सिंदगि तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
सिंदगि तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State कर्नाटक
जिल्ला विजापुर जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


सिंदगि तालुका भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया बेलगावि विभागया विजापुर जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-

  • सिंदगि
  • आलमेल
  • देवर हिप्परगि

सिंदगि[सम्पादन]

सिंदगि बोरगि ब्याकोड बनहट्टि पि ऎ
पुरदाळ यंकंचि मुरडि खैनूर
चांदकवटॆ हिक्कनगुत्ति सोमपुर बूदिहाळ पि ऎच्
ओतिहाळ बंदाळ हच्याळ गुब्बेवाड
बस्तिहाळ हडगिनाळ कण्णगुड्डिहाळ हॊन्नळ्ळि
ब्रह्मदेवनमडु करवीनाळ खानापूर चट्टरकि
आनॆमडु यरगल् बि कॆ यरगल् कॆ डि बंकलगि
ब्यालिहाळ गुत्तरगि सुंगठाण नंदगेरि
नागावि कॆ डि गॊरवगुंडग रामपूर पि ऎ गणिहार
कलहळ्ळि बॆनकोटगि बबलेश्वर हंदिगनूर
गोलगेरि चिक्क अल्लापूर सासाबाळ ढवळार
डंबळ माडबाळ मन्नापूर अंतरगंगि
कन्नॊळ्ळि चिक्क सिंदगि सुरगीहळ्ळि नागावि बि.कॆ.
कॊकटनूर शाखापूर

आलमेल[सम्पादन]

आलमेल देवणगांव कडलेवाड पि ऎ शंबेवाड
विभूतिहळ्ळि गुड्डळ्ळि तोंटापूर बॊम्मनळ्ळि
गुंदगि बगलूर कुळेकुमटगि शिरसगि
हवळगि कोरहळ्ळि हूविनहळ्ळि मदरि
उचितनावदगि देवरनावदगि कुमसगि जट्नाळ
आलहळ्ळि मंगळूर कक्कळमेलि बळगानूर
रामनहळ्ळि नागरहळ्ळि मड्नळ्ळि कुरबत्तहळ्ळि
ब्याडगिहाळ तारापूर कडणि तावरखेड
मलगाण सोमज्याळ गबसावळगि आहेरि
कॆरूर बंटनूर बिसनाळ मोरटगि
आसंगिहाळ हंचिनाळ

देवर हिप्परगि[सम्पादन]

देवर हिप्परगि पडगानूर देवूर कोरवार
वर्कानळ्ळि बिंजलभावि अंबळनूर जालवाद
बूदिहाळ डोणि मण्णूर कॊंडगोळि हंचलि
नागराळ डोणि बि बि इंगळगि आलगूर कदरापूर
कलकेरि रामपूर पि टि हुणस्याळ तिळगूळ
चिक्करूगि हिट्नळ्ळि गंगनळ्ळि कडलेवाड पि सि ऎच्
मुळसावळगि निवाळखेड कॆरूटगि कुदरगॊंड
अस्कि आलापूर हरनाळ इंगळगि
बूदिहाळ पि टि चट्नळ्ळि हाळगुंडकनाळ असंतापूर
तुरकनगेरि बॆकिनाळ वनकीहाळ बनहट्टि पि टि
कॆसरट्टि जलपुर नीरलगि यलगोड
वंदाल इब्राहिंपूर बम्मनजोगि सलादहळ्ळि

स्वयादिसँ[सम्पादन]