जाः व यचा म्ह्वःल्याः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

जाः व यचा म्ह्वःल्याः(English: Gender and Sexual Minorities, पर्वते: यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक) धयागु यचिं (Sex), जाः (Gender) व यचा क्वसाः (Sexual Orientation)या आधारय् म्ह्वः ल्याखय् दुपिं मनूतयेतः धाइ। जाः व यचा म्ह्वःल्याः मधाःसे 'कुएर' धाः सां ज्यू।

यचिंया आधारय्[सम्पादन]

 1. त्यामज्यू यचिं

जाःया आधारय्[सम्पादन]

 1. ब्याग्जाः
 2. ब्याग्मिसा
 3. ब्याग्मिजं
 4. ल्वाक्जाः
 5. गुलिजाः
 6. अःजाःमि
 7. अःजाःपुँमि
 8. निजाः
 9. हुस्लुंजाः
 10. जाः त्याछीम्हंम्ह
 11. बापाजाः
 12. निथीजाःपिलाः
 13. थातंत्याजााः
 14. यचिं ह्यूमि

तजिलजिं कःघाःगु जाःम्हसिकात[सम्पादन]

तजिलजिं कःघाःगु जाःम्हसिकात(Cultural gender identities) धाल कि नेवाः तजिलजिया आधारय् दयाच्वङ्गु जाः म्हसिका खः।

 1. बामिसा
 2. मामिजं
 3. मैंबाबु
 4. मिथु
 5. मिखे
 6. मेत्ति
 7. मिस्जं

यचा क्वसाःया आधारय्[सम्पादन]

 1. ज्वःयचा
 2. ज्वःबिज्वःयचा
 3. ब्याग्जाःयचा
 4. गुलियचा
 5. दोखुनुयचा
 6. हुस्लुंयचा
 7. गत्केयचा
 8. ब्वायचा
 9. निथीजाःपिलाःयचा

ब्वनादिसँ[सम्पादन]

आपाः[सम्पादन]


यचिं, जाः व यसु
यचिं
यचाब्व  • बायचिं  • मायचिं  • त्यामज्यू यचिं
जाः
मिजं  • मिसा  • मैंबाबु  • मिखे  • मिथु  • मेत्ति  • मिस्जं  • बामिसा  • मामिसा  • बामिजं  • मामिजं
थातंजाः  • थातंजाः मिजं  • थातंजाः मिसा  • ब्याग्जाः  • ब्याग्मिजं  • ब्याग्मिसा  • ल्वाक्जाः  • गुलिजाः  • अःजाःमि  • अःजाःपुँमि  • निजाःमि  • हुस्लुंजाः  • बापाजाः  • जाः त्याछीम्हांम्ह  • निथीजाःपिलाः  • थातंत्याजााः  • जााः न्ह्यसःमि
यसु
यचा क्वसाः  • बिज्वःयचा  • ज्वःयचा  • ज्वःबिज्वःयचा  • गुलियचा  • हुस्लुंयचा  • दोखुनुयचा  • गत्केयचा  • ब्वायचा  • बाजाःयचा  • माजाःयचा  • ब्याग्जाःयचा  • निथीजाःपिलाःयचा  • यसु न्ह्यसःमि
थिथि
जाः व यचा म्ह्वःल्याः