कट्टुगॊल्लहळ्ळि
कण्णूरु कुरुडु सॊण्णेनहळ्ळि काडअग्रहार काडुसॊण्णप्पनहळ्ळि
कम्मसंद्र कित्तगनूरु गुंडूरु चिक्कगुब्बि
चिक्कसंद्र चीमसंद्र ज्योतिपुर रांपुर
यरप्पनहळ्ळि तिरुमेनहळ्ळि शृंगारिपुर हिरंडहळ्ळि
दॊड्डगुब्बि दॊड्डेनहळ्ळि नाडगौड गॊल्लहळ्ळि बंडॆबॊम्मसंद्र
भट्टरहळ्ळि भैरति बिदरहळ्ळि बिळिशिवालॆ
बैय्यप्पनहळ्ळि वडेरहळ्ळि वनजेनहळ्ळि मंडूरु
वारणासि मारगॊंडनहळ्ळि मिट्टगानहळ्ळि वीरेनहळ्ळि
मेडहळ्ळि हळॆहळ्ळि हूविनणि

वर्तूरु1[सम्पादन]

अमानि बॆळ्ळंदूरुखानॆ कग्गदासनपुर काचमारनहळ्ळि कॆंपापुर
कॊडिहळ्ळि कोनेन अग्रहार खानॆ कंदाय गुंजूरु
रामगॊंडनहळ्ळि यमलूरु तॊबरहळ्ळि तिप्पसंद्र
दॊड्डनॆकुंदि बेलूरु बेलूरु नागसंद्र बैरसंद्र
वर्तूरु चळ्ळघट्ट मुन्नेकॊळालु वालेपुर
मारतहळ्ळि विभूतिपुर सोरहुणसॆ सिद्दापुर

वर्तूरु2[सम्पादन]

अंबलीपुर करियम्मन अग्रहार काडुबीसनहळ्ळि कसवनहळ्ळि
कॊडति कैकॊंड्रहळ्ळि चिक्कन्नल्लि चिक्कनायकनहळ्ळि
चिक्कबॆळ्ळंदूरु जुन्नसंद्र डॊड्डकन्नल्लि देवर बीसनहळ्ळि
पणतूरु भोगनहळ्ळि बळगॆरॆ बॆळ्ळंदूरु
मुळ्ळूरु हरळूरु हाडॊसिद्दापुर हालनायकनहळ्ळि
सूलिकुंटॆ

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]