छारमहाल व बख़तीआरी प्रान्त

विकिपिडिया नं

छारमहाल व बख़तीआरी प्रान्त इरानयागु छगु प्रान्त खः।

ल्या शाहरेस्तान प्रान्त सन् २००६(हिसं १३८५)स जनसंख्या सन् २०११(हिसं १३९०)स जनसंख्या ल्या पलिस्था तिथि (हिजरी संवतय्)
३६ शेरकरद चेआरमहाल-ओ-बख़तयारी ३६८,४६६ ३४०,३८२ १३२१
८९ लरदगान चेआरमहाल-ओ-बख़तयारी १७७,२७७ १९४,७८३ १३५९
१५२ बरोजन चेआरमहाल-ओ-बख़तयारी ११५,२८६ ११८,६८१ १३३७
१८६ फ़ारसान चेआरमहाल-ओ-बख़तयारी ९०६९८० ९३,९४१ १३५९
२८० कयार चेआरमहाल-ओ-बख़तयारी - ५८,०४७ १३८६
२९२ अरदल चेआरमहाल-ओ-बख़तयारी ७०,३८१ ५३,५१४ १३६९
३६३ कोएरनग चेआरमहाल-ओ-बख़तयारी ३५,५२० ३५,९१५ १३८०