बेङ्गलूरु दक्षिण तालुका

विकिपिडिया नं

होबळि[सम्पादन]

उत्तरहळ्ळि -1 उत्तरहळ्ळि -2 उत्तरहळ्ळि -3 उत्तरहळ्ळि -4
उत्तरहळ्ळि -5 कॆंगेरि - 1 कॆंगेरि - 2 कॆंगेरि - 3
कॆंगेरि - 4 तावरॆकॆरॆ - 1 तावरॆकॆरॆ - 2 तावरॆकॆरॆ - 3
बेगूरु - 1 बेगूरु - 2 बेगूरु - 3

उत्तरहळ्ळि -1[सम्पादन]

आंजनापुर आलहळ्ळि करीसंद्र कॆंबत्तहळ्ळि
कॊत्तनूरु कोणनकुंटॆ गॊट्टिगॆरॆ गोविनागोविनायकनहळ्ळि
गॊल्लहळ्ळि जरगनहळ्ळि राघवनपाळ्य यलचेनहळ्ळि
दॊड्डकल्लसंद्र पुट्टेनहळ्ळि पिल्लगानहळ्ळि चुंचघट्ट
मारेनहळ्ळि सारक्कि सारक्किकॆरॆ

उत्तरहळ्ळि -2[सम्पादन]

उत्तरि उत्तरहळ्ळि मनवर्तॆकावल् ऒ.बि.चूडहळ्ळि कग्गलीपुर
गुळिकमलॆ रघुवनहळ्ळि तरळु तलघट्टपुर
तिप्पसंद्र वाजरहळ्ळि मल्लसंद्र हॊसहळ्ळि

उत्तरहळ्ळि -3[सम्पादन]

आलकबळलु कॆ.चूडहळ्ळि रावुगूड्लु तट्टगुप्पॆ
नागनाय्कनहळ्ळि नॆट्टिगॆरॆ नॆलगुळि वड्डरपाळ्य
सुंकदकट्टॆ सोमनहळ्ळि

उत्तरहळ्ळि -4[सम्पादन]

अरेहळ्ळि अवलहळ्ळि इट्टमडु उत्तरहळ्ळि
कत्तरिगुप्पॆ कदिरेनहळ्ळि गुब्बिलाळ चिक्ककल्लसंद्र
तुरहळ्ळि बिकाशिपुर बैरसंद्र Junk
वड्डरपाळ्य चन्नसंद्र वसंतपुर हॊसकॆरॆहळ्ळि
सुब्रमण्यपुर

उत्तरहळ्ळि -5[सम्पादन]

कॆंगेरि - 1

कॆ.कृष्णसागर कॆंगेरि कॆंचनपुर कॊम्मघट्ट
रामसंद्र नागदेवनहळ्ळि बि.आर्.सागर वळगेरहळ्ळि
चूडेनपुर सूलिकॆरॆ सॊण्णेनहळ्ळि

कॆंगेरि - 2[सम्पादन]

ऎं.कृष्णसागर कंबीपुर कणिमिणिकॆ कुंबळगोडु
कृष्णराजपुर गोणिपुर चिन्नकुर्चि रामोहळ्ळि
तिप्पूरु भीमनकुप्पॆ चळ्ळघट्ट मारगॊंडनहळ्ळि
माळिगॊंडनहळ्ळि वसंतनहळ्ळि शीगेहळ्ळि हंपापुर

कॆंगेरि - 3[सम्पादन]

कुंबळगॊडु गॊल्लहळ्ळि अगर कॆ.गॊल्लहळ्ळि कॆरॆ इट्नहळ्ळि
गंगसंद्र गुडिमावु राचनमडु तगचगुप्पॆ
दॊड्डबॆलॆ देवगॆरॆ बि.ऎं.कावलॆ लिंगदीरनहळ्ळि
वराहसंद्र वॆंकटापुर हम्मिगॆपुर सोंपुर

कॆंगेरि - 4[सम्पादन]

कॆंचेनहळ्ळि गाणकल्लु दीवटिगॆरामनहळ्ळि नायंडहळ्ळि
पंतरपाळ्य पट्टणगॆरॆ मैलसंद्र हलगॆवडेरहळ्ळि

तावरॆकॆरॆ - 1[सम्पादन]

अज्जनहळ्ळि कुरुबरपाळ्य कॆंपगॊंडनहळ्ळि गंगप्पनहळ्ळि
चिक्कनहळ्ळि तवकदहळ्ळि तिप्पगॊंडनहळ्ळि दॊड्डेरि
वाडहळ्ळि मादापट्टण चोळनायकनहळ्ळि हुलुवेनहळ्ळि

तावरॆकॆरॆ - 2[सम्पादन]

कुरुबरहळ्ळि गंगेनहळ्ळि गाणकल्लु जोगेरहळ्ळि
यलचगुप्पॆ यलचगुप्पॆ रांपुर डि.नारायणपुर तावरॆकॆरॆ
देवमाचोहळ्ळि नागनहळ्ळि पॆद्दनपाळ्य बैचगुप्पॆ
वर्तूरु वर्तूरु नरसिपुर चन्नेनहळ्ळि मारेनहळ्ळि
हॊन्नगनहट्टि

तावरॆकॆरॆ - 3[सम्पादन]

करिगिरिपुर केतॊहळ्ळि केतॊहळ्ळि नरसिपुर को.गुरुरायनपुर
कॊलूरु कॊलूरु नंजुंडपुर केतॊहळ्ळि रांपुर गणपतिहळ्ळि
चिक्कलूरु रांपुर चिक्कलूरु वॆंकटापुर चिक्कल्लूरु शेषगिरिपुर
दॊड्डमारनहळ्ळि दॊणीनहळ्ळि पुरदपाळ्य पुणगमारनहळ्ळि
ब्यालाळु चुंचनकुप्पॆ मुद्दय्यनपाळ्य सूलिवार
सूलिवार रांपुर

बेगूरु - 1[सम्पादन]

श्रीनिवागिलु श्रीनिवागिलुकॆरॆ अगर आडुगोडि
इब्बलूरु ईजिपुर कोरमंगल जक्कसंद्र
रूपेन अग्रहार तावरॆकॆरॆ लक्कसंद्र वंकोजिराव् खानॆ
मडिवाळ

बेगूरु - 2[सम्पादन]

ऎळ्ळुकुंटॆ कॊडिचिक्कनहळ्ळि कोनप्पन अग्रहार चिक्कतॊगूरु
दॊड्डतॊगूरु दॊड्डनागमंगल नागनाथपुर परप्पन अग्रहार
बसापुर बॆट्टदासनपुर बॆरटेन अग्रहार बॊम्मनहळ्ळि
विट्टसंद्र हरळुकुंटॆ हॊंगसंद्र सिंगसंद्र

बेगूरु - 3[सम्पादन]

अरकॆरॆ ऎळेनहळ्ळि काळेन अग्रहार कम्मनहळ्ळि
देवरचिक्कनहळ्ळि न्यानप्पनहळ्ळि न्यॆनप्पनशॆट्टि बिळेकहळ्ळि
बसवनपुर बेगूरु चंद्रशेखरपुर मैलसंद्र
हुळिमावु होम्मदेवनहळ्ळि सारक्कि अग्रहार

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]