अफजलपूर तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

अतनूर होबळि[सम्पादन]

अतनूर दण्णूर सिधनूर बादनळ्ळि
अंकलगा भोगनळ्ळि मदरा (बि) दिक्संगा (बि)
वड्डळ्ळि देवल घाणगापूर इंगळगि (बि) अवराद
चौडापूर जिणमगेरा बंदरवाड गुडूर
कोगनूर कारभोसगा नीलूर गौडगांव
भैरामडगि गॊब्बूर (बि) गॊब्बूर (कॆ) हावनूर
बिदनूर अवरळ्ळि हसरगुंडगि कॆक्करसावळगि
टाकळि उम्मरगा तॆगॆळ्ळि सिरसगि
सागनूर किरसावळगि चिनमळ्ळि हूविनहळ्ळि
मदरा (कॆ)

अफजलपूर होबळि[सम्पादन]

बडदाळ अर्जुणगि रेवूर (बि) हावळगा
आनूर बिलवाड (बि) तॆल्लूर भामणि
हळियाळ कुलालि मल्लाबाद घत्तरगा
घोळनूर अफजलपूर गुड्डेवाडि कॆरकनळ्ळि
बळूर्गि गौर (कॆ) शिवपूर चिंचोळि
बन्नटि इंगळगि (कॆ) कोळनूर हिंचगेरा
केशापूर बटगेरा मातोळि रेवूर (कॆ)
कल्लूर गौर (बि) बिल्वाड (कॆ)

करजगि होबळि[सम्पादन]

करजगि मण्णूर माशाळ उडचाण
हिरियाळ शिवूर कुडिगनूर जेवरगि (बि)
जेवरगि (कॆ) नंदरगा दिक्संगा (कॆ) तॆल्लोणि
भंकलगा शिरवाळ अळ्ळगि (बि) अळ्ळगि (कॆ)
भोसगा दुद्दणगि मंगळूर बळुंडगि
डिग्गि सॊन्न

स्वयादिसँ[सम्पादन]