Jump to content

उपनिषद धलः

विकिपिडिया नं

१०८ उपनिषदतेगु थ्व धलः मुक्तिक उपनिषदय् १:३०-३९य् बिया तगु दु।

ईश = शुक्ल यजुर्वेद, मुख्य उपनिषद्
केन =  सामवेद, मुख्य उपनिषद्
कठ = कृष्ण यजुर्वेद, मुख्य उपनिषद्
प्रश्न = अथर्व वेद, मुख्य उपनिषद्
मुण्डक = अथर्व वेद, मुख्य उपनिषद्
माण्डुक्य = अथर्व वेद, मुख्य उपनिषद्
तैत्तिरीय = कृष्ण यजुर्वेद, मुख्य उपनिषद्
ऐतरेय = ऋग् वेद, मुख्य उपनिषद्
छान्दोग्य =  साम वेद, मुख्य उपनिषद्
बृहदारण्यक ( १०) = शुक्ल यजुर्वेद, मुख्य उपनिषद्
ब्रह्म = कृष्ण यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
कैवल्य = कृष्ण यजुर्वेद, शैव उपनिषद्
जाबाल( यजुर्वेद) = शुक्ल यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
श्वेताश्वतर = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
हंस = शुक्ल यजुर्वेद, योग उपनिषद्
आरुणेय = साम वेद, संन्यास उपनिषद्
गर्भ = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
नारायण = कृष्ण यजुर्वेद, वैष्णव उपनिषद्
परमहंस = शुक्ल यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
अमृत-बिन्दु ( २०) = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
अमृत-नाद = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
अथर्व-शिर = अथर्व वेद, शैव उपनिषद्
अथर्व-शिख = अथर्व वेद, शैव उपनिषद् 
मैत्रायणि = साम वेद, सामान्य उपनिषद्
कौषीताकि = ऋग् वेद, सामान्य उपनिषद्
बृहज्जाबाल = अथर्व वेद, शैव उपनिषद् 
नृसिंहतापनी =  अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
कालाग्निरुद्र = कृष्ण यजुर्वेद, शैव उपनिषद्
मैत्रेयि = साम वेद, संन्यास उपनिषद्
सुबाल ( ३०) = शुक्ल यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
क्षुरिक = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
मान्त्रिक = शुक्ल यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
सर्व-सार = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
निरालम्ब = शुक्ल यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
शुक-रहस्य = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
वज्र-सूचि = साम वेद, सामान्य उपनिषद्
तेजो-बिन्दु = कृष्ण यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
नाद-बिन्दु = ऋग् वेद, योग उपनिषद्
ध्यानबिन्दु = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
ब्रह्मविद्या ( ४०) = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
योगतत्त्व = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
आत्मबोध = ऋग् वेद, सामान्य उपनिषद्
परिव्रात् ( नारदपरिव्राजक) = अथर्व वेद, संन्यास उपनिषद्
त्रि-षिखि = शुक्ल यजुर्वेद, योग उपनिषद् 
सीता = अथर्व वेद, शाक्त उपनिषद्
योगचूडामणि = साम वेद, योग उपनिषद्
निर्वाण = ऋग् वेद, संन्यास उपनिषद्
मण्डलब्राह्मण = शुक्ल यजुर्वेद, योग उपनिषद्
दक्षिणामूर्ति = कृष्ण यजुर्वेद, शैव उपनिषद्
शरभ ( ५०) = अथर्व वेद, शैव उपनिषद् 
स्कन्द ( त्रिपाड्विभूटि) = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद् 
महानारायण = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
अद्वयतारक = शुक्ल यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
रामरहस्य = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
रामतापणि = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
वासुदेव = साम वेद, वैष्णव उपनिषद्
मुद्गल = ऋग् वेद, सामान्य उपनिषद्
शाण्डिल्य = अथर्व वेद, योग उपनिषद्
पैंगल = शुक्ल यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
भिक्षुक ( ६०) = शुक्ल यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
महत् = साम वेद, सामान्य उपनिषद्
शारीरक = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
योगशिखा = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
तुरीयातीत = शुक्ल यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
संन्यास = साम वेद, संन्यास उपनिषद्
परमहंस-परिव्राजक = अथर्व वेद, संन्यास उपनिषद्
अक्षमालिक = ऋग् वेद, शैव उपनिषद्
अव्यक्त = साम वेद, वैष्णव उपनिषद्
एकाक्षर = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
अन्नपूर्ण ( ७०) = अथर्व वेद, शाक्त उपनिषद्
सूर्य = अथर्व वेद, सामान्य उपनिषद्
अक्षि = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
अध्यात्मा = शुक्ल यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद् 
कुण्डिक = साम वेद, संन्यास उपनिषद्
सावित्रि = साम वेद, सामान्य उपनिषद्
आत्मा = अथर्व वेद, सामान्य उपनिषद्
पाशुपत = अथर्व वेद, योग उपनिषद्
परब्रह्म = अथर्व वेद, संन्यास उपनिषद्
अवधूत = कृष्ण यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
त्रिपुरातपनि ( ८०) =  अथर्व वेद, शाक्त उपनिषद्
देवि = अथर्व वेद, शाक्त उपनिषद्
त्रिपुर =  ऋग् वेद, शाक्त उपनिषद्
कठरुद्र = कृष्ण यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
भावन =  अथर्व वेद, शाक्त उपनिषद्
रुद्र-हृदय = कृष्ण यजुर्वेद, शैव उपनिषद्
योग-कुण्डलिनि = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
भस्म =  अथर्व वेद, शैव उपनिषद्
रुद्राक्ष = साम वेद, शैव उपनिषद्
गणपति =  अथर्व वेद, शैव उपनिषद्
दर्शन ( ९०) = साम वेद, योग उपनिषद्
तारसार = शुक्ल यजुर्वेद, वैष्णव उपनिषद्
महावाक्य = अथर्व वेद, योग उपनिषद्
पञ्च-ब्रह्म = कृष्ण यजुर्वेद, शैव उपनिषद्
प्राणाग्नि-होत्र = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
गोपाल-तपणि = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
कृष्ण = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
याज्ञवल्क्य = शुक्ल यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
वराह = कृष्ण यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
शात्यायनि = शुक्ल यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
हयग्रीव ( १००) = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
दत्तात्रेय = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
गारुड = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
कलि-सण्टारण = कृष्ण यजुर्वेद, वैष्णव उपनिषद्
जाबाल( सामवेद) = साम वेद, शैव उपनिषद्
सौभाग्य = ऋग् वेद, शाक्त उपनिषद्
सरस्वती-रहस्य = कृष्ण यजुर्वेद, शाक्त उपनिषद्
बह्वृच = ऋग् वेद, शाक्त उपनिषद्
मुक्तिक ( १०८) = शुक्ल यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद् 

१९ उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद यु खः व इमिगु शान्तिपाठ 'पूर्णमदः' नं न्ह्यथनि|

३२ उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद यु खः व इमिगु शान्तिपाठ 'सहनाववतु' नं न्ह्यथनि|

१६ उपनिषद्‌ सामवेद यु खः व इमिगु शान्तिपाठ 'आप्यायन्तु' नं न्ह्यथनि|

३१ उपनिषद्‌ अथर्ववेद यु खः व इमिगु शान्तिपाठ 'भद्रं कर्णेभिः' नं न्ह्यथनि|

१० उपनिषद्‌ ऋग्वेद यु खः व इमिगु शान्तिपाठ 'वण्मे मनसि' नं न्ह्यथनि|

स्वयादिसँ[सम्पादन]

पिनेया स्वापू[सम्पादन]

हिन्दू धर्म
श्रुति: वेद · उपनिषद · श्रुत
स्मृति: इतिहास (रामायण, महाभारत, श्रीमदभागवत गीता) · पुराण · सुत्र · आगम (तन्त्र, यन्त्र) · वेदान्त
विचा:त: अवतार · आत्मा · ब्राह्मन · कोसस · धर्म · कर्म · मोक्ष · माया · इष्ट-देव · मुर्ति · पूनर्जन्म · हलिम · तत्त्व · त्रिमुर्ति · कतुर्थगुरु
दर्शन: मान्यता · प्राचीन हिन्दू धर्म · साँख्य · न्याय · वैशेषिक · योग · मीमांसा · वेदान्त · तन्त्र · भक्ति
परम्परा: ज्योतिष · आयुर्वेद · आरति · भजन · दर्शन · दिक्षा · मन्त्र · पुजा · सत्संग · स्तोत्र · ईहिपा: · यज्ञ
गुरु: शंकर · रामानुज · माधवाचार्य · रामकृष्ण · शारदा देवी · विवेकानन्द · नारायण गुरु · औरोबिन्दो · रमन महार्षि · शिवानन्द · चिन्‍मयानन्‍द · शुब्रमुनियस्वामी · स्वामीनारायण · प्रभुपद · लोकेनाथ
विभाजन: वैष्णभ · शैव · शक्ति · स्मृति · हिन्दू पूनरुत्थान ज्याझ्व
द्य: द्यतेगु नां · हिन्दू बाखं
युग: सत्य युग · त्रेता युग · द्वापर युग · कलि युग
वर्ण: ब्राह्मन · क्षत्रीय · वैश्य · शुद्र · दलित · वर्णाश्रम धर्म