आनेकल् तालुका

विकिपिडिया नं

होबळि[सम्पादन]

अत्तिबॆलॆ1 अत्तिबॆलॆ2 कसबा जिगणि.
सर्जापुर1 सर्जापुर2

अत्तिबॆलॆ1[सम्पादन]

अरॆनूरु. अरे हळ्ळि. अत्तिबॆलॆ. आदिगॊंडन हळ्ळि.
इंड्लबॆलॆ. ऎं. मेड हळ्ळि. कंबळीपुर. कॊड्लिपुर.
गुड्ड हट्टि. चिक्कन हळ्ळि. जिगळ. दासन पुर.
बक्तिपुर. बिदरगुप्पॆ. बळ्ळूरु. मंचन हळ्ळि.
मुत्संद्र. मारनायकनहळ्ळि. मायसंद्र. हळेहळ्ळि.

अत्तिबॆलॆ2[सम्पादन]

अंदापुर. इग्गलूरु. इच्चंगूरु. कृष्ण सागर.
कम्म संद्र. कित्तगान हळ्ळि. गिड्डेन हळ्ळि. गॊल्ल हळ्ळि.
रामसागर. यडवनहळ्ळि. तिरुमगॊंडहळ्ळि. हीललिगॆ.
नॆरळूरु. बनहळ्ळि. बळॆगारनहळ्ळि. बॆंडिगान हळ्ळि.
बॊम्म संद्र. लक्ष्मीसागर. चंदापुर. वीर संद्र.
हॆब्बगोडि.

कसबा[सम्पादन]

अगसतिम्मनहळ्ळि. अरवंटिगॆपुर. अवडदेनहळ्ळि. अमानिदोड्डकॆरॆ
आदूरु. आनेकल् ग्रामांतर. इंड्लवाडि. इंड्लवाडिपुर
ऎ. मेडिहळ्ळि. कर्पूरु. कुंबारनहळ्ळि. कुरुबर हट्टि.
काळनायकनहळ्ळि. कावलहॊसहळ्ळि. कम्मसंद्र अग्रहार कॆंपवडेरहळ्ळि.
कोनमडिवाळ. गुड्डनहळ्ळि. गौरेनहळ्ळि. गॆरटिगनबॆलॆ.
चिक्कण्णन हट्टि. चिक्कनहळ्ळि चिक्कहागडॆ. चिक्कहॊसहळ्ळि
राचमानहळ्ळि. तट्नहळ्ळि. तम्मनायकन हळ्ळि तॆलुगरहळ्ळि.
तिम्मसंद्र. दॊड्ड हागडॆ. प. गॊल्लहळ्ळि. बग्गनदॊड्डि
बिदरकाडहळ्ळि. बिदरगॆरॆ. ब्यागडदेनहळ्ळि. बॆस्तमानहळ्ळि.
लिंगापुर. वणकनहळ्ळि. चन्नेनअग्र हार. मरसूरु
मरसूरु अग्रहार मडिवाळ. चूडेनहळ्ळि. मुत्तगट्टि.
मॆणसिगनहळ्ळि. हंपलघट्ट हाल्डेनहळ्ळि. हसिरुवाणि.
हॊन्नकळसापुर. सुरजक्कनहळ्ळि. सुणवार. सब्‌मंगल
समंदूरु. सॊण्णिनायकनपुर. सॊप्पहळ्ळि. सोलूरु.
सिंगसंद्र. सिडिहॊसकोटॆ.

जिगणि[सम्पादन]

कल्कॆरॆ अमानिभुजंगदासनकॆ अमानिबिदरकॆरॆ. ऎस्. बिंगीपुर.
कन्ननायकनअग्रहार काडुजक्कन हळ्ळि. क्याल्सन हळ्ळि. काचनायकन हळ्ळि.
कल्लुबाळु. कॊप्प. कोनसंद्र. गिड्डेन हळ्ळि.
गॊल्लहळ्ळि. जॆ. बिंगीपुर. जिगणि. रागि हळ्ळि.
राजापुर. रामकृष्णापुर. रामसंद्र. य. अमानिकॆरॆ.
यारंड हळ्ळि. तिरुपाळ्य. द्यावसंद्र. नंजापुर.
हिन्नक्कि. नल्लसंद्र नॊसॆनूरु बंडेनल्ल संद्र.
भूतानहळ्ळि. बन्नेरुघट्ट. बुक्कसागर. बिल्वारद हळ्ळि.
बेगिहळ्ळि. बॊम्मंड हळ्ळि. बैरप्पन हळ्ळि. लक्ष्मीपुर.
वडेर हळ्ळि. वडेरमंचन हळ्ळि. मंटप. वाब संद्र.
महंतलिंगापुर. मारगॊंडन हळ्ळि. शीतनायकनहळ्ळि. शिवन हळ्ळि.
हरप्पनहळ्ळि. हळेसंपिगॆ हळ्ळि. हारगद्दॆ. हुल्लुकसवन हळ्ळि.
हुल्ल हळ्ळि. हुलिमंगल. हॆन्नागर. हॊस हळ्ळि.
सकलवार. सॊ.गॊल्लहळ्ळि.

सर्जापुर1[सम्पादन]

इट्टंगूरु कत्रिगुप्पॆ कूगूरु कूतगानहळ्ळि
गुडिगट्टनहळ्ळि गोणिघट्टपुर चिक्कदासरहळ्ळि चिक्कनहळ्ळि-कामनहळ्ळि
चिक्कनॆक्कुंदि चिक्कवडेरपुर जंतगॊंडनहळ्ळि रामनाय्कनहळ्ळि
तिंड्लु तिगळचौडदेनहळ्ळि दॊड्डतिम्मसंद्र देशपांडॆगट्टहळ्ळि
दॊम्मसंद्र नागेन अग्रहार नॆक्कुंदिदॊम्मसंद्र नॆरिगा
पंडितनअग्रहार बनहळ्ळि वळगॆरॆ कल्लहळ्ळि मट्टनहळ्ळि
मुगळूरु महल् चौडदेनहळ्ळि मादप्पनहळ्ळि शीगनाय्कनहळ्ळि
हलसहळ्ळि तिप्पसंद्र हॆग्गॊंडहळ्ळि सर्जापुर

सर्जापुर2[सम्पादन]

श्रीरामपुर अडिगारकल्लहळ्ळि अळिबॊम्मसंद्र अवलहळ्ळि
ऎस्.मेडहळ्ळि कग्गलीपुर कूटगानहळ्ळि काडअग्रहार
कूड्लु कॊम्मसंद्र गट्टमारनहळ्ळि गट्टहळ्ळि
गूळिमंगल गोपसंद्र चिंतलमडिवाळ चिक्कतिम्मसंद्र
चिक्कदुन्नसंद्र चिक्कनागमंगल रायसंद्र यमरॆ
नारायणघट्ट बि.हॊसहळ्ळि बिक्कनहळ्ळि बालहळ्ळि
बूरगुंटॆ बिल्लापुर बिल्‌चिक्कनहळ्ळि चंबेनहळ्ळि
चूडसंद्र मुत्तानल्लूरु मुत्तानल्लूरु अमानिकॆ चॊक्कसंद्र
हंदेनहळ्ळि हारोहळ्ळि हुस्कूरु समनहळ्ळि
सॊळ्ळेपुर सोंपुर सिंगेनअग्रहार

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]