बुशहिर प्रान्त

विकिपिडिया नं

बुशहिर प्रान्त इरानयागु छगु प्रान्त खः।

ल्या शाहरेस्तान प्रान्त सन् २००६(हिसं १३८५)स जनसंख्या सन् २०११(हिसं १३९०)स जनसंख्या ल्या पलिस्था तिथि (हिजरी संवतय्)
६० बोशेर बोशेर २२५,२९७ २५८,९०६ १३१६
६९ दशतसतान बोशेर २२६,९०५ २२९,८९७ १३३३
१०२ कनगान बोशेर ९५६३४९ १७०,७७४[४] १३५८
१९६ गुना वे बोशेर ८३,४१८ ९०,४९३ १३५८
२२४ दश्ती बोशेर ७४,८९८ ७७,५३० १३५८
२४२ तनगसतान बोशेर ६३,७३५ ७०,२८२ १३५८
२९६ देर बोशेर ४८,६३६ ५२,५२३ १३५९
३०१ जम बोशेर ३८,५७८ ५१,४४६ १३८१
३७७ दीलम बोशेर २९६४५१ ३१,५७० १३७४

स्वयादिसँ[सम्पादन]