गोलेस्तान प्रान्त

विकिपिडिया नं

गोलेस्तान प्रान्त इरानयागु छगु प्रान्त खः।

ल्या शाहरेस्तान प्रान्त सन् २००६(हिसं १३८५)स जनसंख्या सन् २०११(हिसं १३९०)स जनसंख्या ल्या पलिस्था तिथि (हिजरी संवतय्)
२८ गरगान गुलिस्ताँ ४०१,३९९ ४६२,४५५ १३१६
३८ गनबद कावूस गुलिस्ताँ २८९,६४७ ३२५,७८९ १३२७
१३३ अली आबाद गुलिस्ताँ १२५,०७९ १३२,७५७ १३५८
१४४ आक क़ला गुलिस्ताँ १०९६९०३ १२४१८५ १३७९
१६२ कल्ला ले गुलिस्ताँ १५३,२६१ ११०,४७३ १३७९
१९३ आज़ाद शेर गुलिस्ताँ ८९,४७७ ९१,७६७ १३८०
२०९ रामयान गुलिस्ताँ ८२,३५२ ८५,३२४ १३८०
२२० मीनू दश्त गुलिस्ताँ १२८,७३९ ७८,६५९ १३६८
२३६ तरकमन गुलिस्ताँ १२३,१८१ ७२,८०३ १३५८
२४३ करदकवी गुलिस्ताँ ६८,८२३ ७०,२२४ १० १३५९
२६४ गमीशान गुलिस्ताँ - ६३,४४७ ११ १३८८
२७३ गालीकश गुलिस्ताँ - ५९,९७५ १२ १३८९
२८५ मरावी तपे गुलिस्ताँ - ५५,८२१ १३ १३८६
३२२ बंदर गज़ गुलिस्ताँ ४६६२२६ ४६,३१५ १४ १३७६