जाः व यचा म्ह्वःल्याः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

जाः व यचा म्ह्वःल्याः(English: Gender and Sexual Minorities, पर्वते: यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक) धयागु यचिं (Sex), जाः (Gender) व यचा क्वसाः (Sexual Orientation)या आधारय् म्ह्वः ल्याखय् दुपिं मनूतयेतः धाइ।

यचिंया आधारय्[सम्पादन]

 1. त्यामज्यू यचा

जाःया आधारय्[सम्पादन]

 1. ब्याग्जाः
 2. ब्याग्मिसा
 3. ब्याग्मिजं
 4. ल्वाक्जाः
 5. गुलिजाः
 6. अःजाःमि
 7. अःजाःपुँमि
 8. निजाः
 9. हुस्लुंजाः
 10. जाः त्याछीम्हंम्ह
 11. यचिं ह्यूमि

तजिलजिं कःघाःगु जाःम्हसिकात[सम्पादन]

तजिलजिं कःघाःगु जाःम्हसिकात(Cultural gender identities) धाल कि नेवाः तजिलजिया आधारय् दयाच्वङ्गु जाः म्हसिका खः।

 1. बामिसा
 2. मामिजं
 3. मैंबाबु
 4. मिथु
 5. मिखे
 6. मेत्ति

यचा क्वसाःया आधारय्[सम्पादन]

 1. ज्वःयचा
 2. ज्वःबिज्वःयचा
 3. ब्याग्जाःयचा
 4. गुलियचा
 5. दोखुनुयचा
 6. हुस्लुंयचा