बेङ्गलूरु उत्तर तालुका

विकिपिडिया नं

होबळि[सम्पादन]

कसबा1 कसबा2 यशवंतपुर1 यशवंतपुर2
दासनपुर1 दासनपुर2 दासनपुर3

कसबा1[सम्पादन]

काजरकनहळ्ळि काडुगॊंडनहळ्ळि देवर जीवनहळ्ळि नागवार
ब्याटॆगुट्टॆपाळ्य लिंगराजपुर हॆन्नूरु

कसबा2[सम्पादन]

कावल् बैरसंद्र गुड्डद हळ्ळि गॆद्दल हळ्ळि शांपुर
नागशॆट्टि हळ्ळि पूर्णापुर भूप संद्र लॊट्टॆ गॊल्लहळ्ळि
विश्वनाथ नागेनहळ्ळि चोळनाय्कन हळ्ळि हॆब्बाळ हॆब्बाळ अमानि कॆरॆ

यशवंतपुर1[सम्पादन]

अब्बगॆरॆ कम्मगॊंडनहळ्ळि कॆरॆगुळ्ळदहळ्ळि गाणिगर हळ्ळि
चिक्क बाणावर चिक्कसंद्र जालहळ्ळि तण्णीरनहळ्ळि
तिरुमलापुर शॆट्टिहळ्ळि दॊड्डबिदरकल्लु नागसंद्र
पीण्य बागलगुंटॆ लक्ष्मीपुर लग्गॆरॆ
मल्लसंद्र म्याकल चॆन्नहळ्ळि म्यादरहळ्ळि सोमशॆट्टिहळ्ळि
सीडेदहळ्ळि

यशवंतपुर2[सम्पादन]

श्रीगंधकावल् अंद्रहळ्ळि करिवाबनहळ्ळि कन्नल्लि
कॊडिगेहळ्ळि गिड्डदकॊनेनहळ्ळि दासरहळ्ळि नागरबावि
नॆलगदरनहळ्ळि लिंगधीरनहळ्ळि मंगनहळ्ळि मल्लत्तहळ्ळि
माळगाळु शीगेहळ्ळि चॊक्कसंद्र हुल्लाळु
हॆग्गनहळ्ळि हेरोहळ्ळि हॊसळ्ळि गॊल्लरपाळ्य सज्जेपाळ्य
साणॆगुरुवनहळ्ळि

दासनपुर1[सम्पादन]

अग्रहारपाळ्य अडकमारनहळ्ळि आलूरु कुक्कॆनहळ्ळि
कुदुरॆगॆरॆ कॊडिपाळ्य गॊपालपुर गोविंदपुर
रामपाळ्य तम्मेनहळ्ळि तॊटगॆरॆ तॊरॆनागसंद्र
श्यामभट्टरपाळ्य शेषगिरिराव् पाळ्य दासनपुर नगरूरु
नरसीपुर नारायणप्पनपाळ्य पिळ्ळहळ्ळि बॆत्तनगॆरॆ
बॊम्मशॆट्टिहळ्ळि वडेरहळ्ळि मरियनपाळ्य मत्तहळ्ळि
मुनियनपाळ्य माकळि हारॊक्यतन हळ्ळि हुच्चनपाळ्य
हुस्कूरु हॆग्गडदेवनपुर हॊन्नसंद्र हॊसहळ्ळिपाळ्य
सैदामिपाळ्य

दासनपुर2[सम्पादन]

श्रीकंठपुर कडबगॆरॆ कदरनहळ्ळि काचॊहळ्ळि
कम्मसंद्र गिड्डेनहळ्ळि गविपाळ्य गॊगंडनहळ्ळि
चिक्कबिदरकल्लु तॊटदगुड्डदहळ्ळि दॊंबरहळ्ळि बय्यंडहळ्ळि
बॆट्टहळ्ळि बैलुकॊनेनहळ्ळि K.G.श्रीकंठपुर K.G.लक्केनहळ्ळि
लक्ष्मीपुर वड्डरहळ्ळि मादनाय्कनहळ्ळि मादवार
माचोहळ्ळि हनुमंतसागर सिद्दनहॊसहळ्ळि

दासनपुर3[सम्पादन]

अवरेहळ्ळि कॆंगनहळ्ळि कित्तनहळ्ळि गट्टिसिद्दनहळ्ळि
गूल्लरपाळ्य गौडहळ्ळि गॆज्जगदहळ्ळि रावुतनहळ्ळि
नागसंद्र बैरेगौडनहळ्ळि लक्केनहळ्ळि वंकटापुर
मल्लसंद्र शिवनपुर हुण्णिगॆरॆ हुल्लेगौडनहळ्ळि
सॊंडेकॊप्प

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]