इसफाहान प्रान्त

विकिपिडिया नं

इसफाहान प्रान्त इरानयागु छगु प्रान्त खः।

ल्या थाय्‌या नां प्रान्त सन् २००६(हिसं १३८५)स जनसंख्या सन् २०११(हिसं १३९०)स जनसंख्या ल्या पलिस्था तिथि (हिजरी संवतय्)
असफ़ेआन असफ़ेआन १,९८६,५४२ २,१७४,१७२ १३१६
३९ काशान असफ़ेआन ३०२,६३७ ३२३,३७१ १३१६
४३ खुमैनी शेर असफ़ेआन २८७,२६५ ३११,६२९ १३५९
४५ नजफ़ आबाद असफ़ेआन २८२,४३० ३००,२८८ १३३७
६३ फ्लावर जान असफ़ेआन २३२६६४४ २४७,०१४ १३५९
६४ लनजान असफ़ेआन २२६,७५६ २४६,५१० १३५२
८५ शाएईन शेर-ओ-मीमे असफ़ेआन - १९६,५८४ १३६८
१२२ शेरज़ा असफ़ेआन १४३,९०३ १४९,५५५ १३२१
१२५ मबारके असफ़ेआन १३४,९३८ १४३,४७४ १३६९
१६४ बरख़वार असफ़ेआन २७९,७७८[५] १०८,९३३ १० १३८६
१८२ आर एन-ओ-बीदगल असफ़ेआन ९०,९४२ ९७,४०९ ११ १३७५
२०२ गलपाएगान असफ़ेआन ८४,०८१ ८७,४७९ १२ १३१६
२१९ फरीदन असफ़ेआन ८३,६८९ ७९,७४३ १३ १३२५
२४७ तीरान-ओ-करूँ असफ़ेआन ६४६४६९ ६९,०४७ १४ १३७६
२५९ समीरम असफ़ेआन ७३,०४५ ६५,०४७ १५ १३४२
३३५ नतनज़ असफ़ेआन ४४,५५१ ४२,२३९ १६ १३३७
३४२ इर्द स्तान असफ़ेआन ४४,७०९ ४१,४०५ १७ १३२७
३५५ फरीदूँ शेर असफ़ेआन ३९,३९७ ३८६३३४ १८ १३५८
३५७ नाएयन असफ़ेआन ५५,७५५ ३८,०७७ १९ १३२७
३६७ देआक़ान असफ़ेआन ३५,१८४ ३४,८४४ २० १३८२
३७१ चादगान असफ़ेआन ३४,४७६ ३३६९४२ २१ १३८१
३७५ ख़ू अनुसार असफ़ेआन ३२,५१५ ३२,४२३ २२ १३५८
३९४ ख़ौर-ओ-बयाबानक असफ़ेआन - १७,७९३ २३ १३८८