Jump to content

केर्मानशाह प्रान्त

विकिपिडिया नं

केर्मानशाह प्रान्त इरानयागु छगु प्रान्त खः।

ल्या शाहरेस्तान प्रान्त सन् २००६(हिसं १३८५)स जनसंख्या सन् २०११(हिसं १३९०)स जनसंख्या ल्या पलिस्था तिथि (हिजरी संवतय्)
करमानशाए करमानशाए ९६७,१९६ १,०३०,९७८ १३१६
११९ ईस्लामाबाद ग़र्ब करमानशाए १५२,५०० १५१,४३७ १३१६
१९२ सुनकर करमानशाए ९७,०१२ ९१,९३५ १३४१
२०५ हरसीन करमानशाए ९१,३०० ८६,३४२ १३७४
२०८ सर्पिल ज़ेआब करमानशाए ८४,९४५ ८५,६१६ १३५९
२१६ कनगावर करमानशाए ८०६६०८ ८१,०५१ १३५९
२२५ सहने करमानशाए ७६,४१४ ७६,६७८ १३७२
२४१ जो अनिरूद करमानशाए ६२६७९७ ७१,२३५ १३६८
२६५ गीलानग़रब करमानशाए ६२,९४५ ६२,८५८ १३५९
२८४ पावे करमानशाए ५२,७८३ ५६,८३७ १० १३३७
३२० रो अंसर करमानशाए ४५,३२४ ४६,३९५ ११ १३८३
३४८ दालाएओ करमानशाए ४२६५९८ ३९,८३७ १२ १३८४
३५३ सलास बाबा जानी करमानशाए ३८,५८० ३८,४७५ १३ १३८१
३८५ क़सर शीरीन करमानशाए २४,३८३ १९६८२१ १४ १३२४