Jump to content

कोहकिलुयेह व बुइयार अहमद प्रान्त

विकिपिडिया नं

कोहकिलुयेह व बुइयार अहमद प्रान्त इरानयागु छगु प्रान्त खः।

ल्या शाहरेस्तान प्रान्त सन् २००६(हिसं १३८५)स जनसंख्या सन् २०११(हिसं १३९०)स जनसंख्या ल्या पलिस्था तिथि (हिजरी संवतय्)
६५ बवीराहमद केगीलवीए-ओ-बवीराहमद २१७,७४१ २४३,७७१ १३४२
११६ केगीलवीए केगीलवीए-ओ-बवीराहमद १९१,८२३ १५३,४५९ १३३७
१५१ गचसारान केगीलवीए-ओ-बवीराहमद १३६,०६४ ११९,२१७ १३५३
३०० दना केगीलवीए-ओ-बवीराहमद ५३,०३४ ५२६०४० १३७९
३६१ बेमई केगीलवीए-ओ-बवीराहमद ३५६६३७ ३७,०४८ १३८३
३७६ चराम केगीलवीए-ओ-बवीराहमद - ३२,१५९ १३८९
३९२ बाशत केगीलवीए-ओ-बवीराहमद - २०,६९९ १३८९