पुचः:यसिसु

विकिपिडिया नं

यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु (चीहाकलं : यसिसु) सम्बन्धिया पौत

उपपुचःतः

थ्व पुचले ४ सकलय् बियातःगु ४ उपपुचःतः दु।

पुच "यसिसु"य् दुगु च्वसुत।

२ सकलय् थ्व बियातःगु २ पौस थ्व पुचले दु।